صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۶۲,۱۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۰۳۷,۸۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۶۹۹,۹۱۹,۷۶۶,۸۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۸۶۷,۵۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۸۵۰,۹۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۸۵۰,۹۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۲,۸۶۷,۵۲۲ ۲,۸۵۰,۹۹۵ ۲,۸۵۰,۹۹۵ ۰ ۱۹,۸۵۰ ۱۱,۵۲۰,۱۷۴ ۳,۵۴۶ ۳,۵۵۸,۰۷۱ ۷,۹۶۲,۱۰۳ ۲۲,۶۹۹,۹۱۹,۷۶۶,۸۰۳
  ۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۲,۸۴۲,۹۷۴ ۲,۸۲۶,۵۷۹ ۲,۸۲۶,۵۷۹ ۰ ۲۴,۹۲۱ ۱۱,۵۰۰,۳۲۴ ۱,۲۲۶ ۳,۵۵۴,۵۲۵ ۷,۹۴۵,۷۹۹ ۲۲,۴۵۹,۴۲۵,۶۶۵,۶۴۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۲,۸۶۴,۰۰۹ ۲,۸۴۷,۴۳۷ ۲,۸۴۷,۴۳۷ ۰ ۰ ۱۱,۴۷۵,۴۰۳ ۰ ۳,۵۵۳,۲۹۹ ۷,۹۲۲,۱۰۴ ۲۲,۵۵۷,۶۸۸,۷۹۱,۵۱۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۲,۸۶۰,۷۱۲ ۲,۸۴۴,۳۲۰ ۲,۸۴۴,۳۲۰ ۰ ۰ ۱۱,۴۷۵,۴۰۳ ۰ ۳,۵۵۳,۲۹۹ ۷,۹۲۲,۱۰۴ ۲۲,۵۳۲,۹۹۸,۱۰۴,۹۴۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۲,۸۶۰,۶۹۱ ۲,۸۴۴,۲۹۹ ۲,۸۴۴,۲۹۹ ۰ ۲۳,۴۷۹ ۱۱,۴۷۵,۴۰۳ ۳,۲۴۶ ۳,۵۵۳,۲۹۹ ۷,۹۲۲,۱۰۴ ۲۲,۵۳۲,۸۳۴,۷۲۵,۵۰۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۲,۸۶۰,۶۵۴ ۲,۸۴۴,۲۲۱ ۲,۸۴۴,۲۲۱ ۰ ۲۱,۶۹۱ ۱۱,۴۵۱,۹۲۴ ۸۵۱ ۳,۵۵۰,۰۵۳ ۷,۹۰۱,۸۷۱ ۲۲,۴۷۴,۶۶۵,۶۶۲,۳۴۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۲,۸۷۳,۵۷۷ ۲,۸۵۷,۰۲۸ ۲,۸۵۷,۰۲۸ ۰ ۲۸,۱۸۰ ۱۱,۴۳۰,۲۳۳ ۹۹۹ ۳,۵۴۹,۲۰۲ ۷,۸۸۱,۰۳۱ ۲۲,۵۱۶,۳۲۴,۹۱۴,۳۱۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۲,۸۷۲,۷۵۸ ۲,۸۵۶,۱۳۰ ۲,۸۵۶,۱۳۰ ۰ ۱۳,۶۷۷ ۱۱,۴۰۲,۰۵۳ ۱۱,۹۳۱ ۳,۵۴۸,۲۰۳ ۷,۸۵۳,۸۵۰ ۲۲,۴۳۱,۶۱۶,۲۰۲,۴۴۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۲,۸۲۱,۸۰۸ ۲,۸۰۵,۵۰۶ ۲,۸۰۵,۵۰۶ ۰ ۲۲,۲۳۹ ۱۱,۳۸۸,۳۷۶ ۱,۹۶۱ ۳,۵۳۶,۲۷۲ ۷,۸۵۲,۱۰۴ ۲۲,۰۲۹,۱۲۱,۹۰۳,۴۱۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۲,۷۷۲,۸۵۰ ۲,۷۵۶,۷۸۷ ۲,۷۵۶,۷۸۷ ۰ ۰ ۱۱,۳۶۶,۱۳۷ ۰ ۳,۵۳۴,۳۱۱ ۷,۸۳۱,۸۲۶ ۲۱,۵۹۰,۶۷۲,۴۹۵,۰۴۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۲,۷۸۶,۴۱۵ ۲,۷۷۰,۳۰۲ ۲,۷۷۰,۳۰۲ ۰ ۰ ۱۱,۳۶۶,۱۳۷ ۰ ۳,۵۳۴,۳۱۱ ۷,۸۳۱,۸۲۶ ۲۱,۶۹۶,۵۲۵,۷۲۱,۶۳۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۲,۷۸۶,۳۹۸ ۲,۷۷۰,۲۸۶ ۲,۷۷۰,۲۸۶ ۰ ۶,۵۷۱ ۱۱,۳۶۶,۱۳۷ ۱,۷۲۰ ۳,۵۳۴,۳۱۱ ۷,۸۳۱,۸۲۶ ۲۱,۶۹۶,۳۹۶,۹۳۴,۸۷۲
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۲,۷۸۶,۳۷۸ ۲,۷۷۰,۲۵۶ ۲,۷۷۰,۲۵۶ ۰ ۱۸,۰۵۰ ۱۱,۳۵۹,۵۶۶ ۳,۳۷۷ ۳,۵۳۲,۵۹۱ ۷,۸۲۶,۹۷۵ ۲۱,۶۸۲,۷۲۴,۶۳۹,۹۱۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۲,۷۸۸,۵۷۱ ۲,۷۷۲,۴۵۹ ۲,۷۷۲,۴۵۹ ۰ ۳۸,۰۷۴ ۱۱,۳۴۱,۵۱۶ ۶,۲۰۱ ۳,۵۲۹,۲۱۴ ۷,۸۱۲,۳۰۲ ۲۱,۶۵۹,۲۸۷,۴۴۹,۰۹۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۲,۷۳۲,۹۲۲ ۲,۷۱۷,۳۳۳ ۲,۷۱۷,۳۳۳ ۰ ۱۲,۵۲۱ ۱۱,۳۰۳,۴۴۲ ۳۴,۶۶۸ ۳,۵۲۳,۰۱۳ ۷,۷۸۰,۴۲۹ ۲۱,۱۴۲,۰۱۹,۸۵۲,۰۸۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۲,۷۰۹,۲۹۰ ۲,۶۹۳,۸۵۱ ۲,۶۹۳,۸۵۱ ۰ ۱۱,۵۵۹ ۱۱,۲۹۰,۹۲۱ ۲۴۵ ۳,۴۸۸,۳۴۵ ۷,۸۰۲,۵۷۶ ۲۱,۰۱۸,۹۷۷,۸۶۰,۶۴۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۲,۷۰۷,۵۹۸ ۲,۶۹۲,۱۸۹ ۲,۶۹۲,۱۸۹ ۰ ۰ ۱۱,۲۷۹,۳۶۲ ۰ ۳,۴۸۸,۱۰۰ ۷,۷۹۱,۲۶۲ ۲۰,۹۷۵,۵۴۶,۰۶۸,۳۶۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۲,۷۲۸,۷۰۴ ۲,۷۱۳,۰۳۸ ۲,۷۱۳,۰۳۸ ۰ ۰ ۱۱,۲۷۹,۳۶۲ ۰ ۳,۴۸۸,۱۰۰ ۷,۷۹۱,۲۶۲ ۲۱,۱۳۷,۹۹۱,۶۴۱,۵۶۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۲,۷۲۸,۶۹۸ ۲,۷۱۳,۰۳۲ ۲,۷۱۳,۰۳۲ ۰ ۴۹,۹۵۹ ۱۱,۲۷۹,۳۶۲ ۲۲,۴۷۴ ۳,۴۸۸,۱۰۰ ۷,۷۹۱,۲۶۲ ۲۱,۱۳۷,۹۴۳,۹۵۶,۱۳۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۲,۷۲۹,۰۳۵ ۲,۷۱۳,۲۹۵ ۲,۷۱۳,۲۹۵ ۰ ۴۰,۳۸۴ ۱۱,۲۲۹,۴۰۳ ۳,۵۰۲ ۳,۴۶۵,۶۲۶ ۷,۷۶۳,۷۷۷ ۲۱,۰۶۵,۴۱۷,۶۳۵,۴۲۰
  مشاهده همه