صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۴۶,۴۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۳۵۳,۵۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۹۸۵,۴۹۷,۱۶۰,۶۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۹۷,۱۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۸۲,۹۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۸۲,۹۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۲,۴۹۷,۱۳۴ ۲,۴۸۲,۹۰۷ ۲,۴۸۲,۹۰۷ ۰ ۵۲۹ ۱۱,۰۹۱,۹۶۲ ۱,۸۳۹ ۳,۴۴۵,۴۸۲ ۷,۶۴۶,۴۸۰ ۱۸,۹۸۵,۴۹۷,۱۶۰,۶۵۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۲,۴۹۲,۳۶۱ ۲,۴۷۸,۱۷۶ ۲,۴۷۸,۱۷۶ ۰ ۰ ۱۱,۰۹۱,۴۳۳ ۰ ۳,۴۴۳,۶۴۳ ۷,۶۴۷,۷۹۰ ۱۸,۹۵۲,۵۷۰,۴۹۶,۱۲۵
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۲,۴۵۲,۸۳۹ ۲,۴۳۸,۹۲۰ ۲,۴۳۸,۹۲۰ ۰ ۰ ۱۱,۰۹۱,۴۳۳ ۰ ۳,۴۴۳,۶۴۳ ۷,۶۴۷,۷۹۰ ۱۸,۶۵۲,۳۴۷,۴۷۵,۱۱۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲,۴۵۲,۸۲۴ ۲,۴۳۸,۹۰۵ ۲,۴۳۸,۹۰۵ ۰ ۲۰۴,۵۵۹ ۱۱,۰۹۱,۴۳۳ ۷,۱۶۶ ۳,۴۴۳,۶۴۳ ۷,۶۴۷,۷۹۰ ۱۸,۶۵۲,۲۳۱,۸۶۷,۱۷۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲,۴۵۲,۷۹۵ ۲,۴۳۸,۵۰۸ ۲,۴۳۸,۵۰۸ ۰ ۵۵۸ ۱۰,۸۸۶,۸۷۴ ۳,۲۳۳ ۳,۴۳۶,۴۷۷ ۷,۴۵۰,۳۹۷ ۱۸,۱۶۷,۸۴۹,۹۲۲,۵۷۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۲,۴۴۸,۴۷۶ ۲,۴۳۴,۲۱۱ ۲,۴۳۴,۲۱۱ ۰ ۲,۲۷۲ ۱۰,۸۸۶,۳۱۶ ۹,۷۴۱ ۳,۴۳۳,۲۴۴ ۷,۴۵۳,۰۷۲ ۱۸,۱۴۲,۳۴۹,۵۶۶,۳۴۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۲,۴۵۰,۶۵۷ ۲,۴۳۶,۳۹۷ ۲,۴۳۶,۳۹۷ ۰ ۳۸۹ ۱۰,۸۸۴,۰۴۴ ۳,۵۷۰ ۳,۴۲۳,۵۰۳ ۷,۴۶۰,۵۴۱ ۱۸,۱۷۶,۸۳۷,۹۶۹,۵۶۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۲,۴۳۸,۴۸۳ ۲,۴۲۴,۳۲۶ ۲,۴۲۴,۳۲۶ ۰ ۷,۷۳۲ ۱۰,۸۸۳,۶۵۵ ۱,۵۷۶ ۳,۴۱۹,۹۳۳ ۷,۴۶۳,۷۲۲ ۱۸,۰۹۴,۴۹۷,۲۰۰,۳۸۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۲,۴۳۶,۵۱۰ ۲,۴۲۲,۳۶۳ ۲,۴۲۲,۳۶۳ ۰ ۰ ۱۰,۸۷۵,۹۲۳ ۰ ۳,۴۱۸,۳۵۷ ۷,۴۵۷,۵۶۶ ۱۸,۰۶۴,۹۳۲,۶۳۱,۴۶۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۲,۴۴۳,۸۹۰ ۲,۴۲۹,۶۸۲ ۲,۴۲۹,۶۸۲ ۰ ۰ ۱۰,۸۷۵,۹۲۳ ۰ ۳,۴۱۸,۳۵۷ ۷,۴۵۷,۵۶۶ ۱۸,۱۱۹,۵۱۰,۲۸۹,۱۵۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۲,۴۴۳,۸۷۵ ۲,۴۲۹,۶۶۶ ۲,۴۲۹,۶۶۶ ۰ ۲,۷۲۹ ۱۰,۸۷۵,۹۲۳ ۳,۶۴۹ ۳,۴۱۸,۳۵۷ ۷,۴۵۷,۵۶۶ ۱۸,۱۱۹,۳۹۸,۲۱۴,۴۵۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۲,۴۴۳,۸۵۳ ۲,۴۲۹,۶۴۶ ۲,۴۲۹,۶۴۶ ۰ ۸۴۰ ۱۰,۸۷۳,۱۹۴ ۶,۱۵۷ ۳,۴۱۴,۷۰۸ ۷,۴۵۸,۴۸۶ ۱۸,۱۲۱,۴۸۳,۳۲۷,۶۷۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۲,۴۵۵,۵۵۵ ۲,۴۴۱,۲۸۱ ۲,۴۴۱,۲۸۱ ۰ ۹۰۸ ۱۰,۸۷۲,۳۵۴ ۲,۱۸۳ ۳,۴۰۸,۵۵۱ ۷,۴۶۳,۸۰۳ ۱۸,۲۲۱,۲۴۱,۲۲۷,۵۰۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۲,۴۵۸,۷۴۰ ۲,۴۴۴,۴۴۷ ۲,۴۴۴,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۸۷۱,۴۴۶ ۰ ۳,۴۰۶,۳۶۸ ۷,۴۶۵,۰۷۸ ۱۸,۲۴۷,۹۸۹,۳۸۷,۷۰۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۲,۴۳۲,۶۴۴ ۲,۴۱۸,۵۳۸ ۲,۴۱۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۱۰,۸۷۱,۴۴۶ ۰ ۳,۴۰۶,۳۶۸ ۷,۴۶۵,۰۷۸ ۱۸,۰۵۴,۵۷۵,۶۱۰,۰۴۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۲,۴۳۲,۶۳۱ ۲,۴۱۸,۵۲۵ ۲,۴۱۸,۵۲۵ ۰ ۰ ۱۰,۸۷۱,۴۴۶ ۰ ۳,۴۰۶,۳۶۸ ۷,۴۶۵,۰۷۸ ۱۸,۰۵۴,۴۷۴,۴۳۱,۱۷۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۲,۴۳۲,۵۲۲ ۲,۴۱۸,۴۱۵ ۲,۴۱۸,۴۱۵ ۰ ۰ ۱۰,۸۷۱,۴۴۶ ۰ ۳,۴۰۶,۳۶۸ ۷,۴۶۵,۰۷۸ ۱۸,۰۵۳,۶۶۰,۲۶۹,۳۱۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۲,۴۳۲,۵۰۸ ۲,۴۱۸,۴۰۲ ۲,۴۱۸,۴۰۲ ۰ ۳,۱۴۲ ۱۰,۸۷۱,۴۴۶ ۹۹۶ ۳,۴۰۶,۳۶۸ ۷,۴۶۵,۰۷۸ ۱۸,۰۵۳,۵۶۰,۳۸۷,۴۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۲,۴۳۲,۴۹۷ ۲,۴۱۸,۳۸۷ ۲,۴۱۸,۳۸۷ ۰ ۱۵,۹۱۹ ۱۰,۸۶۸,۳۰۴ ۲,۲۲۹ ۳,۴۰۵,۳۷۲ ۷,۴۶۲,۹۳۲ ۱۸,۰۴۸,۲۵۴,۴۰۹,۰۷۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۲,۴۱۹,۹۱۴ ۲,۴۰۵,۸۲۸ ۲,۴۰۵,۸۲۸ ۰ ۳,۳۷۹ ۱۰,۸۵۲,۳۸۵ ۲۲۳ ۳,۴۰۳,۱۴۳ ۷,۴۴۹,۲۴۲ ۱۷,۹۲۱,۵۹۸,۳۰۳,۹۴۳
  مشاهده همه