صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۴۱,۷۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۷۵۸,۲۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۸۳۷,۸۳۲,۰۹۰,۲۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۵۳,۹۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۳۹,۳۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۳۹,۳۶۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲,۷۵۳,۹۵۴ ۲,۷۳۹,۳۶۰ ۰ ۵۲,۳۳۰ ۷,۷۴۶,۴۹۱ ۲۰,۱۴۰ ۵۰۴,۷۱۶ ۷,۲۴۱,۷۷۵ ۱۹,۸۳۷,۸۳۲,۰۹۰,۲۴۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲,۸۲۶,۸۵۷ ۲,۸۱۱,۶۹۲ ۰ ۰ ۷,۶۹۴,۱۶۱ ۰ ۴۸۴,۵۷۶ ۷,۲۰۹,۵۸۵ ۲۰,۲۷۱,۱۳۲,۸۶۵,۲۷۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲,۷۸۸,۴۷۵ ۲,۷۷۳,۵۶۸ ۰ ۰ ۷,۶۹۴,۱۶۱ ۰ ۴۸۴,۵۷۶ ۷,۲۰۹,۵۸۵ ۱۹,۹۹۶,۲۷۲,۶۵۳,۷۱۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲,۷۸۸,۴۶۳ ۲,۷۷۳,۵۵۶ ۰ ۷۳,۵۰۳ ۷,۶۹۴,۱۶۱ ۶,۲۵۷ ۴۸۴,۵۷۶ ۷,۲۰۹,۵۸۵ ۱۹,۹۹۶,۱۸۶,۵۱۲,۶۳۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲,۷۸۸,۴۲۸ ۲,۷۷۳,۳۸۱ ۰ ۸,۳۷۹ ۷,۶۲۰,۶۵۸ ۳,۷۵۰ ۴۷۸,۳۱۹ ۷,۱۴۲,۳۳۹ ۱۹,۸۰۸,۴۲۷,۲۲۸,۰۳۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲,۷۱۴,۷۷۹ ۲,۷۰۰,۲۴۱ ۰ ۹,۰۹۶ ۷,۶۱۲,۲۷۹ ۱۰,۰۸۷ ۴۷۴,۵۶۹ ۷,۱۳۷,۷۱۰ ۱۹,۲۷۳,۵۳۵,۷۱۰,۵۰۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲,۶۲۳,۴۷۴ ۲,۶۰۹,۶۳۲ ۰ ۵,۴۹۷ ۷,۶۰۳,۱۸۳ ۱,۳۳۳ ۴۶۴,۴۸۲ ۷,۱۳۸,۷۰۱ ۱۸,۶۲۹,۳۷۹,۷۷۸,۹۹۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲,۵۴۳,۵۵۰ ۲,۵۳۰,۲۳۶ ۰ ۸۸۳ ۷,۵۹۷,۶۸۶ ۳۲,۶۸۹ ۴۶۳,۱۴۹ ۷,۱۳۴,۵۳۷ ۱۸,۰۵۲,۰۶۱,۶۲۶,۰۵۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲,۵۵۱,۷۱۴ ۲,۵۳۸,۴۴۲ ۰ ۰ ۷,۵۹۶,۸۰۳ ۰ ۴۳۰,۴۶۰ ۷,۱۶۶,۳۴۳ ۱۸,۱۹۱,۳۴۶,۰۱۲,۹۳۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲,۴۶۸,۶۵۶ ۲,۴۵۵,۹۷۶ ۰ ۰ ۷,۵۹۶,۸۰۳ ۰ ۴۳۰,۴۶۰ ۷,۱۶۶,۳۴۳ ۱۷,۶۰۰,۳۶۹,۱۴۱,۲۱۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲,۴۶۸,۶۲۴ ۲,۴۵۵,۹۴۴ ۰ ۹۵۰ ۷,۵۹۶,۸۰۳ ۱۲۶,۹۰۷ ۴۳۰,۴۶۰ ۷,۱۶۶,۳۴۳ ۱۷,۶۰۰,۱۳۹,۲۸۱,۴۱۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲,۴۶۸,۲۱۳ ۲,۴۵۵,۷۵۳ ۰ ۲,۶۸۳ ۷,۵۹۵,۸۵۳ ۶۶,۶۸۰ ۳۰۳,۵۵۳ ۷,۲۹۲,۳۰۰ ۱۷,۹۰۸,۰۸۴,۵۳۵,۵۶۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۲,۴۷۲,۶۱۷ ۲,۴۶۰,۰۷۹ ۰ ۲۰,۸۰۲ ۷,۵۹۳,۱۷۰ ۲۱,۱۲۸ ۲۳۶,۸۷۳ ۷,۳۵۶,۲۹۷ ۱۸,۰۹۷,۰۶۹,۰۱۲,۵۱۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۲,۵۲۹,۴۸۲ ۲,۵۱۶,۵۴۸ ۰ ۲,۲۸۲ ۷,۵۷۲,۳۶۸ ۱۰,۸۱۵ ۲۱۵,۷۴۵ ۷,۳۵۶,۶۲۳ ۱۸,۵۱۳,۲۹۴,۸۸۹,۰۲۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲,۶۰۶,۸۰۸ ۲,۵۹۳,۳۰۹ ۰ ۱,۴۴۴ ۷,۵۷۰,۰۸۶ ۱۴,۴۸۸ ۲۰۴,۹۳۰ ۷,۳۶۵,۱۵۶ ۱۹,۱۰۰,۱۲۳,۰۳۵,۵۳۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲,۵۶۴,۶۰۲ ۲,۵۵۱,۴۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۳۷۸,۲۰۰ ۱۸,۸۲۴,۹۶۶,۴۹۸,۱۴۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۲,۴۹۹,۴۱۶ ۲,۴۸۶,۷۶۲ ۰ ۰ ۷,۵۶۸,۶۴۲ ۰ ۱۹۰,۴۴۲ ۷,۳۷۸,۲۰۰ ۱۸,۳۴۷,۸۲۷,۳۰۷,۰۳۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۲,۴۹۹,۳۹۶ ۲,۴۸۶,۷۴۱ ۰ ۷,۰۲۰ ۷,۵۶۸,۶۴۲ ۲۱,۲۰۰ ۱۹۰,۴۴۲ ۷,۳۷۸,۲۰۰ ۱۸,۳۴۷,۶۷۶,۰۲۶,۸۳۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۲,۴۹۹,۳۰۲ ۲,۴۸۶,۶۷۲ ۰ ۱۷,۱۶۰ ۷,۵۶۱,۶۲۲ ۱۴,۵۰۰ ۱۶۹,۲۴۲ ۷,۳۹۲,۳۸۰ ۱۸,۳۸۲,۴۲۶,۶۰۴,۲۸۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۲,۵۵۷,۲۴۶ ۲,۵۴۴,۱۲۸ ۰ ۲۱,۲۲۰ ۷,۵۴۴,۴۶۲ ۷,۳۰۰ ۱۵۴,۷۴۲ ۷,۳۸۹,۷۲۰ ۱۸,۸۰۰,۳۹۶,۲۳۲,۹۷۴