صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ صورتهای مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی ۶ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به۱۴۰۱-۰۲-۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸.۰۸.۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۰۸.۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸.۰۸.۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ پرنفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ پرتفوی ماهانه منتهی به مهر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ گزارش حسابرسی شده صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ آبان۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ 'گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ گزارش حسابرسی شده صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ صورتهای مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ عملکرد میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ Pishtaz-۱ saleh-۱۳۹۳.۰۲.۳۱-amalkard دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ Pishtaz-۶ mahe.۱۳۹۲.۰۸.۳۰ hesabresi دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ Pishtaz-۶ mahe.۱۳۹۲.۰۸.۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ Pishtaz-۶ mahe.۱۳۹۲.۰۸.۳۰ amalkard دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ Pishtaz-۱ saleh-۱۳۹۲.۰۲.۳۱ hesabresi shode دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ پیشتاز-سه ماهه ۱۳۹۲.۰۵.۳۱-عملکرد دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ پیشتاز-سه ماهه ۱۳۹۲.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ Pishtaz-۱ saleh-۱۳۹۲.۰۲.۳۱-amalkard دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ Pishtaz-۱ saleh-۱۳۹۲.۰۲.۳۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پیشتاز-صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰آبانماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ آبان۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ دانلود
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ دانلود
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ گزارش حسابرس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ صورتهای مالی۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ دانلود
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ صورتهای مالی۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ دانلود
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ گزارش حسابرس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ دانلود
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ دانلود
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ صورتهای مالی۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ دانلود
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ گزارش حسابرس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ دانلود
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ ۱۳۸۹/۰۹/۱۸ صورتهای مالی۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ دانلود
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ صورتهای مالی۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ دانلود
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ گزارش حسابرس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ دانلود
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ دانلود
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ دانلود
۱۳۸۸/۱۰/۱۵ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ گزارش حسابرس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ دانلود
۱۳۸۸/۰۹/۱۶ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ دانلود
۱۳۸۸/۰۴/۲۲ ۱۳۸۸/۰۴/۲۲ گزارش حسابرس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۵ دانلود
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ ۱۳۸۸/۰۳/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۵ دانلود