صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ %۰.۵۱۱ %۰.۵۰۲
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ (۱.۹۶۵)% (۰.۸۰۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ (۵.۴۴۸)% (۶.۶۹۱)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ (۲.۱۵۱)% (۴.۶۷۲)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ %۷.۵۴۶ (۵.۱۹۱)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ %۳۱.۱۷ %۱۰.۹۶۹
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ %۲۳۰۵۷.۹۷۶ %۱۱۳۷۴.۵۱۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹۶۰۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%