صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۰۵,۵۹۳ ۷۴.۲۴ ۱۲,۹۹۱,۶۹۱ ۷۲.۹ ۱۵,۹۹۶,۷۵۸ ۷۴.۱۵ ۱۶,۶۵۹,۶۷۱ ۷۳.۶۵
اوراق ۱۲۰,۹۳۶ ۱۴.۸۲ ۱,۹۹۰,۰۷۰ ۱۱.۱۷ ۲,۸۹۵,۰۴۵ ۱۳.۴۲ ۳,۴۴۵,۹۲۳ ۱۵.۲۳
وجه نقد ۷۷,۲۵۸ ۹.۴۷ ۲,۶۱۸,۷۸۲ ۱۴.۶۹ ۲,۳۰۹,۹۱۵ ۱۰.۷۱ ۲,۱۴۵,۰۲۱ ۹.۴۸
سایر دارایی ها ۱۳,۲۶۳ ۱.۶۳ ۲۲۰,۹۸۹ ۱.۲۴ ۳۷۲,۹۶۴ ۱.۷۳ ۳۶۹,۰۹۰ ۱.۶۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۷۸,۷۷۹ ۳۴.۱۷ ۶,۷۱۱,۵۸۳ ۳۷.۶۶ ۸,۱۷۹,۲۵۴ ۳۷.۹۱ ۸,۱۴۹,۷۲۳ ۳۶.۰۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد