صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱.۴۴ ۱.۴۷ ۱۸,۶۴۴.۳۴ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ (۰.۲۹) (۰.۹۹) (۶۵.۷۷) (۹۷.۳۶)
۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ (۱.۶۶) (۲.۶۴) (۹۹.۷۸) (۹۹.۹۹)
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰.۳ ۰.۲۹ ۲۰۱.۱ ۱۸۹.۶۹
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۰.۰۱ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۱.۶ ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰.۱ ۰.۱۹ ۴۳.۰۴ ۱۰۲.۵۷
۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ (۰.۹۷) (۱) (۹۷.۱۲) (۹۷.۴۸)
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ (۰.۵۲) ۰.۰۹ (۸۵.۱۳) ۳۶.۴۸
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (۰.۴۷) (۰.۲۵) (۸۲.۰۷) (۵۹.۹۵)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۰.۹ ۱.۳۴ ۲,۴۹۴.۰۱ ۱۲,۹۳۱.۷۲
۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۰ ۰ (۰.۲۳) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۰ ۰ ۱.۰۱ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱.۵۲ ۱.۶۴ ۲۴,۷۶۸.۹۳ ۳۷,۲۴۷.۹۶
۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ (۱.۲۱) (۱.۸۳) (۹۸.۸۴) (۹۹.۸۸)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ (۳.۲۴) (۳.۱۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ (۰.۱۹) (۰.۱۵) (۵۰.۲۶) (۴۲.۰۸)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱.۰۵ ۱.۶۵ ۴,۳۷۵.۷۲ ۳۸,۹۵۶.۹۸
۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۰ ۰ ۰.۰۲ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۰ ۰ ۱.۵۳ ۰