صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ %۰.۲۸۱ (۰.۳۳۴)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ (۱.۸۲۴)% (۲.۷۰۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ (۵.۸۲۳)% (۵.۲۵۳)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ (۱۱.۶۵۸)% (۱۹.۸۱۶)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ (۸.۷۲۹)% (۲۷.۵۹)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ %۱۴۰.۶۸۹ %۱۲۹.۱۸۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ %۲۲۵۹۸.۳۵ %۱۱۶۱۱.۹۷۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹۶۰۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%