صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۷.۵۷۸ %۸.۷۲۶
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۳۴.۰۷۷ %۵۲.۰۰۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۱۳۶.۵۹۹ %۱۸۸.۴۹۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۲۶۹.۱۷۲ %۳۶۶.۸۲۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۴۱۷.۹۷۹ %۶۰۲.۵۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۲۶۰۹۱.۶۳۶ %۱۷۲۸۱.۴۳۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹۶۰۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۶۶)% (۹۸.۶۲)%