صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۳۴,۱۰۵,۸۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۶۵,۸۹۴,۱۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹,۳۰۷,۴۶۰,۸۵۰,۵۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۹۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳,۴۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳,۴۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۶۳,۹۲۰ ۶۳,۴۹۱ ۶۳,۴۹۱ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۶۷۴,۳۱۹ ۰ ۳۰۵,۵۶۸,۴۹۰ ۹۳۴,۱۰۵,۸۲۹ ۵۹,۳۰۷,۴۶۰,۸۵۰,۵۳۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۶۲,۰۸۷ ۶۱,۶۷۱ ۶۱,۶۷۱ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۶۷۴,۳۱۹ ۰ ۳۰۵,۵۶۸,۴۹۰ ۹۳۴,۱۰۵,۸۲۹ ۵۷,۶۰۶,۸۸۸,۲۴۷,۷۵۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۶۲,۰۹۵ ۶۱,۶۷۸ ۶۱,۶۷۸ ۰ ۲۴۵,۵۷۱ ۱,۲۳۹,۶۷۴,۳۱۹ ۱,۱۱۹,۲۸۴ ۳۰۵,۵۶۸,۴۹۰ ۹۳۴,۱۰۵,۸۲۹ ۵۷,۶۱۳,۹۰۶,۷۷۹,۷۲۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۶۲,۱۰۹ ۶۱,۶۹۳ ۶۱,۶۹۳ ۰ ۵۲,۰۲۳ ۱,۲۳۹,۴۲۸,۷۴۸ ۲۵۵,۳۴۰ ۳۰۴,۴۴۹,۲۰۶ ۹۳۴,۹۷۹,۵۴۲ ۵۷,۶۸۱,۲۴۷,۷۶۲,۴۳۸
  ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۶۱,۹۷۷ ۶۱,۵۶۱ ۶۱,۵۶۱ ۰ ۷۸,۰۶۳ ۱,۲۳۹,۳۷۶,۷۲۵ ۳,۴۳۳,۳۰۵ ۳۰۴,۱۹۳,۸۶۶ ۹۳۵,۱۸۲,۸۵۹ ۵۷,۵۷۱,۱۰۲,۹۱۴,۵۷۸
  ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۶۱,۷۱۷ ۶۱,۳۰۲ ۶۱,۳۰۲ ۰ ۱۹۲,۵۰۷ ۱,۲۳۹,۲۹۸,۶۶۲ ۲,۹۶۰,۰۵۸ ۳۰۰,۷۶۰,۵۶۱ ۹۳۸,۵۳۸,۱۰۱ ۵۷,۵۳۴,۴۶۶,۳۷۲,۲۹۹
  ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۶۱,۵۲۰ ۶۱,۱۰۷ ۶۱,۱۰۷ ۰ ۳۴۲,۲۷۵ ۱,۲۳۹,۱۰۶,۱۵۵ ۳۵۲,۴۰۱ ۲۹۷,۸۰۰,۵۰۳ ۹۴۱,۳۰۵,۶۵۲ ۵۷,۵۲۰,۶۵۰,۳۱۴,۸۴۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۶۱,۷۳۱ ۶۱,۳۱۶ ۶۱,۳۱۶ ۰ ۰ ۱,۲۳۸,۷۶۳,۸۸۰ ۰ ۲۹۷,۴۴۸,۱۰۲ ۹۴۱,۳۱۵,۷۷۸ ۵۷,۷۱۷,۷۶۴,۸۷۵,۷۵۴
  ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۶۲,۸۸۷ ۶۲,۴۶۵ ۶۲,۴۶۵ ۰ ۰ ۱,۲۳۸,۷۶۳,۸۸۰ ۰ ۲۹۷,۴۴۸,۱۰۲ ۹۴۱,۳۱۵,۷۷۸ ۵۸,۷۹۹,۰۱۷,۵۰۷,۴۷۸
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۶۲,۸۸۹ ۶۲,۴۶۶ ۶۲,۴۶۶ ۰ ۰ ۱,۲۳۸,۷۶۳,۸۸۰ ۰ ۲۹۷,۴۴۸,۱۰۲ ۹۴۱,۳۱۵,۷۷۸ ۵۸,۸۰۰,۳۸۴,۴۶۲,۵۷۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۶۲,۸۸۹ ۶۲,۴۶۷ ۶۲,۴۶۷ ۰ ۱۷۹,۳۲۵ ۱,۲۳۸,۷۶۳,۸۸۰ ۵۴۴,۲۴۹ ۲۹۷,۴۴۸,۱۰۲ ۹۴۱,۳۱۵,۷۷۸ ۵۸,۸۰۰,۷۴۷,۱۹۰,۷۲۸
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۶۲,۹۰۰ ۶۲,۴۷۷ ۶۲,۴۷۷ ۰ ۲۳۸,۹۱۱ ۱,۲۳۸,۵۸۴,۵۵۵ ۸۷۳,۳۶۷ ۲۹۶,۹۰۳,۸۵۳ ۹۴۱,۶۸۰,۷۰۲ ۵۸,۸۳۳,۷۸۴,۳۱۵,۷۵۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۶۲,۸۰۳ ۶۲,۳۸۲ ۶۲,۳۸۲ ۰ ۲۱۸,۴۰۰ ۱,۲۳۸,۳۴۵,۶۴۴ ۱,۴۴۱,۰۸۴ ۲۹۶,۰۳۰,۴۸۶ ۹۴۲,۳۱۵,۱۵۸ ۵۸,۷۸۳,۰۴۸,۲۷۲,۹۵۲
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۶۲,۳۵۹ ۶۱,۹۴۲ ۶۱,۹۴۲ ۰ ۲۴۰,۱۷۰ ۱,۲۳۸,۱۲۷,۲۴۴ ۳۷۴,۵۹۲ ۲۹۴,۵۸۹,۴۰۲ ۹۴۳,۵۳۷,۸۴۲ ۵۸,۴۴۴,۲۰۵,۴۴۲,۸۳۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۶۲,۳۱۹ ۶۱,۹۰۱ ۶۱,۹۰۱ ۰ ۰ ۱,۲۳۷,۸۸۷,۰۷۴ ۰ ۲۹۴,۲۱۴,۸۱۰ ۹۴۳,۶۷۲,۲۶۴ ۵۸,۴۱۳,۸۱۳,۱۶۹,۸۶۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۶۲,۸۲۱ ۶۲,۳۹۹ ۶۲,۳۹۹ ۰ ۰ ۱,۲۳۷,۸۸۷,۰۷۴ ۰ ۲۹۴,۲۱۴,۸۱۰ ۹۴۳,۶۷۲,۲۶۴ ۵۸,۸۸۴,۴۰۸,۸۹۰,۸۹۲
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۶۲,۸۲۰ ۶۲,۳۹۸ ۶۲,۳۹۸ ۰ ۵۶۷,۵۱۷ ۱,۲۳۷,۸۸۷,۰۷۴ ۱,۵۱۶,۹۹۷ ۲۹۴,۲۱۴,۸۱۰ ۹۴۳,۶۷۲,۲۶۴ ۵۸,۸۸۳,۰۹۴,۵۳۲,۶۸۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۶۲,۸۴۸ ۶۲,۴۲۶ ۶۲,۴۲۶ ۰ ۱۷۵,۹۰۶ ۱,۲۳۷,۳۱۹,۵۵۷ ۹۷۱,۱۴۶ ۲۹۲,۶۹۷,۸۱۳ ۹۴۴,۶۲۱,۷۴۴ ۵۸,۹۶۹,۱۲۴,۱۵۴,۱۲۲
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۶۲,۵۷۴ ۶۲,۱۵۴ ۶۲,۱۵۴ ۰ ۰ ۱,۲۳۷,۱۴۳,۶۵۱ ۰ ۲۹۱,۷۲۶,۶۶۷ ۹۴۵,۴۱۶,۹۸۴ ۵۸,۷۶۱,۴۴۴,۱۹۸,۲۶۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۶۲,۶۴۰ ۶۲,۲۲۰ ۶۲,۲۲۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۷,۱۴۳,۶۵۱ ۰ ۲۹۱,۷۲۶,۶۶۷ ۹۴۵,۴۱۶,۹۸۴ ۵۸,۸۲۳,۸۸۹,۳۹۶,۱۷۸
  مشاهده همه