صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۹۳,۶۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۷۰۶,۳۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۶۹۶,۲۹۲,۳۸۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۷۷,۲۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۶۳,۳۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۶۳,۳۷۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۲,۵۷۷,۲۰۹ ۲,۵۶۳,۳۷۰ ۰ ۰ ۸,۶۵۸,۷۱۲ ۰ ۱,۳۶۵,۰۷۵ ۷,۲۹۳,۶۳۷ ۱۸,۶۹۶,۲۹۲,۳۸۷,۳۱۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۲,۵۷۷,۱۴۹ ۲,۵۶۳,۳۱۰ ۰ ۳۸,۵۳۸ ۸,۶۵۸,۷۱۲ ۵۶۴ ۱,۳۶۵,۰۷۵ ۷,۲۹۳,۶۳۷ ۱۸,۶۹۵,۸۵۲,۹۰۵,۴۷۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۲,۵۷۷,۰۸۶ ۲,۵۶۳,۱۷۵ ۰ ۴۴,۱۸۱ ۸,۶۲۰,۱۷۴ ۱,۰۸۰ ۱,۳۶۴,۵۱۱ ۷,۲۵۵,۶۶۳ ۱۸,۵۹۷,۵۳۲,۱۷۳,۸۰۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۲,۵۸۳,۰۹۸ ۲,۵۶۹,۱۲۲ ۰ ۱۶,۵۶۳ ۸,۵۷۵,۹۹۳ ۲,۹۰۴ ۱,۳۶۳,۴۳۱ ۷,۲۱۲,۵۶۲ ۱۸,۵۲۹,۹۵۳,۲۰۹,۹۵۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲,۵۸۱,۰۰۴ ۲,۵۶۷,۰۷۰ ۰ ۱۲,۳۶۳ ۸,۵۵۹,۴۳۰ ۵,۰۲۶ ۱,۳۶۰,۵۲۷ ۷,۱۹۸,۹۰۳ ۱۸,۴۸۰,۰۹۰,۴۴۴,۵۱۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲,۵۳۹,۶۴۵ ۲,۵۲۶,۰۴۱ ۰ ۱۹,۴۱۴ ۸,۵۴۷,۰۶۷ ۵۸۵ ۱,۳۵۵,۵۰۱ ۷,۱۹۱,۵۶۶ ۱۸,۱۶۶,۱۹۱,۹۹۷,۲۰۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲,۴۸۲,۶۳۸ ۲,۴۶۹,۴۰۶ ۰ ۰ ۸,۵۲۷,۶۵۳ ۰ ۱,۳۵۴,۹۱۶ ۷,۱۷۲,۷۳۷ ۱۷,۷۱۲,۳۹۷,۳۴۸,۲۴۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۲,۴۲۷,۵۴۶ ۲,۴۱۴,۶۸۸ ۰ ۰ ۸,۵۲۷,۶۵۳ ۰ ۱,۳۵۴,۹۱۶ ۷,۱۷۲,۷۳۷ ۱۷,۳۱۹,۹۱۹,۷۹۲,۷۱۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲,۴۲۷,۴۷۶ ۲,۴۱۴,۶۱۷ ۰ ۳۱,۴۸۲ ۸,۵۲۷,۶۵۳ ۵۴۷ ۱,۳۵۴,۹۱۶ ۷,۱۷۲,۷۳۷ ۱۷,۳۱۹,۴۱۵,۵۷۰,۵۷۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲,۴۲۷,۴۰۴ ۲,۴۱۴,۴۹۰ ۰ ۴۹,۶۰۴ ۸,۴۹۶,۱۷۱ ۸۹۲ ۱,۳۵۴,۳۶۹ ۷,۱۴۱,۸۰۲ ۱۷,۲۴۳,۸۰۹,۸۶۶,۵۸۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲,۳۹۶,۷۴۴ ۲,۳۸۳,۹۶۴ ۰ ۲۹,۴۰۵ ۸,۴۴۶,۵۶۷ ۳,۴۲۰ ۱,۳۵۳,۴۷۷ ۷,۰۹۳,۰۹۰ ۱۶,۹۰۹,۶۶۹,۸۲۲,۰۷۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲,۴۴۶,۲۱۵ ۲,۴۳۳,۰۴۵ ۰ ۴۴,۶۱۱ ۸,۴۱۷,۱۶۲ ۴,۰۳۰ ۱,۳۵۰,۰۵۷ ۷,۰۶۷,۱۰۵ ۱۷,۱۹۴,۵۸۶,۹۹۷,۸۰۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲,۴۳۵,۷۸۰ ۲,۴۲۲,۵۰۹ ۰ ۶۷,۱۶۹ ۸,۳۷۲,۵۵۱ ۶۰۰ ۱,۳۴۶,۰۲۷ ۷,۰۲۶,۵۲۴ ۱۷,۰۲۱,۸۱۸,۱۸۰,۱۴۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۲,۴۴۷,۱۹۷ ۲,۴۳۳,۷۲۲ ۰ ۰ ۸,۳۰۵,۳۸۲ ۰ ۱,۳۴۵,۴۲۷ ۶,۹۵۹,۹۵۵ ۱۶,۹۳۸,۵۹۶,۳۶۶,۴۷۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲,۴۳۷,۸۶۲ ۲,۴۲۴,۴۹۱ ۰ ۰ ۸,۳۰۵,۳۸۲ ۰ ۱,۳۴۵,۴۲۷ ۶,۹۵۹,۹۵۵ ۱۶,۸۷۴,۳۵۱,۳۲۳,۱۰۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۲,۴۳۷,۶۸۸ ۲,۴۲۴,۳۱۸ ۰ ۵۱,۳۴۵ ۸,۳۰۵,۳۸۲ ۱,۱۰۰ ۱,۳۴۵,۴۲۷ ۶,۹۵۹,۹۵۵ ۱۶,۸۷۳,۱۴۱,۴۴۰,۲۳۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲,۴۳۷,۶۵۸ ۲,۴۲۴,۱۹۰ ۰ ۵,۴۹۲ ۸,۲۵۴,۰۳۷ ۱,۰۳۵ ۱,۳۴۴,۳۲۷ ۶,۹۰۹,۷۱۰ ۱۶,۷۵۰,۴۵۲,۹۷۴,۵۰۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲,۳۶۱,۳۷۱ ۲,۳۴۸,۴۱۹ ۰ ۷,۹۳۱ ۸,۲۴۸,۵۴۵ ۸۵ ۱,۳۴۳,۲۹۲ ۶,۹۰۵,۲۵۳ ۱۶,۲۱۶,۴۲۹,۲۸۰,۷۷۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲,۲۹۸,۰۶۶ ۲,۲۸۵,۵۳۶ ۰ ۸,۸۲۶ ۸,۲۴۰,۶۱۴ ۲,۷۵۳ ۱,۳۴۳,۲۰۷ ۶,۸۹۷,۴۰۷ ۱۵,۷۶۴,۲۷۰,۳۴۹,۳۱۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۲,۲۶۴,۲۹۸ ۲,۲۵۱,۹۹۲ ۰ ۴۳۹ ۸,۲۳۱,۷۸۸ ۱۶,۰۶۴ ۱,۳۴۰,۴۵۴ ۶,۸۹۱,۳۳۴ ۱۵,۵۱۹,۲۲۶,۸۳۵,۹۱۱