صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۰۱,۹۳۳ ۷۴.۲۶ ۱۰,۳۹۵,۳۷۴ ۷۳.۵۶ ۱۳,۷۰۸,۳۰۸ ۷۳.۰۲ ۱۶,۸۵۹,۷۸۴ ۷۴.۷۹
اوراق ۱۰۲,۰۳۶ ۱۵.۱ ۱,۵۲۸,۴۹۴ ۱۰.۸۲ ۱,۶۳۱,۶۵۸ ۸.۶۹ ۲,۱۲۸,۲۱۹ ۹.۴۴
وجه نقد ۶۲,۴۳۳ ۹.۲۴ ۲,۰۶۱,۳۹۴ ۱۴.۵۹ ۳,۳۰۹,۳۱۶ ۱۷.۶۳ ۳,۳۸۰,۳۵۲ ۱۵
سایر دارایی ها ۱۰,۷۹۱ ۱.۶ ۱۴۷,۴۴۷ ۱.۰۴ ۱۲۴,۷۹۵ ۰.۶۶ ۱۷۳,۳۴۷ ۰.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۲۵,۷۴۱ ۳۳.۴ ۵,۳۰۵,۸۲۷ ۳۷.۵۴ ۷,۲۱۴,۷۳۱ ۳۸.۴۳ ۹,۳۸۷,۷۵۶ ۴۱.۶۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد