صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۰۹,۲۹۸,۸۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۹۰,۷۰۱,۱۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۳,۴۸۱,۹۷۸,۳۱۹,۹۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۹,۲۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸,۸۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸,۸۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۵۹,۲۱۵ ۵۸,۸۱۷ ۵۸,۸۱۷ ۰ ۱۲۹,۲۲۷ ۱,۲۴۴,۷۸۳,۸۷۶ ۳,۱۹۴,۰۵۹ ۳۳۵,۴۸۵,۰۴۶ ۹۰۹,۲۹۸,۸۳۰ ۵۳,۴۸۱,۹۷۸,۳۱۹,۹۶۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۵۹,۲۱۶ ۵۸,۸۱۹ ۵۸,۸۱۹ ۰ ۷۳,۰۴۹ ۱,۲۴۴,۶۵۴,۶۴۹ ۷۳۸,۱۷۱ ۳۳۲,۲۹۰,۹۸۷ ۹۱۲,۳۶۳,۶۶۲ ۵۳,۶۶۴,۳۲۲,۷۱۹,۵۰۷
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۶۰,۹۷۳ ۶۰,۵۶۲ ۶۰,۵۶۲ ۰ ۰ ۱,۲۴۴,۵۸۱,۶۰۰ ۰ ۳۳۱,۵۵۲,۸۱۶ ۹۱۳,۰۲۸,۷۸۴ ۵۵,۲۹۴,۶۰۱,۴۰۳,۹۴۱
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۶۱,۱۷۸ ۶۰,۷۶۶ ۶۰,۷۶۶ ۰ ۰ ۱,۲۴۴,۵۸۱,۶۰۰ ۰ ۳۳۱,۵۵۲,۸۱۶ ۹۱۳,۰۲۸,۷۸۴ ۵۵,۴۸۰,۹۳۹,۰۸۰,۱۴۲
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۶۱,۱۸۰ ۶۰,۷۶۷ ۶۰,۷۶۷ ۰ ۱۳۳,۵۹۷ ۱,۲۴۴,۵۸۱,۶۰۰ ۱,۰۸۳,۰۲۴ ۳۳۱,۵۵۲,۸۱۶ ۹۱۳,۰۲۸,۷۸۴ ۵۵,۴۸۲,۳۸۸,۲۲۹,۹۹۴
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۶۱,۱۷۲ ۶۰,۷۶۰ ۶۰,۷۶۰ ۰ ۹۱,۴۷۲ ۱,۲۴۴,۴۴۸,۰۰۳ ۱,۴۱۲,۴۶۸ ۳۳۰,۴۶۹,۷۹۲ ۹۱۳,۹۷۸,۲۱۱ ۵۵,۵۳۳,۴۶۵,۱۷۰,۸۵۳
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۶۱,۳۱۱ ۶۰,۸۹۷ ۶۰,۸۹۷ ۰ ۵۷,۶۶۷ ۱,۲۴۴,۳۵۶,۵۳۱ ۲,۱۹۰,۲۹۹ ۳۲۹,۰۵۷,۳۲۴ ۹۱۵,۲۹۹,۲۰۷ ۵۵,۷۳۹,۲۶۹,۱۵۷,۸۳۴
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۶۱,۳۶۰ ۶۰,۹۴۶ ۶۰,۹۴۶ ۰ ۱۳۶,۱۲۳ ۱,۲۴۴,۲۹۸,۸۶۴ ۶,۵۶۳,۰۶۶ ۳۲۶,۸۶۷,۰۲۵ ۹۱۷,۴۳۱,۸۳۹ ۵۵,۹۱۴,۲۵۰,۳۱۶,۹۸۹
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۶۲,۱۴۶ ۶۱,۷۲۹ ۶۱,۷۲۹ ۰ ۱۲۲,۰۷۳ ۱,۲۴۴,۱۶۲,۷۴۱ ۸۹۴,۷۸۰ ۳۲۰,۳۰۳,۹۵۹ ۹۲۳,۸۵۸,۷۸۲ ۵۷,۰۲۹,۲۸۳,۳۸۸,۰۳۷
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۶۲,۴۹۶ ۶۲,۰۷۴ ۶۲,۰۷۴ ۰ ۰ ۱,۲۴۴,۰۴۰,۶۶۸ ۰ ۳۱۹,۴۰۹,۱۷۹ ۹۲۴,۶۳۱,۴۸۹ ۵۷,۳۹۵,۵۳۳,۰۹۳,۳۳۰
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۶۲,۷۹۱ ۶۲,۳۶۶ ۶۲,۳۶۶ ۰ ۰ ۱,۲۴۴,۰۴۰,۶۶۸ ۰ ۳۱۹,۴۰۹,۱۷۹ ۹۲۴,۶۳۱,۴۸۹ ۵۷,۶۶۵,۲۸۶,۰۳۰,۸۸۴
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۶۲,۷۹۶ ۶۲,۳۷۱ ۶۲,۳۷۱ ۰ ۱۶۵,۱۸۰ ۱,۲۴۴,۰۴۰,۶۶۸ ۸۵۹,۹۹۳ ۳۱۹,۴۰۹,۱۷۹ ۹۲۴,۶۳۱,۴۸۹ ۵۷,۶۷۰,۰۲۸,۶۳۵,۲۳۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۶۲,۷۶۲ ۶۲,۳۳۷ ۶۲,۳۳۷ ۰ ۱۶۷,۷۶۷ ۱,۲۴۳,۸۷۵,۴۸۸ ۳,۳۰۱,۷۰۴ ۳۱۸,۵۴۹,۱۸۶ ۹۲۵,۳۲۶,۳۰۲ ۵۷,۶۸۲,۴۹۴,۷۸۶,۶۳۸
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۶۳,۱۱۴ ۶۲,۶۸۸ ۶۲,۶۸۸ ۰ ۱۹۱,۱۷۱ ۱,۲۴۳,۷۰۷,۷۲۱ ۲,۰۷۸,۵۵۸ ۳۱۵,۲۴۷,۴۸۲ ۹۲۸,۴۶۰,۲۳۹ ۵۸,۲۰۳,۳۳۱,۶۵۳,۶۸۱
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۶۳,۱۱۶ ۶۲,۶۹۰ ۶۲,۶۹۰ ۰ ۱۰۰,۲۹۹ ۱,۲۴۳,۵۱۶,۵۵۰ ۸۶۹,۵۶۰ ۳۱۳,۱۶۸,۹۲۴ ۹۳۰,۳۴۷,۶۲۶ ۵۸,۳۲۳,۸۲۲,۵۱۹,۹۷۵
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۶۳,۴۲۰ ۶۲,۹۹۳ ۶۲,۹۹۳ ۰ ۰ ۱,۲۴۳,۴۱۶,۲۵۱ ۰ ۳۱۲,۲۹۹,۳۶۴ ۹۳۱,۱۱۶,۸۸۷ ۵۸,۶۵۳,۴۳۵,۴۹۱,۴۶۹
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۶۳,۴۹۰ ۶۳,۰۶۲ ۶۳,۰۶۲ ۰ ۰ ۱,۲۴۳,۴۱۶,۲۵۱ ۰ ۳۱۲,۲۹۹,۳۶۴ ۹۳۱,۱۱۶,۸۸۷ ۵۸,۷۱۸,۴۸۵,۴۴۷,۳۶۳
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۶۳,۴۹۲ ۶۳,۰۶۴ ۶۳,۰۶۴ ۰ ۰ ۱,۲۴۳,۴۱۶,۲۵۱ ۰ ۳۱۲,۲۹۹,۳۶۴ ۹۳۱,۱۱۶,۸۸۷ ۵۸,۷۱۹,۹۸۹,۵۶۱,۸۳۷
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۶۳,۴۹۲ ۶۳,۰۶۴ ۶۳,۰۶۴ ۰ ۱۵۷,۴۵۱ ۱,۲۴۳,۴۱۶,۲۵۱ ۵۴۴,۵۱۳ ۳۱۲,۲۹۹,۳۶۴ ۹۳۱,۱۱۶,۸۸۷ ۵۸,۷۲۰,۱۸۸,۶۳۵,۲۴۸
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۶۳,۵۰۶ ۶۳,۰۷۸ ۶۳,۰۷۸ ۰ ۱۹۸,۰۹۹ ۱,۲۴۳,۲۵۸,۸۰۰ ۵۰۸,۰۰۰ ۳۱۱,۷۵۴,۸۵۱ ۹۳۱,۵۰۳,۹۴۹ ۵۸,۷۵۷,۸۰۶,۰۶۰,۷۶۰
  مشاهده همه