صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸,۱۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۱,۸۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۸۶۳,۵۵۷,۴۲۳,۳۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸۱,۰۲۸,۵۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۹,۵۹۲,۲۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷۹,۵۹۲,۲۸۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲۸۱,۰۲۸,۵۹۵ ۲۷۹,۵۹۲,۲۸۴ ۰ ۲۲۴ ۲۲۰,۳۳۴ ۱۲۱ ۱۴۲,۱۳۶ ۷۸,۱۹۸ ۲۱,۸۶۳,۵۵۷,۴۲۳,۳۸۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲۸۷,۱۸۵,۶۲۰ ۲۸۵,۷۰۵,۵۷۰ ۰ ۰ ۲۲۰,۱۱۰ ۰ ۱۴۲,۰۱۵ ۷۸,۰۹۵ ۲۲,۳۱۲,۱۷۶,۴۸۸,۲۸۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۸۲,۴۲۷,۵۹۱ ۲۸۰,۹۸۲,۴۳۶ ۱- ۰ ۲۲۰,۱۱۰ ۰ ۱۴۲,۰۱۵ ۷۸,۰۹۵ ۲۱,۹۴۳,۳۲۳,۳۰۰,۸۸۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۸۲,۴۲۷,۵۶۷ ۲۸۰,۹۸۲,۴۱۳ ۰ ۰ ۲۲۰,۱۱۰ ۰ ۱۴۲,۰۱۵ ۷۸,۰۹۵ ۲۱,۹۴۳,۳۲۱,۵۷۶,۱۷۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۸۲,۴۲۷,۵۳۷ ۲۸۰,۹۸۲,۳۸۵ ۰ ۶۷ ۲۲۰,۱۱۰ ۱۱۵ ۱۴۲,۰۱۵ ۷۸,۰۹۵ ۲۱,۹۴۳,۳۱۹,۳۲۱,۷۳۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۸۲,۴۲۱,۳۶۱ ۲۸۰,۹۷۷,۰۹۷ ۰ ۱۳۱ ۲۲۰,۰۴۳ ۱۳۹ ۱۴۱,۹۰۰ ۷۸,۱۴۳ ۲۱,۹۵۶,۳۹۳,۳۱۸,۸۳۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲۸۰,۴۴۴,۷۰۲ ۲۷۹,۰۱۱,۹۹۹ ۰ ۱۲۳ ۲۱۹,۹۱۲ ۱۳۷ ۱۴۱,۷۶۱ ۷۸,۱۵۱ ۲۱,۸۰۵,۰۶۶,۷۱۴,۲۶۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲۷۷,۸۶۱,۲۵۳ ۲۷۶,۴۴۵,۱۳۳ ۰ ۷۶ ۲۱۹,۷۸۹ ۴۷۵ ۱۴۱,۶۲۴ ۷۸,۱۶۵ ۲۱,۶۰۸,۳۳۳,۸۳۳,۹۹۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲۷۸,۴۹۹,۶۴۲ ۲۷۶,۹۹۹,۱۶۹ ۰ ۸۰ ۲۱۹,۷۱۳ ۱۲۳ ۱۴۱,۱۴۹ ۷۸,۵۶۴ ۲۱,۷۶۲,۱۶۲,۷۱۲,۰۲۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۷۲,۷۹۷,۶۳۹ ۲۷۱,۳۳۸,۷۵۰ ۰ ۰ ۲۱۹,۶۳۳ ۰ ۱۴۱,۰۲۶ ۷۸,۶۰۷ ۲۱,۳۲۹,۱۲۵,۰۹۱,۶۸۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۶۴,۹۲۹,۳۳۱ ۲۶۳,۵۳۰,۰۱۲ ۰ ۰ ۲۱۹,۶۳۳ ۰ ۱۴۱,۰۲۶ ۷۸,۶۰۷ ۲۰,۷۱۵,۳۰۳,۶۳۵,۵۵۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۶۴,۹۳۲,۰۵۸ ۲۶۳,۵۳۲,۷۳۹ ۰ ۱۵۵ ۲۱۹,۶۳۳ ۱۴۶ ۱۴۱,۰۲۶ ۷۸,۶۰۷ ۲۰,۷۱۵,۵۱۷,۹۹۵,۰۹۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۶۴,۹۲۱,۷۳۵ ۲۶۳,۵۲۲,۲۵۶ ۰ ۶۶ ۲۱۹,۴۷۸ ۱۵۶ ۱۴۰,۸۸۰ ۷۸,۵۹۸ ۲۰,۷۱۲,۳۲۲,۲۵۷,۶۸۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۷۰,۰۱۰,۲۹۶ ۲۶۸,۵۶۴,۵۴۱ ۰ ۸۹ ۲۱۹,۴۱۲ ۱۳۳ ۱۴۰,۷۲۴ ۷۸,۶۸۸ ۲۱,۱۳۲,۸۰۶,۵۸۰,۰۵۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۶۷,۹۶۵,۷۸۵ ۲۶۶,۵۳۳,۳۳۵ ۰ ۱۱۳ ۲۱۹,۳۲۳ ۶۳۱ ۱۴۰,۵۹۱ ۷۸,۷۳۲ ۲۰,۹۸۴,۷۰۲,۵۶۴,۶۵۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۷۰,۹۲۶,۴۹۴ ۲۶۹,۴۷۵,۲۸۶ ۰ ۳۰۹ ۲۱۹,۲۱۰ ۸۹ ۱۳۹,۹۶۰ ۷۹,۲۵۰ ۲۱,۳۵۵,۹۱۶,۴۰۴,۳۴۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۷۲,۵۰۲,۶۴۶ ۲۷۱,۰۳۳,۱۴۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۹۰۱ ۰ ۱۳۹,۸۷۱ ۷۹,۰۳۰ ۲۱,۴۱۹,۷۴۹,۷۴۵,۶۰۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۲۶۵,۱۳۴,۹۳۷ ۲۶۳,۶۹۸,۸۶۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۹۰۱ ۰ ۱۳۹,۸۷۱ ۷۹,۰۳۰ ۲۰,۸۴۰,۱۲۰,۹۱۳,۳۱۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۲۶۵,۱۴۰,۷۰۱ ۲۶۳,۷۰۴,۶۲۵ ۰ ۱۲۸ ۲۱۸,۹۰۱ ۴۵ ۱۳۹,۸۷۱ ۷۹,۰۳۰ ۲۰,۸۴۰,۵۷۶,۴۷۹,۸۴۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۲۶۵,۱۴۵,۴۸۶ ۲۶۳,۷۰۷,۹۰۰ ۰ ۱۳۵ ۲۱۸,۷۷۳ ۶۸ ۱۳۹,۸۲۶ ۷۸,۹۴۷ ۲۰,۸۱۸,۹۴۷,۵۵۹,۴۰۳