صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۳۹۳,۵۳۲ ۷۴.۸۹ ۱۵,۲۹۵,۵۴۸ ۷۸.۲۹ ۱۵,۲۴۸,۵۳۱ ۸۰.۳۴ ۱۴,۴۸۳,۴۰۱ ۸۲.۸۸
اوراق ۲۹۹,۳۲۳ ۱۶.۰۹ ۳,۱۲۶,۵۹۱ ۱۶ ۲,۹۷۹,۲۸۸ ۱۵.۷ ۲,۴۴۷,۰۴۹ ۱۴
وجه نقد ۱۳۸,۲۳۱ ۷.۴۳ ۷۱۵,۳۳۸ ۳.۶۶ ۳۰۹,۸۳۰ ۱.۶۳ ۱۶۰,۶۴۸ ۰.۹۲
سایر دارایی ها ۳۰,۷۸۹ ۱.۶۵ ۳۹۸,۸۶۴ ۲.۰۴ ۴۴۱,۸۰۰ ۲.۳۳ ۳۸۴,۱۹۶ ۲.۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۷۲,۸۴۹ ۳۶.۱۶ ۶,۹۹۱,۹۱۵ ۳۵.۷۹ ۷,۰۳۶,۰۰۷ ۳۷.۰۷ ۶,۸۵۵,۱۴۵ ۳۹.۲۳
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد