صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۳۶,۵۷۰,۶۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۶۳,۴۲۹,۳۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۳,۵۸۹,۰۸۹,۶۹۴,۲۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۷,۶۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۷,۲۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۷,۲۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۵۷,۶۱۰ ۵۷,۲۱۸ ۵۷,۲۱۸ ۰ ۵۹۱,۲۱۳ ۱,۱۸۷,۶۸۴,۳۴۳ ۱۰,۳۳۵,۰۰۲ ۲۵۱,۱۱۳,۶۷۲ ۹۳۶,۵۷۰,۶۷۱ ۵۳,۵۸۹,۰۸۹,۶۹۴,۲۲۶
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۵۷,۶۸۲ ۵۷,۲۹۳ ۵۷,۲۹۳ ۰ ۰ ۱,۱۸۷,۰۹۳,۱۳۰ ۰ ۲۴۰,۷۷۸,۶۷۰ ۹۴۶,۳۱۴,۴۶۰ ۵۴,۲۱۷,۱۹۵,۷۶۰,۶۶۴
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۵۷,۹۸۷ ۵۷,۵۹۶ ۵۷,۵۹۶ ۰ ۲۳۹,۷۰۵ ۱,۱۸۷,۰۹۳,۱۳۰ ۷۵۱,۸۳۷ ۲۴۰,۷۷۸,۶۷۰ ۹۴۶,۳۱۴,۴۶۰ ۵۴,۵۰۴,۰۵۶,۲۳۳,۸۱۶
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۵۷,۹۸۸ ۵۷,۵۹۸ ۵۷,۵۹۸ ۰ ۰ ۱,۱۸۶,۸۵۳,۴۲۵ ۰ ۲۴۰,۰۲۶,۸۳۳ ۹۴۶,۸۲۶,۵۹۲ ۵۴,۵۳۴,۹۰۸,۴۰۲,۴۷۷
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۵۸,۱۲۳ ۵۷,۷۳۱ ۵۷,۷۳۱ ۰ ۰ ۱,۱۸۶,۸۵۳,۴۲۵ ۰ ۲۴۰,۰۲۶,۸۳۳ ۹۴۶,۸۲۶,۵۹۲ ۵۴,۶۶۱,۱۲۷,۵۰۳,۷۷۶
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۵۸,۱۲۵ ۵۷,۷۳۲ ۵۷,۷۳۲ ۰ ۲۳۱,۲۸۵ ۱,۱۸۶,۸۵۳,۴۲۵ ۴۲۱,۶۰۳ ۲۴۰,۰۲۶,۸۳۳ ۹۴۶,۸۲۶,۵۹۲ ۵۴,۶۶۲,۶۵۵,۸۵۵,۶۶۷
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۵۸,۱۲۶ ۵۷,۷۳۴ ۵۷,۷۳۴ ۰ ۳۱۷,۰۳۰ ۱,۱۸۶,۶۲۲,۱۴۰ ۳۴۸,۱۸۵ ۲۳۹,۶۰۵,۲۳۰ ۹۴۷,۰۱۶,۹۱۰ ۵۴,۶۷۴,۹۵۹,۳۶۶,۳۹۷
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۵۸,۱۴۳ ۵۷,۷۵۰ ۵۷,۷۵۰ ۰ ۴۱۹,۳۹۸ ۱,۱۸۶,۳۰۵,۱۱۰ ۹۷۳,۸۵۸ ۲۳۹,۲۵۷,۰۴۵ ۹۴۷,۰۴۸,۰۶۵ ۵۴,۶۹۱,۶۳۸,۷۷۱,۲۱۹
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۵۸,۰۹۱ ۵۷,۶۹۸ ۵۷,۶۹۸ ۰ ۱۸۱,۶۶۹ ۱,۱۸۵,۸۸۵,۷۱۲ ۳,۳۶۷,۴۲۹ ۲۳۸,۲۸۳,۱۸۷ ۹۴۷,۶۰۲,۵۲۵ ۵۴,۶۷۵,۰۷۳,۲۶۶,۸۳۸
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۵۷,۹۴۶ ۵۷,۵۵۴ ۵۷,۵۵۴ ۰ ۱۱۶,۸۴۷ ۱,۱۸۵,۷۰۴,۰۴۳ ۴۱۴,۳۵۷ ۲۳۴,۹۱۵,۷۵۸ ۹۵۰,۷۸۸,۲۸۵ ۵۴,۷۲۲,۰۹۳,۴۸۹,۴۲۶
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۵۷,۹۰۸ ۵۷,۵۱۶ ۵۷,۵۱۶ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۵۸۷,۱۹۶ ۰ ۲۳۴,۵۰۱,۴۰۱ ۹۵۱,۰۸۵,۷۹۵ ۵۴,۷۰۳,۰۳۳,۰۳۴,۵۴۱
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۵۸,۳۰۱ ۵۷,۹۰۶ ۵۷,۹۰۶ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۵۸۷,۱۹۶ ۰ ۲۳۴,۵۰۱,۴۰۱ ۹۵۱,۰۸۵,۷۹۵ ۵۵,۰۷۳,۲۴۰,۲۶۴,۵۷۰
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۵۸,۳۰۳ ۵۷,۹۰۸ ۵۷,۹۰۸ ۰ ۳۱۱,۵۳۱ ۱,۱۸۵,۵۸۷,۱۹۶ ۶۸۱,۸۲۱ ۲۳۴,۵۰۱,۴۰۱ ۹۵۱,۰۸۵,۷۹۵ ۵۵,۰۷۵,۰۵۴,۹۸۵,۸۳۶
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۵۸,۳۰۴ ۵۷,۹۰۹ ۵۷,۹۰۹ ۰ ۲۰۳,۶۲۳ ۱,۱۸۵,۲۷۵,۶۶۵ ۹۴۱,۰۴۲ ۲۳۳,۸۱۹,۵۸۰ ۹۵۱,۴۵۶,۰۸۵ ۵۵,۰۹۷,۹۵۷,۲۵۸,۱۶۰
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۵۸,۵۴۸ ۵۸,۱۵۱ ۵۸,۱۵۱ ۰ ۱۲۰,۱۸۹ ۱,۱۸۵,۰۷۲,۰۴۲ ۵۹۵,۲۰۰ ۲۳۲,۸۷۸,۵۳۸ ۹۵۲,۱۹۳,۵۰۴ ۵۵,۳۷۰,۸۶۶,۷۰۴,۲۵۹
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۵۸,۵۹۹ ۵۸,۲۰۲ ۵۸,۲۰۲ ۰ ۰ ۱,۱۸۴,۹۵۱,۸۵۳ ۰ ۲۳۲,۲۸۳,۳۳۸ ۹۵۲,۶۶۸,۵۱۵ ۵۵,۴۴۶,۸۰۰,۰۴۱,۷۱۳
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۵۸,۸۱۹ ۵۸,۴۱۹ ۵۸,۴۱۹ ۰ ۲۰۱,۴۴۶ ۱,۱۸۴,۹۵۱,۸۵۳ ۱,۹۲۹,۵۹۵ ۲۳۲,۲۸۳,۳۳۸ ۹۵۲,۶۶۸,۵۱۵ ۵۵,۶۵۴,۲۶۹,۳۶۰,۹۱۷
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۵۸,۸۲۰ ۵۸,۴۲۱ ۵۸,۴۲۱ ۰ ۰ ۱,۱۸۴,۷۵۰,۴۰۷ ۰ ۲۳۰,۳۵۳,۷۴۳ ۹۵۴,۳۹۶,۶۶۴ ۵۵,۷۵۶,۹۵۱,۱۰۷,۶۸۷
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۵۸,۷۵۷ ۵۸,۳۵۹ ۵۸,۳۵۹ ۰ ۰ ۱,۱۸۴,۷۵۰,۴۰۷ ۰ ۲۳۰,۳۵۳,۷۴۳ ۹۵۴,۳۹۶,۶۶۴ ۵۵,۶۹۷,۳۶۵,۹۷۷,۰۸۴
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۵۸,۷۵۹ ۵۸,۳۶۱ ۵۸,۳۶۱ ۰ ۱۸۰,۶۱۲ ۱,۱۸۴,۷۵۰,۴۰۷ ۵۸۲,۹۰۳ ۲۳۰,۳۵۳,۷۴۳ ۹۵۴,۳۹۶,۶۶۴ ۵۵,۶۹۹,۲۱۷,۵۹۹,۰۱۶
  مشاهده همه