صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۵,۸۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۴,۱۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۰۹۶,۶۳۲,۶۷۶,۵۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۰,۴۴۴,۰۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۹,۵۸۴,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۹,۵۸۴,۰۷۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۶۰,۴۴۴,۰۳۸ ۱۵۹,۵۸۴,۰۷۸ ۰ ۰ ۲۰۳,۵۹۴ ۰ ۱۲۷,۷۹۳ ۷۵,۸۰۱ ۱۲,۰۹۶,۶۳۲,۶۷۶,۵۳۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۶۴,۷۸۳,۰۷۲ ۱۶۳,۸۷۸,۹۳۶ ۰ ۰ ۲۰۳,۵۹۴ ۰ ۱۲۷,۷۹۳ ۷۵,۸۰۱ ۱۲,۴۲۲,۱۸۷,۲۱۲,۰۹۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۶۴,۷۸۷,۳۰۴ ۱۶۳,۸۸۳,۱۶۸ ۰ ۱۵۴ ۲۰۳,۵۹۴ ۱۸۸ ۱۲۷,۷۹۳ ۷۵,۸۰۱ ۱۲,۴۲۲,۵۰۷,۹۹۲,۴۵۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۶۴,۷۸۶,۱۸۶ ۱۶۳,۸۸۲,۴۵۵ ۰ ۰ ۲۰۳,۴۴۰ ۰ ۱۲۷,۶۰۵ ۷۵,۸۳۵ ۱۲,۴۲۸,۰۲۵,۹۳۹,۸۰۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۶۷,۶۸۵,۴۵۴ ۱۶۶,۷۵۸,۵۹۰ ۰ ۰ ۲۰۳,۴۴۰ ۰ ۱۲۷,۶۰۵ ۷۵,۸۳۵ ۱۲,۶۴۶,۱۳۷,۶۴۶,۸۵۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۶۷,۶۸۹,۸۷۲ ۱۶۶,۷۶۳,۰۰۷ ۰ ۳۷۴ ۲۰۳,۴۴۰ ۶۰ ۱۲۷,۶۰۵ ۷۵,۸۳۵ ۱۲,۶۴۶,۴۷۲,۶۵۳,۳۰۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۶۷,۶۹۲,۱۵۴ ۱۶۶,۷۶۱,۴۳۶ ۰ ۱۸۶ ۲۰۳,۰۶۶ ۱۸ ۱۲۷,۵۴۵ ۷۵,۵۲۱ ۱۲,۵۹۳,۹۹۰,۴۰۵,۵۲۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۶۸,۸۳۶,۰۷۷ ۱۶۷,۸۸۹,۷۶۴ ۰ ۵۷ ۲۰۲,۸۸۰ ۲۴۷ ۱۲۷,۵۲۷ ۷۵,۳۵۳ ۱۲,۶۵۰,۹۹۷,۳۸۶,۳۳۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۶۷,۵۴۹,۸۴۳ ۱۶۶,۶۱۶,۹۹۵ ۰ ۱,۱۴۰ ۲۰۲,۸۲۳ ۹۲۷ ۱۲۷,۲۸۰ ۷۵,۵۴۳ ۱۲,۵۸۶,۷۴۷,۶۴۵,۷۰۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۶۴,۸۳۸,۴۵۶ ۱۶۳,۹۱۵,۴۴۷ ۰ ۱۸۳ ۲۰۱,۶۸۳ ۵۸۴ ۱۲۶,۳۵۳ ۷۵,۳۳۰ ۱۲,۳۴۷,۷۵۰,۵۹۸,۰۴۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۶۸,۰۵۶,۹۲۹ ۱۶۷,۱۱۶,۱۰۲ ۰ ۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۰ ۱۲۵,۷۶۹ ۷۵,۷۳۱ ۱۲,۶۵۵,۸۶۹,۵۴۲,۴۰۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۷۲,۳۱۸,۴۹۴ ۱۷۱,۳۴۵,۶۶۲ ۰ ۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۰ ۱۲۵,۷۶۹ ۷۵,۷۳۱ ۱۲,۹۷۶,۱۷۸,۳۲۹,۵۸۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۷۲,۳۲۳,۰۴۲ ۱۷۱,۳۵۰,۲۱۰ ۰ ۳۵۷ ۲۰۱,۵۰۰ ۴۵ ۱۲۵,۷۶۹ ۷۵,۷۳۱ ۱۲,۹۷۶,۵۲۲,۷۳۵,۴۵۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۷۲,۳۲۵,۹۹۲ ۱۷۱,۳۴۹,۱۳۶ ۰ ۵۷۶ ۲۰۱,۱۴۳ ۲۳ ۱۲۵,۷۲۴ ۷۵,۴۱۹ ۱۲,۹۲۲,۹۸۰,۴۸۳,۸۷۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۷۱,۴۰۵,۹۷۶ ۱۷۰,۴۲۳,۰۷۱ ۰ ۲۹۴ ۲۰۰,۵۶۷ ۸۹ ۱۲۵,۷۰۱ ۷۴,۸۶۶ ۱۲,۷۵۸,۸۹۳,۶۶۶,۴۲۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۷۶,۰۷۷,۳۵۱ ۱۷۵,۰۵۵,۳۳۴ ۰ ۴۷۰ ۲۰۰,۲۷۳ ۲۳ ۱۲۵,۶۱۲ ۷۴,۶۶۱ ۱۳,۰۶۹,۸۰۶,۲۷۴,۲۵۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۷۷,۵۸۵,۰۲۱ ۱۷۶,۵۳۲,۰۹۸ ۰ ۳۶۹ ۱۹۹,۸۰۳ ۱۱۴ ۱۲۵,۵۸۹ ۷۴,۲۱۴ ۱۳,۱۰۱,۱۵۳,۰۸۶,۸۹۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۷۳,۰۸۲,۱۳۴ ۱۷۲,۰۴۷,۰۳۹ ۰ ۰ ۱۹۹,۴۳۴ ۰ ۱۲۵,۴۷۵ ۷۳,۹۵۹ ۱۲,۷۲۴,۴۲۶,۹۷۲,۶۸۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۶۶,۹۹۶,۴۷۳ ۱۶۵,۹۹۴,۲۵۸ ۰ ۰ ۱۹۹,۴۳۴ ۰ ۱۲۵,۴۷۵ ۷۳,۹۵۹ ۱۲,۲۷۶,۷۶۹,۳۶۱,۳۰۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۶۷,۰۰۱,۱۸۲ ۱۶۵,۹۹۸,۹۶۷ ۰ ۷۲۹ ۱۹۹,۴۳۴ ۱۶۴ ۱۲۵,۴۷۵ ۷۳,۹۵۹ ۱۲,۲۷۷,۱۱۷,۶۰۴,۴۹۹