صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۸۰۴,۸۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۱۹۵,۱۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۵۶۱,۳۳۰,۱۲۷,۴۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۱۶۴,۲۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۱۳۶,۸۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۱۳۶,۸۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۴,۱۶۴,۲۴۱ ۴,۱۳۶,۸۷۸ ۴,۱۳۶,۸۷۸ ۰ ۱۰۵,۹۳۶ ۲۰,۶۷۲,۲۶۷ ۳۱۲,۷۰۱ ۱۰,۸۶۷,۴۵۱ ۹,۸۰۴,۸۱۶ ۴۰,۵۶۱,۳۳۰,۱۲۷,۴۲۷
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۴,۱۳۰,۶۸۹ ۴,۱۰۴,۳۴۰ ۴,۱۰۴,۳۴۰ ۰ ۲۴,۲۷۸ ۲۰,۵۶۶,۳۳۱ ۱۰۹,۵۹۷ ۱۰,۵۵۴,۷۵۰ ۱۰,۰۱۱,۵۸۱ ۴۱,۰۹۰,۹۲۷,۸۲۸,۹۱۸
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۴,۱۳۳,۵۷۵ ۴,۱۰۷,۳۴۶ ۴,۱۰۷,۳۴۶ ۰ ۰ ۲۰,۵۴۲,۰۵۳ ۰ ۱۰,۴۴۵,۱۵۳ ۱۰,۰۹۶,۹۰۰ ۴۱,۴۷۱,۴۶۲,۸۵۴,۷۲۰
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۴,۱۶۰,۶۱۹ ۴,۱۳۴,۲۲۱ ۴,۱۳۴,۲۲۱ ۰ ۰ ۲۰,۵۴۲,۰۵۳ ۰ ۱۰,۴۴۵,۱۵۳ ۱۰,۰۹۶,۹۰۰ ۴۱,۷۴۲,۸۱۵,۷۵۹,۶۶۹
  ۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۴,۱۶۰,۶۷۱ ۴,۱۳۴,۲۷۳ ۴,۱۳۴,۲۷۳ ۰ ۰ ۲۰,۵۴۲,۰۵۳ ۰ ۱۰,۴۴۵,۱۵۳ ۱۰,۰۹۶,۹۰۰ ۴۱,۷۴۳,۳۴۰,۷۲۲,۸۴۹
  ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۴,۱۶۰,۶۸۳ ۴,۱۳۴,۲۸۵ ۴,۱۳۴,۲۸۵ ۰ ۸,۲۱۵ ۲۰,۵۴۲,۰۵۳ ۱۱۰,۳۸۴ ۱۰,۴۴۵,۱۵۳ ۱۰,۰۹۶,۹۰۰ ۴۱,۷۴۳,۴۶۵,۰۹۰,۲۶۸
  ۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۴,۱۶۰,۷۹۵ ۴,۱۳۴,۶۶۲ ۴,۱۳۴,۶۶۲ ۰ ۹۳,۱۵۱ ۲۰,۵۳۳,۸۳۸ ۱۶,۸۵۰ ۱۰,۳۳۴,۷۶۹ ۱۰,۱۹۹,۰۶۹ ۴۲,۱۶۹,۷۰۲,۱۸۰,۹۳۱
  ۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۴,۱۵۷,۱۵۵ ۴,۱۳۰,۸۵۹ ۴,۱۳۰,۸۵۹ ۰ ۱۱,۴۷۰ ۲۰,۴۴۰,۶۸۷ ۳۳,۲۴۳ ۱۰,۳۱۷,۹۱۹ ۱۰,۱۲۲,۷۶۸ ۴۱,۸۱۵,۷۲۸,۹۳۸,۸۰۹
  ۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۴,۱۲۵,۰۶۵ ۴,۰۹۸,۹۷۲ ۴,۰۹۸,۹۷۲ ۰ ۶,۲۳۰ ۲۰,۴۲۹,۲۱۷ ۲۷,۸۶۳ ۱۰,۲۸۴,۶۷۶ ۱۰,۱۴۴,۵۴۱ ۴۱,۵۸۲,۱۸۸,۴۱۵,۱۵۵
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۴,۱۱۷,۱۶۹ ۴,۰۹۱,۲۰۲ ۴,۰۹۱,۲۰۲ ۰ ۱۴,۵۵۹ ۲۰,۴۲۲,۹۸۷ ۸۶,۴۱۷ ۱۰,۲۵۶,۸۱۳ ۱۰,۱۶۶,۱۷۴ ۴۱,۵۹۱,۸۶۷,۰۲۹,۸۳۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۴,۲۳۵,۸۰۴ ۴,۲۰۹,۲۵۶ ۴,۲۰۹,۲۵۶ ۰ ۰ ۲۰,۴۰۸,۴۲۸ ۰ ۱۰,۱۷۰,۳۹۶ ۱۰,۲۳۸,۰۳۲ ۴۳,۰۹۴,۴۹۹,۴۷۹,۰۱۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۴,۲۵۳,۰۶۲ ۴,۲۲۶,۳۹۸ ۴,۲۲۶,۳۹۸ ۰ ۰ ۲۰,۴۰۸,۴۲۸ ۰ ۱۰,۱۷۰,۳۹۶ ۱۰,۲۳۸,۰۳۲ ۴۳,۲۶۹,۹۹۳,۰۲۵,۳۵۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۴,۲۵۳,۱۰۸ ۴,۲۲۶,۴۴۳ ۴,۲۲۶,۴۴۳ ۰ ۹,۶۹۲ ۲۰,۴۰۸,۴۲۸ ۱۵,۴۴۶ ۱۰,۱۷۰,۳۹۶ ۱۰,۲۳۸,۰۳۲ ۴۳,۲۷۰,۴۶۱,۳۵۴,۰۲۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۴,۲۵۳,۱۷۰ ۴,۲۲۶,۵۲۰ ۴,۲۲۶,۵۲۰ ۰ ۲۲,۰۲۶ ۲۰,۳۹۸,۷۳۶ ۴۹,۹۱۲ ۱۰,۱۵۴,۹۵۰ ۱۰,۲۴۳,۷۸۶ ۴۳,۲۹۵,۵۶۵,۸۰۱,۹۰۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۴,۳۱۹,۷۳۲ ۴,۲۹۲,۷۱۰ ۴,۲۹۲,۷۱۰ ۰ ۱۴,۱۴۹ ۲۰,۳۷۶,۷۱۰ ۱۵,۸۳۶ ۱۰,۱۰۵,۰۳۸ ۱۰,۲۷۱,۶۷۲ ۴۴,۰۹۳,۳۰۶,۹۱۴,۶۰۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۴,۳۳۳,۰۲۵ ۴,۳۰۵,۹۰۴ ۴,۳۰۵,۹۰۴ ۰ ۷,۸۹۴ ۲۰,۳۶۲,۵۶۱ ۴۵,۶۰۹ ۱۰,۰۸۹,۲۰۲ ۱۰,۲۷۳,۳۵۹ ۴۴,۲۳۶,۰۹۲,۷۷۶,۸۳۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۴,۳۱۹,۰۴۲ ۴,۲۹۲,۲۱۶ ۴,۲۹۲,۲۱۶ ۰ ۷,۰۷۱ ۲۰,۳۵۴,۶۶۷ ۷,۳۶۲ ۱۰,۰۴۳,۵۹۳ ۱۰,۳۱۱,۰۷۴ ۴۴,۲۵۷,۳۵۹,۳۴۸,۶۶۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۴,۳۱۱,۶۳۵ ۴,۲۸۴,۸۶۱ ۴,۲۸۴,۸۶۱ ۰ ۰ ۲۰,۳۴۷,۵۹۶ ۰ ۱۰,۰۳۶,۲۳۱ ۱۰,۳۱۱,۳۶۵ ۴۴,۱۸۲,۷۶۰,۷۰۶,۴۲۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۴,۳۵۸,۴۷۳ ۴,۳۳۱,۳۵۳ ۴,۳۳۱,۳۵۳ ۰ ۰ ۲۰,۳۴۷,۵۹۶ ۰ ۱۰,۰۳۶,۲۳۱ ۱۰,۳۱۱,۳۶۵ ۴۴,۶۶۲,۱۵۸,۱۷۹,۴۷۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۴,۳۵۸,۴۵۳ ۴,۳۳۱,۳۳۳ ۴,۳۳۱,۳۳۳ ۰ ۱۰,۸۵۱ ۲۰,۳۴۷,۵۹۶ ۱۵,۵۱۸ ۱۰,۰۳۶,۲۳۱ ۱۰,۳۱۱,۳۶۵ ۴۴,۶۶۱,۹۵۵,۸۰۱,۳۳۰
  مشاهده همه