صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۴۹۷,۴۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸,۵۰۲,۵۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۵۷۴,۸۹۰,۶۶۳,۷۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۳۶,۷۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۱۶,۰۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۱۶,۰۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۳,۶۳۶,۷۵۵ ۳,۶۱۶,۰۱۵ ۳,۶۱۶,۰۱۵ ۰ ۱۵,۷۹۴ ۱۸,۰۴۳,۴۵۱ ۴۳,۳۳۵ ۶,۵۴۶,۰۱۹ ۱۱,۴۹۷,۴۳۲ ۴۱,۵۷۴,۸۹۰,۶۶۳,۷۹۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۳,۶۱۵,۷۰۸ ۳,۵۹۵,۱۷۵ ۳,۵۹۵,۱۷۵ ۰ ۳۶,۳۲۲ ۱۸,۰۲۷,۶۵۷ ۱۶,۵۷۶ ۶,۵۰۲,۶۸۴ ۱۱,۵۲۴,۹۷۳ ۴۱,۴۳۴,۲۹۰,۶۵۸,۶۳۷
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۳,۶۱۴,۱۲۴ ۳,۵۹۳,۵۶۴ ۳,۵۹۳,۵۶۴ ۰ ۶,۷۶۷ ۱۷,۹۹۱,۳۳۵ ۲۶,۱۲۲ ۶,۴۸۶,۱۰۸ ۱۱,۵۰۵,۲۲۷ ۴۱,۳۴۴,۷۶۶,۲۷۱,۵۳۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۳,۶۵۵,۷۷۰ ۳,۶۳۴,۹۷۳ ۳,۶۳۴,۹۷۳ ۰ ۰ ۱۷,۹۸۴,۵۶۸ ۰ ۶,۴۵۹,۹۸۶ ۱۱,۵۲۴,۵۸۲ ۴۱,۸۹۱,۵۴۰,۱۱۸,۳۲۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۳,۷۱۵,۷۷۲ ۳,۶۹۴,۵۸۲ ۳,۶۹۴,۵۸۲ ۰ ۰ ۱۷,۹۸۴,۵۶۸ ۰ ۶,۴۵۹,۹۸۶ ۱۱,۵۲۴,۵۸۲ ۴۲,۵۷۸,۵۰۷,۵۱۱,۷۷۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۳,۷۱۵,۷۷۶ ۳,۶۹۴,۵۸۶ ۳,۶۹۴,۵۸۶ ۰ ۱۹,۸۴۷ ۱۷,۹۸۴,۵۶۸ ۷,۶۵۳ ۶,۴۵۹,۹۸۶ ۱۱,۵۲۴,۵۸۲ ۴۲,۵۷۸,۵۵۵,۸۰۹,۹۸۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۳,۷۱۵,۷۵۴ ۳,۶۹۴,۵۴۱ ۳,۶۹۴,۵۴۱ ۰ ۲۹,۶۵۰ ۱۷,۹۶۴,۷۲۱ ۱۸,۰۳۲ ۶,۴۵۲,۳۳۳ ۱۱,۵۱۲,۳۸۸ ۴۲,۵۳۲,۹۹۳,۲۷۳,۰۲۱
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۳,۷۳۸,۲۴۹ ۳,۷۱۶,۸۲۲ ۳,۷۱۶,۸۲۲ ۰ ۲۲,۵۵۸ ۱۷,۹۳۵,۰۷۱ ۱۰,۵۹۰ ۶,۴۳۴,۳۰۱ ۱۱,۵۰۰,۷۷۰ ۴۲,۷۴۶,۳۱۴,۱۳۹,۵۰۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۳,۷۶۲,۹۵۸ ۳,۷۴۱,۳۴۱ ۳,۷۴۱,۳۴۱ ۰ ۱۹,۳۰۸ ۱۷,۹۱۲,۵۱۳ ۲۲,۲۷۸ ۶,۴۲۳,۷۱۱ ۱۱,۴۸۸,۸۰۲ ۴۲,۹۸۳,۵۲۴,۷۹۴,۵۷۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۳,۷۵۶,۸۸۷ ۳,۷۳۵,۳۲۸ ۳,۷۳۵,۳۲۸ ۰ ۵۳,۰۸۷ ۱۷,۸۹۳,۲۰۵ ۸,۶۴۹ ۶,۴۰۱,۴۳۳ ۱۱,۴۹۱,۷۷۲ ۴۲,۹۲۵,۵۴۱,۰۵۵,۷۳۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۳,۷۴۸,۹۳۰ ۳,۷۲۷,۳۰۱ ۳,۷۲۷,۳۰۱ ۰ ۰ ۱۷,۸۴۰,۱۱۸ ۰ ۶,۳۹۲,۷۸۴ ۱۱,۴۴۷,۳۳۴ ۴۲,۶۶۷,۶۵۶,۳۴۳,۹۱۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۳,۷۹۴,۶۹۷ ۳,۷۷۲,۷۹۶ ۳,۷۷۲,۷۹۶ ۰ ۰ ۱۷,۸۴۰,۱۱۸ ۰ ۶,۳۹۲,۷۸۴ ۱۱,۴۴۷,۳۳۴ ۴۳,۱۸۸,۴۵۳,۵۵۲,۴۰۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۳,۷۹۴,۷۶۹ ۳,۷۷۲,۸۶۸ ۳,۷۷۲,۸۶۸ ۰ ۲۹,۶۸۶ ۱۷,۸۴۰,۱۱۸ ۵,۲۵۲ ۶,۳۹۲,۷۸۴ ۱۱,۴۴۷,۳۳۴ ۴۳,۱۸۹,۲۷۸,۹۱۷,۸۰۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۳,۷۹۴,۱۴۲ ۳,۷۷۲,۱۹۴ ۳,۷۷۲,۱۹۴ ۰ ۹۱,۹۴۹ ۱۷,۸۱۰,۴۳۲ ۱۹۶,۰۷۵ ۶,۳۸۷,۵۳۲ ۱۱,۴۲۲,۹۰۰ ۴۳,۰۸۹,۳۹۲,۸۲۷,۹۰۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۳,۸۰۰,۰۷۱ ۳,۷۷۸,۲۹۵ ۳,۷۷۸,۲۹۵ ۰ ۱۹,۳۱۷ ۱۷,۷۱۸,۴۸۳ ۵,۲۸۲ ۶,۱۹۱,۴۵۷ ۱۱,۵۲۷,۰۲۶ ۴۳,۵۵۲,۵۰۴,۴۳۳,۴۸۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۳,۷۸۴,۵۵۱ ۳,۷۶۲,۹۲۵ ۳,۷۶۲,۹۲۵ ۰ ۸,۶۴۸ ۱۷,۶۹۹,۱۶۶ ۲۰,۲۰۴ ۶,۱۸۶,۱۷۵ ۱۱,۵۱۲,۹۹۱ ۴۳,۳۲۲,۵۲۷,۲۰۸,۷۸۲
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۳,۶۹۶,۱۵۲ ۳,۶۷۵,۲۷۰ ۳,۶۷۵,۲۷۰ ۰ ۹,۶۸۹ ۱۷,۶۹۰,۵۱۸ ۶,۳۲۲ ۶,۱۶۵,۹۷۱ ۱۱,۵۲۴,۵۴۷ ۴۲,۳۵۵,۸۲۶,۴۵۶,۲۴۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۳,۶۷۶,۲۸۷ ۳,۶۵۵,۵۴۲ ۳,۶۵۵,۵۴۲ ۰ ۰ ۱۷,۶۸۰,۸۲۹ ۰ ۶,۱۵۹,۶۴۹ ۱۱,۵۲۱,۱۸۰ ۴۲,۱۱۶,۱۵۸,۸۶۳,۸۰۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۳,۶۷۹,۱۷۰ ۳,۶۵۸,۴۴۰ ۳,۶۵۸,۴۴۰ ۰ ۰ ۱۷,۶۸۰,۸۲۹ ۰ ۶,۱۵۹,۶۴۹ ۱۱,۵۲۱,۱۸۰ ۴۲,۱۴۹,۵۵۱,۰۶۶,۸۱۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۳,۶۷۹,۱۵۳ ۳,۶۵۸,۴۲۳ ۳,۶۵۸,۴۲۳ ۰ ۱۹,۲۹۵ ۱۷,۶۸۰,۸۲۹ ۲۵,۰۳۰ ۶,۱۵۹,۶۴۹ ۱۱,۵۲۱,۱۸۰ ۴۲,۱۴۹,۳۵۳,۴۴۲,۲۸۹
  مشاهده همه