صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۱۸۲,۱۴۱ ۷۴.۱ ۱۴,۲۸۸,۱۱۸ ۷۴.۲ ۱۴,۳۶۶,۸۲۱ ۷۴.۴۳ ۱۳,۹۶۱,۷۰۱ ۷۵.۷۳
اوراق ۲۵۷,۳۳۲ ۱۶.۱۳ ۳,۱۴۴,۳۶۸ ۱۶.۳۳ ۳,۱۸۱,۶۳۱ ۱۶.۴۸ ۳,۱۸۶,۸۱۸ ۱۷.۲۹
وجه نقد ۱۳۱,۷۹۴ ۸.۲۶ ۱,۵۱۳,۱۹۴ ۷.۸۶ ۱,۳۸۹,۸۴۴ ۷.۲ ۹۳۹,۲۰۵ ۵.۰۹
سایر دارایی ها ۲۵,۱۵۵ ۱.۵۸ ۳۱۰,۵۱۷ ۱.۶۱ ۳۶۳,۵۱۴ ۱.۸۸ ۳۴۸,۷۵۷ ۱.۸۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۷۶,۹۵۰ ۳۶.۱۷ ۷,۰۸۱,۳۸۹ ۳۶.۷۷ ۶,۶۶۷,۹۲۲ ۳۴.۵۵ ۶,۴۲۶,۲۶۴ ۳۴.۸۶
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد