صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تصمیمات مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ تصمیمات مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صورتجلسه مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۲۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ دعوت به مجمع - تغییر امیدنامه- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها و حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۳۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد رکن متولی مورخ ۹۹.۱۲.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ تصمیمات مجمع -تغییر رکن متولی مورخ ۹۹.۱۲.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ تایید بورس-مجمع -پیشتاز- امیدنامه-کاهش ارزش اسمی-بازار پایه ۹۹.۰۳.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ تصمیمات مجمع صندوق پیشتاز-هزینه حسابرس- ۹۹.۰۵.۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ افزایش سقف واحدها-تغییر آدرس تارنما تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ تغییر حسابرس و تغییر هزینه کارمزد متولی مورخ ۹۸.۰۵.۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ تغییرات نرم افزار و نصاب جدید تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه