صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۸۷۱,۶۷۹ ۷۶ ۲۱,۷۰۴,۸۱۶ ۷۸.۲۵ ۲۷,۰۸۰,۶۲۱ ۷۵.۹۹ ۲۷,۲۸۲,۴۷۶ ۷۵.۳۲
اوراق ۳۶۲,۸۷۵ ۱۴.۷۳ ۲,۸۶۶,۷۳۷ ۱۰.۳۳ ۳,۹۰۶,۳۵۲ ۱۰.۹۶ ۵,۱۷۷,۴۳۶ ۱۴.۲۹
وجه نقد ۱۷۳,۷۶۱ ۷.۰۶ ۲,۰۳۰,۴۹۸ ۷.۳۲ ۳,۳۵۷,۲۳۲ ۹.۴۲ ۲,۴۴۱,۸۵۴ ۶.۷۴
سایر دارایی‌ها ۵۵,۴۳۶ ۲.۲۵ ۱,۱۳۷,۳۹۳ ۴.۱ ۱,۲۹۴,۹۵۷ ۳.۶۳ ۱,۳۲۱,۷۴۳ ۳.۶۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۷۹,۸۱۱ ۳۵.۷۲ ۹,۱۸۶,۷۳۹ ۳۳.۱۲ ۱۰,۳۳۷,۸۹۸ ۲۹.۰۱ ۱۰,۲۹۳,۴۷۵ ۲۸.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد