صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۳۳۷,۷۹۱ ۳۲.۱۶ ۱۰,۲۰۵,۳۱۴ ۲۶.۶۷ ۱۱,۰۳۳,۱۲۰ ۲۶.۲۷ ۱۱,۴۳۴,۱۳۶ ۲۵.۹۳
سایر سهام ۱,۸۵۳,۲۷۵ ۴۴.۵۶ ۲۰,۲۴۴,۷۷۹ ۵۲.۹ ۲۲,۵۹۴,۳۰۵ ۵۳.۸۱ ۲۳,۵۲۱,۵۹۸ ۵۳.۳۳
اوراق مشارکت ۶۴۵,۷۴۱ ۱۵.۵۲ ۶,۲۱۹,۴۵۷ ۱۶.۲۵ ۶,۴۱۵,۳۶۱ ۱۵.۲۸ ۷,۰۵۳,۱۳۰ ۱۵.۹۹
اوراق سپرده ۲۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۲۱,۱۵۰ ۵.۳۲ ۱,۰۰۰,۷۵۹ ۲.۶۲ ۱,۴۴۸,۶۶۷ ۳.۴۵ ۱,۵۲۰,۱۷۵ ۳.۴۵
سایر دارایی‌ها ۱۰۲,۱۳۶ ۲.۴۶ ۵۹۸,۷۹۴ ۱.۵۶ ۵۰۲,۶۱۹ ۱.۲ ۵۷۴,۴۶۴ ۱.۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد