صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۱,۱۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۸,۸۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۵۸۵,۹۸۰,۲۲۸,۵۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۷,۷۸۶,۵۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۶,۶۱۳,۵۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۶,۶۱۳,۵۴۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۰۷,۷۸۶,۵۱۶ ۱۰۶,۶۱۳,۵۴۶ ۰ ۱۶۶ ۱۸۷,۳۲۶ ۲۰ ۱۱۶,۱۷۲ ۷۱,۱۵۴ ۷,۵۸۵,۹۸۰,۲۲۸,۵۱۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۰۶,۰۲۲,۱۲۷ ۱۰۴,۸۷۶,۱۰۸ ۰ ۶۸ ۱۸۷,۱۶۰ ۲۳ ۱۱۶,۱۵۲ ۷۱,۰۰۸ ۷,۴۴۷,۰۴۲,۶۸۵,۴۰۱
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۰۵,۸۸۶,۳۰۹ ۱۰۴,۷۴۲,۲۲۵ ۰ ۹۵ ۱۸۷,۰۹۲ ۵۹ ۱۱۶,۱۲۹ ۷۰,۹۶۳ ۷,۴۳۲,۸۲۲,۵۳۱,۶۷۴
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۰۴,۴۳۶,۲۱۸ ۱۰۳,۳۱۵,۳۴۵ ۰ ۰ ۱۸۶,۹۹۷ ۰ ۱۱۶,۰۷۰ ۷۰,۹۲۷ ۷,۳۲۷,۸۴۷,۴۴۱,۸۵۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۰۱,۳۱۸,۵۸۲ ۱۰۰,۲۴۷,۰۱۵ ۰ ۰ ۱۸۶,۹۹۷ ۰ ۱۱۶,۰۷۰ ۷۰,۹۲۷ ۷,۱۱۰,۲۲۰,۰۲۱,۹۵۷
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۰۱,۳۲۰,۴۳۲ ۱۰۰,۲۴۸,۸۶۵ ۰ ۰ ۱۸۶,۹۹۷ ۰ ۱۱۶,۰۷۰ ۷۰,۹۲۷ ۷,۱۱۰,۳۵۱,۲۸۱,۸۷۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۰۱,۳۲۲,۲۷۶ ۱۰۰,۲۵۰,۷۰۹ ۰ ۰ ۱۸۶,۹۹۷ ۰ ۱۱۶,۰۷۰ ۷۰,۹۲۷ ۷,۱۱۰,۴۸۲,۰۱۴,۳۵۷
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱۰۱,۳۲۴,۱۳۲ ۱۰۰,۲۵۲,۵۶۶ ۱- ۳۸ ۱۸۶,۹۹۷ ۱۶ ۱۱۶,۰۷۰ ۷۰,۹۲۷ ۷,۱۱۰,۶۱۳,۷۱۴,۲۸۹
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۰۱,۳۲۵,۵۳۹ ۱۰۰,۲۵۳,۶۳۹ ۰ ۴۸ ۱۸۶,۹۵۹ ۳۶ ۱۱۶,۰۵۴ ۷۰,۹۰۵ ۷,۱۰۸,۴۸۴,۲۸۹,۸۷۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۰۰,۱۹۴,۱۳۱ ۹۹,۱۳۸,۶۳۴ ۰ ۲۶ ۱۸۶,۹۱۱ ۵۲ ۱۱۶,۰۱۸ ۷۰,۸۹۳ ۷,۰۲۸,۲۳۵,۱۸۹,۱۷۵
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۹۷,۸۵۶,۵۲۰ ۹۶,۸۴۱,۱۴۰ ۰ ۰ ۱۸۶,۸۸۵ ۰ ۱۱۵,۹۶۶ ۷۰,۹۱۹ ۶,۸۶۷,۸۷۶,۷۷۶,۵۹۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۹۶,۶۷۹,۱۶۸ ۹۵,۶۸۱,۶۲۱ ۰ ۰ ۱۸۶,۸۸۵ ۰ ۱۱۵,۹۶۶ ۷۰,۹۱۹ ۶,۷۸۵,۶۴۴,۸۸۳,۲۳۳
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۹۶,۶۸۰,۷۴۱ ۹۵,۶۸۳,۱۹۴ ۰ ۱۸ ۱۸۶,۸۸۵ ۲۳ ۱۱۵,۹۶۶ ۷۰,۹۱۹ ۶,۷۸۵,۷۵۶,۴۱۶,۴۰۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۹۶,۶۸۱,۴۶۷ ۹۵,۶۸۳,۹۹۰ ۰ ۳۰ ۱۸۶,۸۶۷ ۰ ۱۱۵,۹۴۳ ۷۰,۹۲۴ ۶,۷۸۶,۲۹۱,۳۲۱,۱۴۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۹۵,۳۶۱,۶۳۵ ۹۴,۳۸۲,۵۰۴ ۰ ۰ ۱۸۶,۸۳۷ ۰ ۱۱۵,۹۴۳ ۷۰,۸۹۴ ۶,۶۹۱,۱۵۳,۲۲۵,۷۸۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۹۶,۲۳۶,۱۶۷ ۹۵,۲۴۵,۱۷۶ ۴۴۸,۲۸۷ ۰ ۱۸۶,۸۳۷ ۰ ۱۱۵,۹۴۳ ۷۰,۸۹۴ ۶,۷۵۲,۳۱۱,۵۳۳,۷۷۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۹۶,۲۳۷,۷۲۳ ۹۵,۲۴۶,۷۳۲ ۴۴۸,۲۸۷ ۰ ۱۸۶,۸۳۷ ۰ ۱۱۵,۹۴۳ ۷۰,۸۹۴ ۶,۷۵۲,۴۲۱,۸۳۱,۶۱۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۹۶,۲۳۹,۲۸۲ ۹۵,۲۴۸,۲۹۱ ۴۴۸,۲۸۷ ۰ ۱۸۶,۸۳۷ ۰ ۱۱۵,۹۴۳ ۷۰,۸۹۴ ۶,۷۵۲,۵۳۲,۳۴۸,۳۹۹
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۹۶,۲۴۰,۸۴۲ ۹۵,۲۴۹,۸۵۱ ۴۴۸,۲۸۶ ۰ ۱۸۶,۸۳۷ ۰ ۱۱۵,۹۴۳ ۷۰,۸۹۴ ۶,۷۵۲,۶۴۲,۹۲۵,۰۲۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۹۶,۲۴۲,۴۱۸ ۹۵,۲۵۱,۴۲۷ ۴۴۸,۲۸۶ ۱۸۲ ۱۸۶,۸۳۷ ۹ ۱۱۵,۹۴۳ ۷۰,۸۹۴ ۶,۷۵۲,۷۵۴,۶۴۸,۴۹۱