صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۹۱,۳۸۶ ۷۴.۸۱ ۴,۱۷۰,۳۳۳ ۷۱.۶۴ ۵,۰۰۸,۲۳۶ ۷۱.۵۹ ۵,۶۹۶,۷۷۰ ۷۴.۱۸
اوراق ۷۱,۲۲۹ ۱۸.۲۹ ۱,۱۷۴,۸۲۳ ۲۰.۱۸ ۱,۴۶۰,۰۲۵ ۲۰.۸۷ ۱,۵۰۳,۴۶۸ ۱۹.۵۸
وجه نقد ۲۰,۳۵۰ ۵.۲۲ ۴۳۲,۵۱۸ ۷.۴۳ ۴۸۴,۷۱۲ ۶.۹۳ ۴۴۵,۶۳۸ ۵.۸
سایر دارایی ها ۷,۹۱۵ ۲.۰۳ ۴۳,۲۵۷ ۰.۷۴ ۴۳,۲۰۰ ۰.۶۲ ۳۴,۱۷۱ ۰.۴۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۷,۷۹۹ ۳۰.۲۴ ۱,۷۰۸,۱۸۱ ۲۹.۳۵ ۲,۲۷۷,۱۴۷ ۳۲.۵۵ ۲,۶۰۲,۷۳۵ ۳۳.۸۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد