صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۲۰,۵۵۸ ۷۴.۰۷ ۱۴,۵۱۴,۸۴۴ ۷۳.۴۵ ۱۴,۲۶۹,۰۲۸ ۷۴.۸۳ ۱۲,۴۳۶,۵۲۰ ۷۲.۷۵
اوراق ۱۷۳,۳۶۵ ۱۵.۶۵ ۳,۴۰۲,۴۹۵ ۱۷.۲۲ ۳,۳۸۳,۸۱۴ ۱۷.۷۴ ۳,۱۶۶,۶۷۷ ۱۸.۵۲
وجه نقد ۹۶,۹۹۳ ۸.۷۶ ۱,۵۱۹,۷۱۵ ۷.۶۹ ۱,۱۹۳,۰۴۸ ۶.۲۶ ۱,۳۲۰,۵۶۸ ۷.۷۲
سایر دارایی ها ۱۸,۰۶۷ ۱.۶۳ ۳۲۵,۲۴۱ ۱.۶۵ ۲۲۳,۸۱۸ ۱.۱۷ ۱۷۲,۲۰۶ ۱.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۹۳,۰۵۳ ۳۵.۴۸ ۷,۵۷۲,۷۹۱ ۳۸.۳۲ ۷,۷۳۳,۹۲۹ ۴۰.۵۶ ۶,۶۵۶,۵۶۱ ۳۸.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد