صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (۰.۰۴) (۰.۲۷) (۱۲.۹۸) (۶۲.۴۴)
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۰.۲۴ ۰.۱۵ ۱۴۳.۹۴ ۷۵.۵۴
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۰.۷۱ ۰.۷۹ ۱,۲۱۹.۶۷ ۱,۶۳۸.۱۷
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ (۰.۱۹) (۰.۱۲) (۴۹.۴۳) (۳۵.۶۶)
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۷۲) (۰.۸۵) (۹۲.۹۴) (۹۵.۵۹)
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۰ ۰ (۰.۶۳) ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۲۴) (۰.۲۷) (۵۸.۴۱) (۶۲.۲۷)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۰.۶۳) ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۲۱) (۰.۳۱) (۵۲.۷۳) (۶۷.۲۵)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۲۴۸.۲۱ ۳۰۴.۳۵
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۰.۷۱ ۰.۷۸ ۱,۲۱۶.۸۹ ۱,۶۲۲.۵۳
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۰.۳۴ ۰.۵۷ ۲۴۳.۹۱ ۶۹۷.۸۶
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (۰.۹۵) (۱.۰۱) (۹۶.۹۵) (۹۷.۵۱)