صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۱۳۰,۷۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۸۶۹,۲۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷,۴۹۳,۵۴۴,۳۰۴,۱۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۱۱,۳۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۶۷۵,۱۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۶۷۵,۱۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۵,۷۱۱,۳۸۵ ۵,۶۷۵,۱۷۱ ۵,۶۷۵,۱۷۱ ۰ ۰ ۲۴,۹۴۶,۹۸۲ ۰ ۱۴,۸۱۶,۲۶۶ ۱۰,۱۳۰,۷۱۶ ۵۷,۴۹۳,۵۴۴,۳۰۴,۱۶۸
  ۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۵,۷۱۱,۵۰۵ ۵,۶۷۵,۲۹۱ ۵,۶۷۵,۲۹۱ ۰ ۳,۰۰۹ ۲۴,۹۴۶,۹۸۲ ۵,۱۹۷ ۱۴,۸۱۶,۲۶۶ ۱۰,۱۳۰,۷۱۶ ۵۷,۴۹۴,۷۶۴,۴۱۹,۹۳۶
  ۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۵,۷۱۱,۶۰۵ ۵,۶۷۵,۳۹۹ ۵,۶۷۵,۳۹۹ ۰ ۶,۶۴۲ ۲۴,۹۴۳,۹۷۳ ۳۴,۲۴۱ ۱۴,۸۱۱,۰۶۹ ۱۰,۱۳۲,۹۰۴ ۵۷,۵۰۸,۲۷۷,۲۲۷,۶۱۶
  ۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۵,۷۲۷,۳۵۵ ۵,۶۹۱,۱۳۷ ۵,۶۹۱,۱۳۷ ۰ ۳,۲۹۸ ۲۴,۹۳۷,۳۳۱ ۱۲,۱۷۰ ۱۴,۷۷۶,۸۲۸ ۱۰,۱۶۰,۵۰۳ ۵۷,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۵,۱۶۱
  ۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۵,۷۳۷,۰۵۲ ۵,۷۰۰,۷۹۷ ۵,۷۰۰,۷۹۷ ۰ ۲,۴۹۱ ۲۴,۹۳۴,۰۳۳ ۳۲,۹۹۹ ۱۴,۷۶۴,۶۵۸ ۱۰,۱۶۹,۳۷۵ ۵۷,۹۷۳,۵۴۱,۲۸۸,۶۵۸
  ۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۵,۷۴۴,۵۴۱ ۵,۷۰۸,۳۹۱ ۵,۷۰۸,۳۹۱ ۰ ۰ ۲۴,۹۳۱,۵۴۲ ۰ ۱۴,۷۳۱,۶۵۹ ۱۰,۱۹۹,۸۸۳ ۵۸,۲۲۴,۹۲۲,۶۷۹,۹۶۰
  ۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۵,۷۲۵,۲۳۰ ۵,۶۸۹,۲۰۴ ۵,۶۸۹,۲۰۴ ۰ ۰ ۲۴,۹۳۱,۵۴۲ ۰ ۱۴,۷۳۱,۶۵۹ ۱۰,۱۹۹,۸۸۳ ۵۸,۰۲۹,۲۱۹,۷۱۵,۳۸۶
  ۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۵,۷۲۵,۳۴۵ ۵,۶۸۹,۳۱۹ ۵,۶۸۹,۳۱۹ ۰ ۰ ۲۴,۹۳۱,۵۴۲ ۰ ۱۴,۷۳۱,۶۵۹ ۱۰,۱۹۹,۸۸۳ ۵۸,۰۳۰,۳۸۸,۶۳۷,۲۵۹
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۵,۷۲۵,۴۵۹ ۵,۶۸۹,۴۳۴ ۵,۶۸۹,۴۳۴ ۰ ۱,۴۵۸ ۲۴,۹۳۱,۵۴۲ ۸,۰۳۲ ۱۴,۷۳۱,۶۵۹ ۱۰,۱۹۹,۸۸۳ ۵۸,۰۳۱,۵۵۸,۸۶۴,۶۹۷
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۵,۷۲۵,۵۴۵ ۵,۶۸۹,۵۴۲ ۵,۶۸۹,۵۴۲ ۰ ۲,۲۰۵ ۲۴,۹۳۰,۰۸۴ ۳,۲۸۹ ۱۴,۷۲۳,۶۲۷ ۱۰,۲۰۶,۴۵۷ ۵۸,۰۷۰,۰۷۰,۶۲۰,۶۳۸
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۵,۷۲۴,۲۰۵ ۵,۶۸۸,۱۶۴ ۵,۶۸۸,۱۶۴ ۰ ۵,۰۳۹ ۲۴,۹۲۷,۸۷۹ ۲۱,۰۳۷ ۱۴,۷۲۰,۳۳۸ ۱۰,۲۰۷,۵۴۱ ۵۸,۰۶۲,۱۷۰,۸۶۰,۲۲۹
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۵,۷۲۰,۹۱۲ ۵,۶۸۵,۰۰۷ ۵,۶۸۵,۰۰۷ ۰ ۷,۷۰۴ ۲۴,۹۲۲,۸۴۰ ۲۵,۴۹۶ ۱۴,۶۹۹,۳۰۱ ۱۰,۲۲۳,۵۳۹ ۵۸,۱۲۰,۸۹۴,۸۶۱,۱۱۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۵,۷۱۹,۰۲۳ ۵,۶۸۳,۱۹۰ ۵,۶۸۳,۱۹۰ ۰ ۵,۰۳۹ ۲۴,۹۱۵,۱۳۶ ۱,۵۶۹ ۱۴,۶۷۳,۸۰۵ ۱۰,۲۴۱,۳۳۱ ۵۸,۲۰۳,۴۲۷,۱۲۶,۹۳۱
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۵,۷۲۲,۳۵۵ ۵,۶۸۶,۳۹۵ ۵,۶۸۶,۳۹۵ ۰ ۰ ۲۴,۹۱۰,۰۹۷ ۰ ۱۴,۶۷۲,۲۳۶ ۱۰,۲۳۷,۸۶۱ ۵۸,۲۱۶,۵۲۶,۲۷۵,۸۵۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۵,۷۴۰,۹۳۳ ۵,۷۰۴,۸۵۵ ۵,۷۰۴,۸۵۵ ۰ ۰ ۲۴,۹۱۰,۰۹۷ ۰ ۱۴,۶۷۲,۲۳۶ ۱۰,۲۳۷,۸۶۱ ۵۸,۴۰۵,۵۱۵,۳۱۸,۶۰۰
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۵,۷۴۱,۰۲۷ ۵,۷۰۴,۹۴۹ ۵,۷۰۴,۹۴۹ ۰ ۰ ۲۴,۹۱۰,۰۹۷ ۰ ۱۴,۶۷۲,۲۳۶ ۱۰,۲۳۷,۸۶۱ ۵۸,۴۰۶,۴۷۱,۴۲۶,۵۹۲
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۵,۷۴۱,۱۲۰ ۵,۷۰۵,۰۴۲ ۵,۷۰۵,۰۴۲ ۰ ۱۳,۰۵۱ ۲۴,۹۱۰,۰۹۷ ۱,۹۰۲ ۱۴,۶۷۲,۲۳۶ ۱۰,۲۳۷,۸۶۱ ۵۸,۴۰۷,۴۲۹,۳۰۵,۴۴۰
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۵,۷۴۱,۲۰۶ ۵,۷۰۵,۰۸۹ ۵,۷۰۵,۰۸۹ ۰ ۱۷,۰۳۲ ۲۴,۸۹۷,۰۴۶ ۱۵,۵۴۶ ۱۴,۶۷۰,۳۳۴ ۱۰,۲۲۶,۷۱۲ ۵۸,۳۴۴,۳۰۰,۱۱۴,۸۹۷
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۵,۶۹۴,۸۷۴ ۵,۶۵۹,۰۵۲ ۵,۶۵۹,۰۵۲ ۰ ۵,۶۸۳ ۲۴,۸۸۰,۰۱۴ ۳۳,۴۳۲ ۱۴,۶۵۴,۷۸۸ ۱۰,۲۲۵,۲۲۶ ۵۷,۸۶۵,۰۸۴,۶۳۵,۴۹۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۵,۶۶۰,۰۹۸ ۵,۶۲۴,۵۶۱ ۵,۶۲۴,۵۶۱ ۰ ۳,۷۸۴ ۲۴,۸۷۴,۳۳۱ ۱۵,۹۵۱ ۱۴,۶۲۱,۳۵۶ ۱۰,۲۵۲,۹۷۵ ۵۷,۶۶۸,۴۷۸,۷۹۰,۷۷۸
  مشاهده همه