صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۶۰۸,۱۳۹ ۳۱.۳۷ ۱۲,۰۹۵,۳۵۸ ۲۹.۲۸ ۱۲,۱۶۷,۹۷۰ ۳۰.۳۴ ۱۱,۷۹۶,۵۲۴ ۳۰.۷۲
سایر سهام ۲,۳۶۷,۱۴۲ ۴۶.۱۷ ۲۱,۲۱۴,۶۶۶ ۵۱.۳۶ ۲۰,۴۰۳,۰۱۳ ۵۰.۸۶ ۱۹,۵۰۶,۴۸۳ ۵۰.۸
اوراق مشارکت ۷۸۴,۴۷۹ ۱۵.۳ ۵,۸۱۳,۷۶۰ ۱۴.۰۸ ۵,۷۱۳,۰۷۴ ۱۴.۲۴ ۵,۷۸۹,۱۹۰ ۱۵.۰۸
اوراق سپرده ۲۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۳۸,۱۹۵ ۴.۶۵ ۸۲۲,۹۵۸ ۱.۹۹ ۷۹۳,۷۹۴ ۱.۹۸ ۳۳۴,۶۵۶ ۰.۸۷
سایر دارایی‌ها ۱۲۹,۲۵۲ ۲.۵۲ ۱,۳۵۸,۵۵۰ ۳.۲۹ ۱,۰۳۳,۹۰۰ ۲.۵۸ ۹۷۲,۷۰۲ ۲.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد