صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۰.۳۶ %۰.۷۵
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۱.۶۶۹ %۴.۲۸۲
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۱۰.۱۳۴ %۱۳.۳۰۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۲۲.۶۱۵ %۲۴.۱۰۶
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۵۲.۶۹۱ %۵۱.۸۲۴
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۵۸.۵۲ %۴۴.۱۰۹
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۴۵۱.۶۲۸ %۲۸۳.۹۰۸
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۲۶۶۱.۰۶۶ %۲۰۰۸.۹۶۶
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۵۳۳۲۰.۳ %۲۰۲۰۵.۷۰۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳.۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۷۷)% (۹.۵۵)%