صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱.۶۸ ۲.۱۸ ۴۳,۷۹۶.۵ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ ۰.۶۹ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۷ ۱.۹۶ ۱,۱۹۵.۷۹ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۹۳ ۰.۰۹ ۲,۸۱۸ ۳۶.۷۳
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۲) (۰.۹) (۵۱.۸۵) (۹۶.۳۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲.۰۹ ۲.۵۴ ۱۸۷,۳۲۴.۲۹ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۹۶ ۳.۰۱ ۴.۲۵E+۰۶ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ ۱.۴۶ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۱.۸۸) (۱.۹) (۹۹.۹) (۹۹.۹۱)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۷۶ ۰.۳۸ ۱,۴۹۷.۵۵ ۲۹۲.۴۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۱.۰۹) (۰.۶۲) (۹۸.۱۸) (۸۹.۸۳)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۵۷) (۰.۳۵) (۸۷.۸) (۷۲.۱۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲.۷۸ ۲.۷۲ ۲.۲۳E+۰۶ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۱.۹۴) (۰.۷۸) (۹۹.۹۲) (۹۴.۳۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۱.۳۸) (۰.۴۵) (۹۹.۳۸) (۸۰.۴۸)