صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲,۳۰۶,۷۹۹ ۷۶.۱۳ ۲۸,۶۵۵,۱۵۲ ۷۶.۵۴ ۲۹,۴۵۲,۹۰۴ ۷۶.۳۸ ۲۸,۴۳۸,۵۹۹ ۷۵.۴۲
اوراق ۴۵۱,۵۰۵ ۱۴.۹ ۵,۷۰۹,۶۱۰ ۱۵.۲۵ ۶,۳۳۰,۰۳۸ ۱۶.۴۲ ۶,۷۸۰,۰۲۰ ۱۷.۹۸
وجه نقد ۱۹۶,۷۷۵ ۶.۴۹ ۱,۷۶۳,۲۹۶ ۴.۷۱ ۱,۴۶۱,۸۷۸ ۳.۷۹ ۱,۱۶۹,۷۱۳ ۳.۱
سایر دارایی‌ها ۷۵,۷۳۱ ۲.۵ ۱,۳۱۱,۹۹۲ ۳.۵ ۱,۳۱۴,۴۴۸ ۳.۴۱ ۱,۳۱۶,۷۲۷ ۳.۴۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۰۴۱,۳۳۰ ۳۴.۳۷ ۱۰,۸۰۶,۲۴۸ ۲۸.۸۶ ۱۱,۰۵۲,۰۸۷ ۲۸.۶۶ ۱۰,۴۱۸,۵۳۹ ۲۷.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد