صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۴۴۶,۲۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۵۵۳,۷۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۴۴۸,۶۸۸,۶۵۷,۱۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۹۹,۴۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۷۶,۳۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۷۶,۳۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۳,۷۹۹,۴۷۳ ۳,۷۷۶,۳۵۷ ۳,۷۷۶,۳۵۷ ۰ ۰ ۱۹,۹۰۷,۰۸۸ ۰ ۹,۴۶۰,۸۵۸ ۱۰,۴۴۶,۲۳۰ ۳۹,۴۴۸,۶۸۸,۶۵۷,۱۰۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۳,۷۹۹,۵۴۹ ۳,۷۷۶,۴۳۳ ۳,۷۷۶,۴۳۳ ۰ ۴,۹۸۹ ۱۹,۹۰۷,۰۸۸ ۱۰,۷۴۸ ۹,۴۶۰,۸۵۸ ۱۰,۴۴۶,۲۳۰ ۳۹,۴۴۹,۴۹۲,۰۹۹,۵۶۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۳,۷۹۹,۵۹۷ ۳,۷۷۶,۴۹۳ ۳,۷۷۶,۴۹۳ ۰ ۸,۲۲۰ ۱۹,۹۰۲,۰۹۹ ۳,۷۱۳ ۹,۴۵۰,۱۱۰ ۱۰,۴۵۱,۹۸۹ ۳۹,۴۷۱,۸۶۷,۷۴۴,۲۲۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۳,۷۹۸,۹۰۸ ۳,۷۷۵,۷۹۱ ۳,۷۷۵,۷۹۱ ۰ ۲۰,۳۸۶ ۱۹,۸۹۳,۸۷۹ ۱۲,۰۹۰ ۹,۴۴۶,۳۹۷ ۱۰,۴۴۷,۴۸۲ ۳۹,۴۴۷,۵۱۰,۲۵۱,۹۶۷
  ۵ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۳,۷۹۸,۳۲۹ ۳,۷۷۵,۱۹۵ ۳,۷۷۵,۱۹۵ ۰ ۳,۹۶۱ ۱۹,۸۷۳,۴۹۳ ۱۶,۵۸۶ ۹,۴۳۴,۳۰۷ ۱۰,۴۳۹,۱۸۶ ۳۹,۴۰۹,۹۶۴,۵۵۷,۳۱۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۳,۷۹۲,۹۵۷ ۳,۷۶۹,۸۷۴ ۳,۷۶۹,۸۷۴ ۰ ۵,۸۸۳ ۱۹,۸۶۹,۵۳۲ ۳,۸۲۶ ۹,۴۱۷,۷۲۱ ۱۰,۴۵۱,۸۱۱ ۳۹,۴۰۲,۰۱۴,۶۲۱,۴۱۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۳,۷۷۷,۸۸۹ ۳,۷۵۴,۹۰۲ ۳,۷۵۴,۹۰۲ ۰ ۰ ۱۹,۸۶۳,۶۴۹ ۰ ۹,۴۱۳,۸۹۵ ۱۰,۴۴۹,۷۵۴ ۳۹,۲۳۷,۸۰۰,۳۸۲,۲۰۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۳,۸۲۳,۰۳۸ ۳,۷۹۹,۷۴۱ ۳,۷۹۹,۷۴۱ ۰ ۰ ۱۹,۸۶۳,۶۴۹ ۰ ۹,۴۱۳,۸۹۵ ۱۰,۴۴۹,۷۵۴ ۳۹,۷۰۶,۳۶۲,۰۲۹,۲۴۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۳,۸۲۳,۰۳۷ ۳,۷۹۹,۷۴۱ ۳,۷۹۹,۷۴۱ ۰ ۶,۶۴۹ ۱۹,۸۶۳,۶۴۹ ۱۰,۳۴۳ ۹,۴۱۳,۸۹۵ ۱۰,۴۴۹,۷۵۴ ۳۹,۷۰۶,۳۶۰,۹۳۵,۷۳۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۳,۸۲۳,۶۵۵ ۳,۸۰۰,۳۶۷ ۳,۸۰۰,۳۶۷ ۰ ۱۱,۵۲۶ ۱۹,۸۵۷,۰۰۰ ۲۲,۱۵۵ ۹,۴۰۳,۵۵۲ ۱۰,۴۵۳,۴۴۸ ۳۹,۷۲۶,۹۳۴,۲۸۱,۱۷۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۳,۸۱۵,۲۹۷ ۳,۷۹۲,۰۸۷ ۳,۷۹۲,۰۸۷ ۰ ۲۱۹,۱۱۹ ۱۹,۸۴۵,۴۷۴ ۸,۹۰۲ ۹,۳۸۱,۳۹۷ ۱۰,۴۶۴,۰۷۷ ۳۹,۶۸۰,۶۹۲,۸۳۸,۳۰۹
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۳,۸۰۵,۳۳۲ ۳,۷۸۱,۷۱۲ ۳,۷۸۱,۷۱۲ ۰ ۲۶,۴۲۸ ۱۹,۶۲۶,۳۵۵ ۱۳,۷۱۵ ۹,۳۷۲,۴۹۵ ۱۰,۲۵۳,۸۶۰ ۳۸,۷۷۷,۱۴۹,۷۴۴,۶۸۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۳,۸۲۱,۳۱۷ ۳,۷۹۷,۵۷۷ ۳,۷۹۷,۵۷۷ ۰ ۱۹,۶۹۴ ۱۹,۵۹۹,۹۲۷ ۲,۴۴۵ ۹,۳۵۸,۷۸۰ ۱۰,۲۴۱,۱۴۷ ۳۸,۸۹۱,۵۴۸,۷۰۸,۱۵۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۳,۸۳۵,۶۸۶ ۳,۸۱۱,۸۲۰ ۳,۸۱۱,۸۲۰ ۰ ۰ ۱۹,۵۸۰,۲۳۳ ۰ ۹,۳۵۶,۳۳۵ ۱۰,۲۲۳,۸۹۸ ۳۸,۹۷۱,۶۶۲,۸۹۵,۱۹۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۳,۸۱۱,۴۲۵ ۳,۷۸۷,۷۴۳ ۳,۷۸۷,۷۴۳ ۰ ۰ ۱۹,۵۸۰,۲۳۳ ۰ ۹,۳۵۶,۳۳۵ ۱۰,۲۲۳,۸۹۸ ۳۸,۷۲۵,۴۹۶,۳۸۷,۱۷۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۳,۸۱۱,۴۸۰ ۳,۷۸۷,۷۹۸ ۳,۷۸۷,۷۹۸ ۰ ۱۵۱,۶۸۷ ۱۹,۵۸۰,۲۳۳ ۲,۲۳۹ ۹,۳۵۶,۳۳۵ ۱۰,۲۲۳,۸۹۸ ۳۸,۷۲۶,۰۶۱,۶۷۷,۸۳۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۳,۸۱۱,۵۲۹ ۳,۷۸۷,۴۹۶ ۳,۷۸۷,۴۹۶ ۰ ۳۰,۲۵۰ ۱۹,۴۲۸,۵۴۶ ۲,۵۵۰ ۹,۳۵۴,۰۹۶ ۱۰,۰۷۴,۴۵۰ ۳۸,۱۵۶,۹۳۵,۸۴۳,۱۳۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۳,۷۸۶,۹۴۹ ۳,۷۶۳,۰۵۹ ۳,۷۶۳,۰۵۹ ۰ ۱۱,۶۸۹ ۱۹,۳۹۸,۲۹۶ ۹,۱۶۸ ۹,۳۵۱,۵۴۶ ۱۰,۰۴۶,۷۵۰ ۳۷,۸۰۶,۵۱۷,۲۳۹,۸۳۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۳,۷۲۱,۲۳۹ ۳,۶۹۷,۷۸۹ ۳,۶۹۷,۷۸۹ ۰ ۳,۴۷۵ ۱۹,۳۸۶,۶۰۷ ۱۱,۶۰۰ ۹,۳۴۲,۳۷۸ ۱۰,۰۴۴,۲۲۹ ۳۷,۱۴۱,۴۳۹,۴۵۸,۵۹۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۳,۶۰۱,۱۶۵ ۳,۵۷۸,۵۴۴ ۳,۵۷۸,۵۴۴ ۰ ۵,۴۳۳ ۱۹,۳۸۳,۱۳۲ ۲۵,۶۹۳ ۹,۳۳۰,۷۷۸ ۱۰,۰۵۲,۳۵۴ ۳۵,۹۷۲,۷۸۹,۷۲۸,۵۱۸
  مشاهده همه