صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۷۲,۳۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۵۲۷,۶۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۳۰۲,۶۳۹,۴۹۸,۶۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۲۹,۱۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۱۵,۵۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۱۹,۳۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۲,۳۲۹,۱۶۰ ۲,۳۱۵,۵۶۶ ۲,۳۱۹,۳۲۶ ۳,۷۶۰ ۶۷۲ ۱۰,۸۲۰,۰۶۹ ۲۵۹,۰۷۰ ۳,۳۴۷,۷۵۳ ۷,۴۷۲,۳۱۶ ۱۷,۳۰۲,۶۳۹,۴۹۸,۶۵۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۲,۳۱۶,۸۵۶ ۲,۳۰۳,۷۹۴ ۲,۳۰۷,۴۳۰ ۳,۶۳۶ ۵۸۸ ۱۰,۸۱۹,۳۹۷ ۳,۷۵۰ ۳,۰۸۸,۶۸۳ ۷,۷۳۰,۷۱۴ ۱۷,۸۰۹,۹۷۵,۷۳۲,۳۶۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۲,۳۵۰,۵۰۰ ۲,۳۳۷,۲۱۳ ۲,۳۳۷,۲۱۳ ۰ ۰ ۱۰,۸۱۸,۸۰۹ ۰ ۳,۰۸۴,۹۳۳ ۷,۷۳۳,۸۷۶ ۱۸,۰۷۵,۷۱۵,۵۷۹,۱۰۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۲,۳۶۲,۱۶۹ ۲,۳۴۸,۷۹۶ ۲,۳۴۸,۷۹۶ ۰ ۰ ۱۰,۸۱۸,۸۰۹ ۰ ۳,۰۸۴,۹۳۳ ۷,۷۳۳,۸۷۶ ۱۸,۱۶۵,۳۰۰,۱۰۰,۹۲۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۲,۳۶۲,۱۶۹ ۲,۳۴۸,۷۹۷ ۲,۳۴۸,۷۹۷ ۰ ۶۴۵ ۱۰,۸۱۸,۸۰۹ ۸,۶۷۵ ۳,۰۸۴,۹۳۳ ۷,۷۳۳,۸۷۶ ۱۸,۱۶۵,۳۰۰,۹۸۷,۱۳۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۲,۳۶۲,۱۳۹ ۲,۳۴۸,۷۸۱ ۲,۳۴۸,۷۸۱ ۰ ۰ ۱۰,۸۱۸,۱۶۴ ۰ ۳,۰۷۶,۲۵۸ ۷,۷۴۱,۹۰۶ ۱۸,۱۸۴,۰۳۸,۲۵۸,۰۲۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۲,۳۷۵,۴۲۷ ۲,۳۶۱,۹۷۷ ۲,۳۶۱,۹۷۷ ۰ ۳۷۸ ۱۰,۸۱۸,۱۶۴ ۱۰,۸۸۵ ۳,۰۷۶,۲۵۸ ۷,۷۴۱,۹۰۶ ۱۸,۲۸۶,۲۰۳,۴۸۴,۸۱۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲,۳۷۵,۴۰۱ ۲,۳۶۱,۹۶۹ ۲,۳۶۱,۹۶۹ ۰ ۳۵۲ ۱۰,۸۱۷,۷۸۶ ۳,۷۲۵ ۳,۰۶۵,۳۷۳ ۷,۷۵۲,۴۱۳ ۱۸,۳۱۰,۹۶۱,۱۳۱,۵۳۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲,۴۰۳,۹۹۱ ۲,۳۹۰,۲۵۲ ۲,۳۹۰,۲۵۲ ۰ ۲,۲۵۱ ۱۰,۸۱۷,۴۳۴ ۴۱۴ ۳,۰۶۱,۶۴۸ ۷,۷۵۵,۷۸۶ ۱۸,۵۳۸,۲۸۵,۱۹۰,۴۶۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۲,۴۳۸,۹۳۱ ۲,۴۲۴,۹۴۶ ۲,۴۲۴,۹۴۶ ۰ ۰ ۱۰,۸۱۵,۱۸۳ ۰ ۳,۰۶۱,۲۳۴ ۷,۷۵۳,۹۴۹ ۱۸,۸۰۲,۹۰۹,۵۹۲,۲۳۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۲,۴۶۲,۶۹۷ ۲,۴۴۸,۵۴۷ ۲,۴۴۸,۵۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۸۱۵,۱۸۳ ۰ ۳,۰۶۱,۲۳۴ ۷,۷۵۳,۹۴۹ ۱۸,۹۸۵,۹۰۶,۰۳۳,۸۱۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۲,۴۶۲,۶۷۰ ۲,۴۴۸,۵۱۹ ۲,۴۴۸,۵۱۹ ۰ ۳,۴۷۱ ۱۰,۸۱۵,۱۸۳ ۶۳۴ ۳,۰۶۱,۲۳۴ ۷,۷۵۳,۹۴۹ ۱۸,۹۸۵,۶۹۲,۹۶۱,۰۲۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۲,۴۶۲,۶۴۱ ۲,۴۴۸,۴۸۵ ۲,۴۴۸,۴۸۵ ۰ ۲۸۴ ۱۰,۸۱۱,۷۱۲ ۶,۸۹۱ ۳,۰۶۰,۶۰۰ ۷,۷۵۱,۱۱۲ ۱۸,۹۷۸,۴۸۴,۹۳۹,۹۸۰
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۲,۴۵۵,۲۱۴ ۲,۴۴۱,۱۲۰ ۲,۴۴۱,۱۲۰ ۰ ۱۰۹ ۱۰,۸۱۱,۴۲۸ ۹,۶۲۹ ۳,۰۵۳,۷۰۹ ۷,۷۵۷,۷۱۹ ۱۸,۹۳۷,۵۲۶,۵۸۷,۲۹۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲,۴۱۳,۲۱۸ ۲,۳۹۹,۴۳۷ ۲,۳۹۹,۴۳۷ ۰ ۱۴۶ ۱۰,۸۱۱,۳۱۹ ۹,۴۹۰ ۳,۰۴۴,۰۸۰ ۷,۷۶۷,۲۳۹ ۱۸,۶۳۶,۹۹۸,۹۸۶,۸۹۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۲,۴۰۴,۴۱۵ ۲,۳۹۰,۶۸۸ ۲,۳۹۰,۶۸۸ ۰ ۱۲۱ ۱۰,۸۱۱,۱۷۳ ۴۸,۳۷۰ ۳,۰۳۴,۵۹۰ ۷,۷۷۶,۵۸۳ ۱۸,۵۹۱,۳۷۹,۷۷۲,۴۳۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۲,۴۲۸,۳۵۹ ۲,۴۱۴,۵۶۱ ۲,۴۱۴,۵۶۱ ۰ ۰ ۱۰,۸۱۱,۰۵۲ ۰ ۲,۹۸۶,۲۲۰ ۷,۸۲۴,۸۳۲ ۱۸,۸۹۳,۵۳۳,۰۶۳,۲۳۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۲,۴۴۳,۵۹۶ ۲,۴۲۹,۸۵۱ ۲,۴۲۹,۸۵۱ ۰ ۰ ۱۰,۸۱۱,۰۵۲ ۰ ۲,۹۸۶,۲۲۰ ۷,۸۲۴,۸۳۲ ۱۹,۰۱۳,۱۷۵,۲۹۰,۲۴۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۲,۴۴۳,۵۵۹ ۲,۴۲۹,۸۱۴ ۲,۴۲۹,۸۱۴ ۰ ۹۴ ۱۰,۸۱۱,۰۵۲ ۱۵,۲۷۳ ۲,۹۸۶,۲۲۰ ۷,۸۲۴,۸۳۲ ۱۹,۰۱۲,۸۸۲,۶۱۵,۳۹۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۲,۴۴۳,۴۹۴ ۲,۴۲۹,۷۷۵ ۲,۴۲۹,۷۷۵ ۰ ۷۲۱ ۱۰,۸۱۰,۹۵۸ ۸,۲۰۴ ۲,۹۷۰,۹۴۷ ۷,۸۴۰,۰۱۱ ۱۹,۰۴۹,۴۵۹,۵۵۴,۵۰۰
  مشاهده همه