صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۸۹,۳۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۲۱۰,۶۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۹۰۰,۵۴۷,۹۴۶,۵۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۳۴۵,۰۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۳۲۷,۴۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۳۲۷,۴۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۲۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۳,۳۴۵,۰۷۳ ۳,۳۲۷,۴۱۲ ۳,۳۲۷,۴۱۲ ۰ ۵۷,۹۱۲ ۱۴,۶۰۶,۰۰۴ ۳۲,۳۵۲ ۳,۸۱۶,۶۷۵ ۱۰,۷۸۹,۳۲۹ ۳۵,۹۰۰,۵۴۷,۹۴۶,۵۰۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۳,۲۹۷,۳۸۲ ۳,۲۸۰,۰۴۳ ۳,۲۸۰,۰۴۳ ۰ ۱۸,۸۲۵ ۱۴,۵۴۸,۰۹۲ ۲,۲۳۴ ۳,۷۸۴,۳۲۳ ۱۰,۷۶۳,۷۶۹ ۳۵,۳۰۵,۶۲۶,۱۶۴,۷۵۴
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۳,۳۰۷,۱۱۵ ۳,۲۸۹,۶۹۰ ۳,۲۸۹,۶۹۰ ۰ ۲۲,۰۰۶ ۱۴,۵۲۹,۲۶۷ ۱,۹۴۱ ۳,۷۸۲,۰۸۹ ۱۰,۷۴۷,۱۷۸ ۳۵,۳۵۴,۸۸۲,۰۹۴,۲۳۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۳,۳۶۲,۹۹۳ ۳,۳۴۵,۱۵۲ ۳,۳۴۵,۱۵۲ ۰ ۰ ۱۴,۵۰۷,۲۶۱ ۰ ۳,۷۸۰,۱۴۸ ۱۰,۷۲۷,۱۱۳ ۳۵,۸۸۳,۸۲۳,۵۵۱,۹۶۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۳,۳۵۲,۸۶۰ ۳,۳۳۵,۰۶۵ ۳,۳۳۵,۰۶۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۰۷,۲۶۱ ۰ ۳,۷۸۰,۱۴۸ ۱۰,۷۲۷,۱۱۳ ۳۵,۷۷۵,۶۲۱,۷۹۱,۷۴۰
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۳,۳۵۲,۸۵۹ ۳,۳۳۵,۰۶۴ ۳,۳۳۵,۰۶۴ ۰ ۶۷,۰۷۴ ۱۴,۵۰۷,۲۶۱ ۱۲,۳۰۷ ۳,۷۸۰,۱۴۸ ۱۰,۷۲۷,۱۱۳ ۳۵,۷۷۵,۶۰۷,۴۷۲,۸۷۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۳,۳۵۲,۸۰۵ ۳,۳۳۴,۹۱۹ ۳,۳۳۴,۹۱۹ ۰ ۴۷,۷۷۴ ۱۴,۴۴۰,۱۸۷ ۲,۲۲۲ ۳,۷۶۷,۸۴۱ ۱۰,۶۷۲,۳۴۶ ۳۵,۵۹۱,۴۰۷,۹۳۱,۷۵۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۳,۳۴۹,۵۷۵ ۳,۳۳۱,۶۵۰ ۳,۳۳۱,۶۵۰ ۰ ۴۷,۵۳۵ ۱۴,۳۹۲,۴۱۳ ۱,۷۲۰ ۳,۷۶۵,۶۱۹ ۱۰,۶۲۶,۷۹۴ ۳۵,۴۰۴,۷۶۲,۲۲۰,۱۰۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۳,۳۸۲,۳۸۳ ۳,۳۶۴,۱۷۴ ۳,۳۶۴,۱۷۴ ۰ ۱۵۳,۴۹۱ ۱۴,۳۴۴,۸۷۸ ۵,۵۱۲ ۳,۷۶۳,۸۹۹ ۱۰,۵۸۰,۹۷۹ ۳۵,۵۹۶,۲۵۴,۸۰۵,۴۰۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۳,۴۰۰,۳۶۷ ۳,۳۸۱,۷۸۵ ۳,۳۸۱,۷۸۵ ۰ ۲۰,۲۰۲ ۱۴,۱۹۱,۳۸۷ ۳۴,۶۶۱ ۳,۷۵۸,۳۸۷ ۱۰,۴۳۳,۰۰۰ ۳۵,۲۸۲,۱۶۲,۴۵۸,۹۰۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۳,۴۱۶,۳۷۶ ۳,۳۹۷,۷۴۴ ۳,۳۹۷,۷۴۴ ۰ ۰ ۱۴,۱۷۱,۱۸۵ ۰ ۳,۷۲۳,۷۲۶ ۱۰,۴۴۷,۴۵۹ ۳۵,۴۹۷,۷۸۶,۹۸۱,۵۱۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۳,۳۸۵,۹۶۳ ۳,۳۶۷,۵۷۱ ۳,۳۶۷,۵۷۱ ۰ ۰ ۱۴,۱۷۱,۱۸۵ ۰ ۳,۷۲۳,۷۲۶ ۱۰,۴۴۷,۴۵۹ ۳۵,۱۸۲,۵۵۹,۱۳۶,۲۳۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۳,۳۸۵,۹۸۳ ۳,۳۶۷,۵۹۲ ۳,۳۶۷,۵۹۲ ۰ ۳۲,۳۴۶ ۱۴,۱۷۱,۱۸۵ ۱۶,۷۰۶ ۳,۷۲۳,۷۲۶ ۱۰,۴۴۷,۴۵۹ ۳۵,۱۸۲,۷۷۴,۸۷۰,۲۰۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۳,۳۸۵,۹۱۹ ۳,۳۶۷,۴۹۹ ۳,۳۶۷,۴۹۹ ۰ ۴۳,۰۸۶ ۱۴,۱۳۸,۸۳۹ ۳۶,۳۷۰ ۳,۷۰۷,۰۲۰ ۱۰,۴۳۱,۸۱۹ ۳۵,۱۲۹,۱۴۴,۰۵۲,۵۵۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۳,۳۳۴,۹۷۹ ۳,۳۱۶,۹۸۹ ۳,۳۱۶,۹۸۹ ۰ ۶۵,۵۷۱ ۱۴,۰۹۵,۷۵۳ ۲۳,۸۳۸ ۳,۶۷۰,۶۵۰ ۱۰,۴۲۵,۱۰۳ ۳۴,۵۷۹,۹۵۰,۹۶۳,۲۵۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۳,۳۷۵,۹۹۶ ۳,۳۵۷,۷۶۸ ۳,۳۵۷,۷۶۸ ۰ ۸۷,۳۳۰ ۱۴,۰۳۰,۱۸۲ ۲,۴۵۲ ۳,۶۴۶,۸۱۲ ۱۰,۳۸۳,۳۷۰ ۳۴,۸۶۴,۹۵۱,۰۹۰,۲۰۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۳,۴۸۹,۱۴۷ ۳,۴۷۰,۰۷۱ ۳,۴۷۰,۰۷۱ ۰ ۱۳۶,۲۲۷ ۱۳,۹۴۲,۸۵۲ ۴,۲۳۱ ۳,۶۴۴,۳۶۰ ۱۰,۲۹۸,۴۹۲ ۳۵,۷۳۶,۵۰۱,۵۴۶,۶۴۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۳,۴۹۶,۰۹۲ ۳,۴۷۶,۷۱۷ ۳,۴۷۶,۷۱۷ ۰ ۰ ۱۳,۸۰۶,۶۲۵ ۰ ۳,۶۴۰,۱۲۹ ۱۰,۱۶۶,۴۹۶ ۳۵,۳۴۶,۰۲۶,۰۴۲,۳۱۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۳,۴۵۹,۷۴۳ ۳,۴۴۰,۶۹۷ ۳,۴۴۰,۶۹۷ ۰ ۰ ۱۳,۸۰۶,۶۲۵ ۰ ۳,۶۴۰,۱۲۹ ۱۰,۱۶۶,۴۹۶ ۳۴,۹۷۹,۸۲۹,۳۰۹,۵۰۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۳,۴۵۹,۷۴۲ ۳,۴۴۰,۶۹۵ ۳,۴۴۰,۶۹۵ ۰ ۷۴,۵۹۳ ۱۳,۸۰۶,۶۲۵ ۱,۹۲۱ ۳,۶۴۰,۱۲۹ ۱۰,۱۶۶,۴۹۶ ۳۴,۹۷۹,۸۱۳,۲۱۰,۸۷۴
  مشاهده همه