صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ %۰.۸۶۴ %۰.۶۴۸
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ (۰.۱۸)% %۰.۵۳۴
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ %۱۵.۰۴۴ %۱۲.۸۴۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ %۱۶.۶۴ %۷.۵۲
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ %۲۳.۸۹۹ %۱۰.۷۵۴
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ %۷.۶۷۲ (۲۹.۶۸۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ %۲۸۴۱۲.۸۰۱ %۱۲۸۹۷.۱۶۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹۶۰۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%