صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۶۳,۷۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۲۳۶,۲۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴,۰۵۱,۸۲۶,۵۷۸,۷۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۱۸۰,۳۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۱۶۳,۵۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۱۶۳,۵۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۳,۱۸۰,۳۳۵ ۳,۱۶۳,۵۷۵ ۳,۱۶۳,۵۷۵ ۰ ۷,۱۸۴ ۱۴,۶۷۱,۵۸۷ ۵۲,۲۱۶ ۳,۹۰۷,۸۷۱ ۱۰,۷۶۳,۷۱۶ ۳۴,۰۵۱,۸۲۶,۵۷۸,۷۲۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۳,۲۴۸,۸۴۱ ۳,۲۳۱,۷۵۶ ۳,۲۳۱,۷۵۶ ۰ ۱۱,۶۳۱ ۱۴,۶۶۴,۴۰۳ ۱۹,۵۶۷ ۳,۸۵۵,۶۵۵ ۱۰,۸۰۸,۷۴۸ ۳۴,۹۳۱,۲۳۴,۶۳۳,۱۱۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۳,۲۳۴,۴۲۶ ۳,۲۱۷,۵۳۵ ۳,۲۱۷,۵۳۵ ۰ ۱۶,۷۸۶ ۱۴,۶۵۲,۷۷۲ ۲,۰۰۶ ۳,۸۳۶,۰۸۸ ۱۰,۸۱۶,۶۸۴ ۳۴,۸۰۳,۰۶۲,۴۵۶,۸۲۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۳,۲۷۷,۷۰۸ ۳,۲۶۰,۵۲۷ ۳,۲۶۰,۵۲۷ ۰ ۰ ۱۴,۶۳۵,۹۸۶ ۰ ۳,۸۳۴,۰۸۲ ۱۰,۸۰۱,۹۰۴ ۳۵,۲۱۹,۹۰۲,۳۴۸,۱۹۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۳,۳۳۶,۵۶۲ ۳,۳۱۸,۹۸۷ ۳,۳۱۸,۹۸۷ ۰ ۰ ۱۴,۶۳۵,۹۸۶ ۰ ۳,۸۳۴,۰۸۲ ۱۰,۸۰۱,۹۰۴ ۳۵,۸۵۱,۳۷۹,۰۱۷,۴۹۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۳,۳۳۶,۵۵۸ ۳,۳۱۸,۹۸۳ ۳,۳۱۸,۹۸۳ ۰ ۱۳,۶۴۷ ۱۴,۶۳۵,۹۸۶ ۱,۶۶۲ ۳,۸۳۴,۰۸۲ ۱۰,۸۰۱,۹۰۴ ۳۵,۸۵۱,۳۳۱,۴۵۷,۲۱۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۳,۳۳۶,۵۴۹ ۳,۳۱۸,۹۵۵ ۳,۳۱۸,۹۵۵ ۰ ۱۶,۳۳۵ ۱۴,۶۲۲,۳۳۹ ۱۵,۷۴۵ ۳,۸۳۲,۴۲۰ ۱۰,۷۸۹,۹۱۹ ۳۵,۸۱۱,۲۵۲,۹۲۹,۷۴۱
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۳,۳۴۵,۰۷۳ ۳,۳۲۷,۴۱۲ ۳,۳۲۷,۴۱۲ ۰ ۵۷,۹۱۲ ۱۴,۶۰۶,۰۰۴ ۳۲,۳۵۲ ۳,۸۱۶,۶۷۵ ۱۰,۷۸۹,۳۲۹ ۳۵,۹۰۰,۵۴۷,۹۴۶,۵۰۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۳,۲۹۷,۳۸۲ ۳,۲۸۰,۰۴۳ ۳,۲۸۰,۰۴۳ ۰ ۱۸,۸۲۵ ۱۴,۵۴۸,۰۹۲ ۲,۲۳۴ ۳,۷۸۴,۳۲۳ ۱۰,۷۶۳,۷۶۹ ۳۵,۳۰۵,۶۲۶,۱۶۴,۷۵۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۳,۳۰۷,۱۱۵ ۳,۲۸۹,۶۹۰ ۳,۲۸۹,۶۹۰ ۰ ۲۲,۰۰۶ ۱۴,۵۲۹,۲۶۷ ۱,۹۴۱ ۳,۷۸۲,۰۸۹ ۱۰,۷۴۷,۱۷۸ ۳۵,۳۵۴,۸۸۲,۰۹۴,۲۳۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۳,۳۶۲,۹۹۳ ۳,۳۴۵,۱۵۲ ۳,۳۴۵,۱۵۲ ۰ ۰ ۱۴,۵۰۷,۲۶۱ ۰ ۳,۷۸۰,۱۴۸ ۱۰,۷۲۷,۱۱۳ ۳۵,۸۸۳,۸۲۳,۵۵۱,۹۶۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۳,۳۵۲,۸۶۰ ۳,۳۳۵,۰۶۵ ۳,۳۳۵,۰۶۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۰۷,۲۶۱ ۰ ۳,۷۸۰,۱۴۸ ۱۰,۷۲۷,۱۱۳ ۳۵,۷۷۵,۶۲۱,۷۹۱,۷۴۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۳,۳۵۲,۸۵۹ ۳,۳۳۵,۰۶۴ ۳,۳۳۵,۰۶۴ ۰ ۶۷,۰۷۴ ۱۴,۵۰۷,۲۶۱ ۱۲,۳۰۷ ۳,۷۸۰,۱۴۸ ۱۰,۷۲۷,۱۱۳ ۳۵,۷۷۵,۶۰۷,۴۷۲,۸۷۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۳,۳۵۲,۸۰۵ ۳,۳۳۴,۹۱۹ ۳,۳۳۴,۹۱۹ ۰ ۴۷,۷۷۴ ۱۴,۴۴۰,۱۸۷ ۲,۲۲۲ ۳,۷۶۷,۸۴۱ ۱۰,۶۷۲,۳۴۶ ۳۵,۵۹۱,۴۰۷,۹۳۱,۷۵۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۳,۳۴۹,۵۷۵ ۳,۳۳۱,۶۵۰ ۳,۳۳۱,۶۵۰ ۰ ۴۷,۵۳۵ ۱۴,۳۹۲,۴۱۳ ۱,۷۲۰ ۳,۷۶۵,۶۱۹ ۱۰,۶۲۶,۷۹۴ ۳۵,۴۰۴,۷۶۲,۲۲۰,۱۰۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۳,۳۸۲,۳۸۳ ۳,۳۶۴,۱۷۴ ۳,۳۶۴,۱۷۴ ۰ ۱۵۳,۴۹۱ ۱۴,۳۴۴,۸۷۸ ۵,۵۱۲ ۳,۷۶۳,۸۹۹ ۱۰,۵۸۰,۹۷۹ ۳۵,۵۹۶,۲۵۴,۸۰۵,۴۰۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۳,۴۰۰,۳۶۷ ۳,۳۸۱,۷۸۵ ۳,۳۸۱,۷۸۵ ۰ ۲۰,۲۰۲ ۱۴,۱۹۱,۳۸۷ ۳۴,۶۶۱ ۳,۷۵۸,۳۸۷ ۱۰,۴۳۳,۰۰۰ ۳۵,۲۸۲,۱۶۲,۴۵۸,۹۰۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۳,۴۱۶,۳۷۶ ۳,۳۹۷,۷۴۴ ۳,۳۹۷,۷۴۴ ۰ ۰ ۱۴,۱۷۱,۱۸۵ ۰ ۳,۷۲۳,۷۲۶ ۱۰,۴۴۷,۴۵۹ ۳۵,۴۹۷,۷۸۶,۹۸۱,۵۱۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۳,۳۸۵,۹۶۳ ۳,۳۶۷,۵۷۱ ۳,۳۶۷,۵۷۱ ۰ ۰ ۱۴,۱۷۱,۱۸۵ ۰ ۳,۷۲۳,۷۲۶ ۱۰,۴۴۷,۴۵۹ ۳۵,۱۸۲,۵۵۹,۱۳۶,۲۳۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۳,۳۸۵,۹۸۳ ۳,۳۶۷,۵۹۲ ۳,۳۶۷,۵۹۲ ۰ ۳۲,۳۴۶ ۱۴,۱۷۱,۱۸۵ ۱۶,۷۰۶ ۳,۷۲۳,۷۲۶ ۱۰,۴۴۷,۴۵۹ ۳۵,۱۸۲,۷۷۴,۸۷۰,۲۰۴
  مشاهده همه