صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲,۰۰۳,۰۴۸ ۳۱.۵۸ ۱۴,۵۹۹,۲۴۰ ۳۱.۷۸ ۱۶,۱۶۸,۰۵۰ ۳۲.۱۳ ۱۷,۱۹۶,۳۱۳ ۳۱.۱۹
سایر سهام ۳,۰۸۵,۱۲۹ ۴۸.۶۳ ۲۷,۷۵۷,۰۱۲ ۶۰.۴۱ ۳۱,۹۹۰,۴۲۹ ۶۳.۵۷ ۳۵,۱۴۱,۴۰۶ ۶۳.۷۵
اوراق مشارکت ۸۶۷,۵۵۵ ۱۳.۶۸ ۲,۷۵۲,۰۹۸ ۵.۹۹ ۱,۴۵۵,۷۸۳ ۲.۸۹ ۱,۳۴۹,۴۶۴ ۲.۴۵
اوراق سپرده ۲۰۲ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۴۷,۱۵۰ ۳.۹۰ ۴۱۸,۸۹۱ ۰.۹۱ ۵۰۵,۶۹۳ ۱ ۱,۲۴۸,۱۶۱ ۲.۲۶
سایر دارایی‌ها ۱۴۰,۹۸۲ ۲.۲۲ ۴۱۵,۷۲۰ ۰.۹ ۲۰۱,۰۷۶ ۰.۴ ۱۹۳,۱۲۲ ۰.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد