صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۳۷۷,۵۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸,۶۲۲,۴۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۱۴۰,۷۴۵,۷۷۷,۹۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۳۶,۳۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۱۵,۹۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۱۵,۹۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۱۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۳,۶۳۶,۳۵۵ ۳,۶۱۵,۹۴۵ ۳,۶۱۵,۹۴۵ ۰ ۰ ۱۸,۵۹۱,۵۱۰ ۰ ۷,۲۱۳,۸۳۳ ۱۱,۳۷۷,۵۹۳ ۴۱,۱۴۰,۷۴۵,۷۷۷,۹۳۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۳,۶۳۶,۲۹۷ ۳,۶۱۵,۸۸۶ ۳,۶۱۵,۸۸۶ ۰ ۱۰۸,۷۲۱ ۱۸,۵۹۱,۵۱۰ ۱۱۳,۰۴۸ ۷,۲۱۳,۸۳۳ ۱۱,۳۷۷,۵۹۳ ۴۱,۱۴۰,۰۸۲,۴۱۲,۹۴۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۳,۶۳۶,۶۱۸ ۳,۶۱۶,۱۵۲ ۳,۶۱۶,۱۵۲ ۰ ۳,۵۶۱ ۱۸,۴۸۲,۷۸۹ ۶,۸۲۳ ۷,۱۰۰,۷۸۵ ۱۱,۳۸۲,۰۰۴ ۴۱,۱۵۹,۰۵۱,۳۸۸,۵۷۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۳,۶۱۴,۶۹۴ ۳,۵۹۴,۳۹۲ ۳,۵۹۴,۳۹۲ ۰ ۲۲۸,۸۶۵ ۱۸,۴۷۹,۲۲۸ ۲۵۴,۱۶۴ ۷,۰۹۳,۹۶۲ ۱۱,۳۸۵,۲۶۶ ۴۰,۹۲۳,۱۰۷,۳۰۷,۱۸۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۳,۶۰۱,۵۴۱ ۳,۵۸۱,۲۰۵ ۳,۵۸۱,۲۰۵ ۰ ۵,۹۷۷ ۱۸,۲۵۰,۳۶۳ ۱۱,۴۶۹ ۶,۸۳۹,۷۹۸ ۱۱,۴۱۰,۵۶۵ ۴۰,۸۶۳,۵۷۴,۶۸۳,۵۴۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۳,۵۹۳,۹۷۴ ۳,۵۷۳,۶۹۷ ۳,۵۷۳,۶۹۷ ۰ ۶,۸۶۴ ۱۸,۲۴۴,۳۸۶ ۱۳,۴۲۹ ۶,۸۲۸,۳۲۹ ۱۱,۴۱۶,۰۵۷ ۴۰,۷۹۷,۵۳۲,۹۶۰,۰۲۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۳,۶۱۵,۶۳۴ ۳,۵۹۵,۲۱۷ ۳,۵۹۵,۲۱۷ ۰ ۰ ۱۸,۲۳۷,۵۲۲ ۰ ۶,۸۱۴,۹۰۰ ۱۱,۴۲۲,۶۲۲ ۴۱,۰۶۶,۸۰۸,۲۹۲,۳۸۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۳,۵۹۸,۱۹۷ ۳,۵۷۷,۹۰۳ ۳,۵۷۷,۹۰۳ ۰ ۰ ۱۸,۲۳۷,۵۲۲ ۰ ۶,۸۱۴,۹۰۰ ۱۱,۴۲۲,۶۲۲ ۴۰,۸۶۹,۰۳۶,۹۴۴,۸۱۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۳,۵۹۸,۱۳۲ ۳,۵۷۷,۸۳۸ ۳,۵۷۷,۸۳۸ ۰ ۱۲,۰۶۸ ۱۸,۲۳۷,۵۲۲ ۲۲,۵۰۵ ۶,۸۱۴,۹۰۰ ۱۱,۴۲۲,۶۲۲ ۴۰,۸۶۸,۲۹۳,۹۰۱,۸۰۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۳,۵۹۸,۰۱۹ ۳,۵۷۷,۷۴۴ ۳,۵۷۷,۷۴۴ ۰ ۱۶,۹۸۳ ۱۸,۲۲۵,۴۵۴ ۱۸,۶۷۴ ۶,۷۹۲,۳۹۵ ۱۱,۴۳۳,۰۵۹ ۴۰,۹۰۴,۵۵۸,۲۷۹,۴۹۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۳,۵۸۵,۳۲۲ ۳,۵۶۵,۱۷۱ ۳,۵۶۵,۱۷۱ ۰ ۵,۲۶۴ ۱۸,۲۰۸,۴۷۱ ۱۳,۳۴۹ ۶,۷۷۳,۷۲۱ ۱۱,۴۳۴,۷۵۰ ۴۰,۷۶۶,۸۴۱,۷۰۷,۶۰۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۳,۵۸۶,۹۳۰ ۳,۵۶۶,۸۰۶ ۳,۵۶۶,۸۰۶ ۰ ۲,۲۳۶ ۱۸,۲۰۳,۲۰۷ ۳۴,۲۲۰ ۶,۷۶۰,۳۷۲ ۱۱,۴۴۲,۸۳۵ ۴۰,۸۱۴,۳۶۹,۰۵۵,۶۲۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۳,۶۳۷,۳۶۹ ۳,۶۱۶,۹۹۱ ۳,۶۱۶,۹۹۱ ۰ ۴,۴۲۵ ۱۸,۲۰۰,۹۷۱ ۷,۰۸۷ ۶,۷۲۶,۱۵۲ ۱۱,۴۷۴,۸۱۹ ۴۱,۵۰۴,۳۲۰,۵۹۱,۶۶۰
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۳,۶۶۳,۶۲۳ ۳,۶۴۳,۰۹۳ ۳,۶۴۳,۰۹۳ ۰ ۰ ۱۸,۱۹۶,۵۴۶ ۰ ۶,۷۱۹,۰۶۵ ۱۱,۴۷۷,۴۸۱ ۴۱,۸۱۳,۵۳۰,۹۵۱,۰۷۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۳,۶۴۳,۹۱۲ ۳,۶۲۳,۳۴۲ ۳,۶۲۳,۳۴۲ ۰ ۰ ۱۸,۱۹۶,۵۴۶ ۰ ۶,۷۱۹,۰۶۵ ۱۱,۴۷۷,۴۸۱ ۴۱,۵۸۶,۸۴۱,۲۸۲,۹۵۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۳,۶۴۳,۶۴۹ ۳,۶۲۳,۰۸۰ ۳,۶۲۳,۰۸۰ ۰ ۱۰,۱۲۴ ۱۸,۱۹۶,۵۴۶ ۱۵,۷۵۵ ۶,۷۱۹,۰۶۵ ۱۱,۴۷۷,۴۸۱ ۴۱,۵۸۳,۸۲۶,۹۲۴,۷۴۶
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۳,۶۴۳,۵۲۳ ۳,۶۲۲,۹۴۶ ۳,۶۲۲,۹۴۶ ۰ ۵,۰۱۴ ۱۸,۱۸۶,۴۲۲ ۱۲,۲۷۹ ۶,۷۰۳,۳۱۰ ۱۱,۴۸۳,۱۱۲ ۴۱,۶۰۲,۶۹۴,۳۷۰,۸۸۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۳,۶۲۷,۴۹۳ ۳,۶۰۶,۹۱۶ ۳,۶۰۶,۹۱۶ ۰ ۰ ۱۸,۱۸۱,۴۰۸ ۰ ۶,۶۹۱,۰۳۱ ۱۱,۴۹۰,۳۷۷ ۴۱,۴۴۴,۸۲۹,۴۱۶,۶۱۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۳,۶۲۷,۸۱۴ ۳,۶۰۷,۲۳۲ ۳,۶۰۷,۲۳۲ ۰ ۶,۲۲۹ ۱۸,۱۸۱,۴۰۸ ۲۰,۵۶۲ ۶,۶۹۱,۰۳۱ ۱۱,۴۹۰,۳۷۷ ۴۱,۴۴۸,۴۵۴,۰۳۴,۵۸۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۳,۶۲۷,۷۲۷ ۳,۶۰۷,۱۷۰ ۳,۶۰۷,۱۷۰ ۰ ۳,۴۳۲ ۱۸,۱۷۵,۱۷۹ ۴,۵۱۰ ۶,۶۷۰,۴۶۹ ۱۱,۵۰۴,۷۱۰ ۴۱,۴۹۹,۴۴۳,۶۹۵,۵۳۰
  مشاهده همه