صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۴,۵۲۱,۸۹۷ ۱۴۴.۰۸ ۱۴,۵۲۱,۸۹۷ ۲۵.۱۱ ۱۴,۲۶۷,۱۰۳ ۲۴.۴۷ ۱۳,۱۳۹,۷۷۰ ۲۴.۴۲
سایر سهام ۴۲,۰۸۷,۰۳۲ ۴۱۷.۵۷ ۴۲,۰۸۷,۰۳۲ ۷۲.۷۶ ۴۲,۴۳۶,۴۰۹ ۷۲.۷۹ ۳۹,۲۷۹,۸۲۴ ۷۳.۰۱
اوراق مشارکت ۹۵۹,۶۷۴ ۹.۵۲ ۳۹۸,۰۰۵ ۰.۶۹ ۱۴۹,۳۸۰ ۰.۲۶ ۴۱ ۰
اوراق سپرده ۱۸۷ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۷۱,۲۱۸ ۲.۶۹ ۸۱۹,۳۱۷ ۱.۴۲ ۸۰۳,۱۱۷ ۱.۳۸ ۲۷۲,۶۰۸ ۰.۵۱
سایر دارایی‌ها ۱۹۸,۳۴۰ ۱.۹۷ ۵۵۲,۶۶۷ ۰.۹۶ ۶۴۴,۱۹۲ ۱.۱ ۱,۱۰۵,۶۴۴ ۲.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد