صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۸۷۵,۴۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۱۲۴,۵۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۴۱۱,۲۰۹,۱۹۰,۱۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۷۸,۶۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۶۴,۷۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۶۴,۷۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۲,۴۷۸,۶۷۲ ۲,۴۶۴,۷۵۹ ۰ ۴۵۱ ۱۰,۷۹۴,۸۳۷ ۱۰,۴۸۲ ۲,۹۱۹,۳۳۸ ۷,۸۷۵,۴۹۹ ۱۹,۴۱۱,۲۰۹,۱۹۰,۱۰۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۲,۴۳۸,۸۳۵ ۲,۴۲۵,۲۱۴ ۰ ۱,۶۳۵ ۱۰,۷۹۴,۳۸۶ ۳۵,۷۳۸ ۲,۹۰۸,۸۵۶ ۷,۸۸۵,۵۳۰ ۱۹,۱۲۴,۰۹۵,۹۳۲,۲۱۰
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۲,۴۴۳,۱۲۸ ۲,۴۲۹,۵۳۳ ۰ ۳,۲۵۹ ۱۰,۷۹۲,۷۵۱ ۳,۲۷۴ ۲,۸۷۳,۱۱۸ ۷,۹۱۹,۶۳۳ ۱۹,۲۴۱,۰۰۶,۸۵۸,۲۷۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۲,۴۶۲,۷۰۹ ۲,۴۴۸,۹۸۰ ۰ ۰ ۱۰,۷۸۹,۴۹۲ ۰ ۲,۸۶۹,۸۴۴ ۷,۹۱۹,۶۴۸ ۱۹,۳۹۵,۰۵۷,۹۰۳,۴۱۷
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۲,۴۸۰,۳۵۲ ۲,۴۶۶,۵۰۱ ۰ ۰ ۱۰,۷۸۹,۴۹۲ ۰ ۲,۸۶۹,۸۴۴ ۷,۹۱۹,۶۴۸ ۱۹,۵۳۳,۸۱۹,۵۷۳,۷۵۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۲,۴۸۰,۳۱۴ ۲,۴۶۶,۴۶۳ ۰ ۱۷۷ ۱۰,۷۸۹,۴۹۲ ۱۳۸,۱۳۴ ۲,۸۶۹,۸۴۴ ۷,۹۱۹,۶۴۸ ۱۹,۵۳۳,۵۱۵,۸۲۸,۵۹۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۲,۴۸۰,۰۳۸ ۲,۴۶۶,۴۲۴ ۰ ۵,۱۱۶ ۱۰,۷۸۹,۳۱۵ ۱۵,۷۳۱ ۲,۷۳۱,۷۱۰ ۸,۰۵۷,۶۰۵ ۱۹,۸۷۳,۴۷۰,۸۵۳,۳۳۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۲,۴۹۸,۷۵۰ ۲,۴۸۵,۰۳۶ ۰ ۱,۰۴۳ ۱۰,۷۸۴,۱۹۹ ۱۱,۹۰۵ ۲,۷۱۵,۹۷۹ ۸,۰۶۸,۲۲۰ ۲۰,۰۴۹,۸۱۷,۰۶۲,۸۹۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲,۵۰۲,۱۵۶ ۲,۴۸۸,۴۴۵ ۰ ۱,۰۸۸ ۱۰,۷۸۳,۱۵۶ ۱۳,۱۲۲ ۲,۷۰۴,۰۷۴ ۸,۰۷۹,۰۸۲ ۲۰,۱۰۴,۳۵۰,۷۸۰,۱۹۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۲,۵۱۵,۶۰۶ ۲,۵۰۱,۸۲۴ ۰ ۳,۱۸۲ ۱۰,۷۸۲,۰۶۸ ۱,۸۴۷ ۲,۶۹۰,۹۵۲ ۸,۰۹۱,۱۱۶ ۲۰,۲۴۲,۵۴۸,۱۵۴,۴۹۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۲,۵۴۳,۹۴۷ ۲,۵۲۹,۹۷۵ ۰ ۰ ۱۰,۷۷۸,۸۸۶ ۰ ۲,۶۸۹,۱۰۵ ۸,۰۸۹,۷۸۱ ۲۰,۴۶۶,۹۴۰,۶۴۷,۷۴۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۲,۵۶۸,۸۹۷ ۲,۵۵۴,۷۵۳ ۰ ۰ ۱۰,۷۷۸,۸۸۶ ۰ ۲,۶۸۹,۱۰۵ ۸,۰۸۹,۷۸۱ ۲۰,۶۶۷,۳۸۸,۵۴۵,۲۰۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۲,۵۶۸,۹۰۸ ۲,۵۵۴,۷۶۴ ۰ ۲,۰۷۳ ۱۰,۷۷۸,۸۸۶ ۶,۲۶۸ ۲,۶۸۹,۱۰۵ ۸,۰۸۹,۷۸۱ ۲۰,۶۶۷,۴۸۲,۴۶۳,۲۷۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۲,۵۶۸,۹۰۹ ۲,۵۵۴,۷۷۲ ۰ ۲,۰۰۲ ۱۰,۷۷۶,۸۱۳ ۲,۳۲۸ ۲,۶۸۲,۸۳۷ ۸,۰۹۳,۹۷۶ ۲۰,۶۷۸,۲۶۴,۹۴۸,۶۹۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۲,۵۸۲,۰۴۷ ۲,۵۶۷,۸۱۵ ۰ ۰ ۱۰,۷۷۴,۸۱۱ ۰ ۲,۶۸۰,۵۰۹ ۸,۰۹۴,۳۰۲ ۲۰,۷۸۴,۶۶۹,۴۵۶,۰۰۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۲,۵۸۵,۳۷۲ ۲,۵۷۱,۱۴۹ ۰ ۶,۳۰۱ ۱۰,۷۷۴,۸۱۱ ۶,۲۵۷ ۲,۶۸۰,۵۰۹ ۸,۰۹۴,۳۰۲ ۲۰,۸۱۱,۶۵۴,۰۴۸,۲۷۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۲,۵۸۵,۳۶۶ ۲,۵۷۱,۱۴۲ ۰ ۵,۸۱۳ ۱۰,۷۶۸,۵۱۰ ۰ ۲,۶۷۴,۲۵۲ ۸,۰۹۴,۲۵۸ ۲۰,۸۱۱,۴۸۸,۲۲۰,۵۱۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۲,۶۰۵,۹۹۲ ۲,۵۹۱,۶۱۴ ۰ ۰ ۱۰,۷۶۲,۶۹۷ ۰ ۲,۶۷۴,۲۵۲ ۸,۰۸۸,۴۴۵ ۲۰,۹۶۲,۱۲۵,۰۴۸,۲۸۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲,۶۱۰,۶۸۱ ۲,۵۹۶,۲۸۶ ۰ ۰ ۱۰,۷۶۲,۶۹۷ ۰ ۲,۶۷۴,۲۵۲ ۸,۰۸۸,۴۴۵ ۲۰,۹۹۹,۹۲۰,۳۵۶,۶۸۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۲,۶۱۰,۶۸۸ ۲,۵۹۶,۲۹۳ ۰ ۰ ۱۰,۷۶۲,۶۹۷ ۰ ۲,۶۷۴,۲۵۲ ۸,۰۸۸,۴۴۵ ۲۰,۹۹۹,۹۷۵,۷۳۶,۱۴۱
  مشاهده همه