صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳,۲۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۶,۷۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۸۱۷,۱۰۹,۲۶۲,۵۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶۳,۵۰۱,۷۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶۱,۹۱۶,۳۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶۱,۹۱۶,۳۶۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۲۶۳,۵۰۱,۷۹۴ ۲۶۱,۹۱۶,۳۶۴ ۰ ۰ ۲۱۶,۴۷۹ ۰ ۱۳۳,۱۸۱ ۸۳,۲۹۸ ۲۱,۸۱۷,۱۰۹,۲۶۲,۵۹۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۲۶۳,۵۱۰,۳۴۸ ۲۶۱,۹۲۴,۹۱۸ ۰ ۴۰۱ ۲۱۶,۴۷۹ ۱,۶۵۸ ۱۳۳,۱۸۱ ۸۳,۲۹۸ ۲۱,۸۱۷,۸۲۱,۸۳۲,۲۲۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۲۶۳,۴۸۷,۰۷۱ ۲۶۱,۹۲۵,۲۱۰ ۰ ۱۹۲ ۲۱۶,۰۷۸ ۱۶۲ ۱۳۱,۵۲۳ ۸۴,۵۵۵ ۲۲,۱۴۷,۰۸۶,۱۴۲,۳۲۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲۶۳,۸۱۲,۱۸۱ ۲۶۲,۲۴۶,۳۴۰ ۰ ۲۹۰ ۲۱۵,۸۸۶ ۱۳۰ ۱۳۱,۳۶۱ ۸۴,۵۲۵ ۲۲,۱۶۶,۳۷۱,۹۲۷,۷۷۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲۵۹,۵۵۲,۶۹۳ ۲۵۸,۰۱۶,۱۶۶ ۰ ۲۵۹ ۲۱۵,۵۹۶ ۱۶۵ ۱۳۱,۲۳۱ ۸۴,۳۶۵ ۲۱,۷۶۷,۵۳۳,۸۰۶,۲۷۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۵۱,۱۴۰,۴۷۶ ۲۴۹,۶۶۹,۲۳۱ ۰ ۱۵۵ ۲۱۵,۳۳۷ ۲۰ ۱۳۱,۰۶۶ ۸۴,۲۷۱ ۲۱,۰۳۹,۸۷۵,۷۹۰,۶۹۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲۴۷,۰۷۳,۵۱۷ ۲۴۵,۶۳۰,۸۹۵ ۰ ۰ ۲۱۵,۱۸۲ ۰ ۱۳۱,۰۴۶ ۸۴,۱۳۶ ۲۰,۶۶۶,۴۰۱,۰۱۰,۲۵۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۲۴۴,۸۸۴,۸۹۲ ۲۴۳,۴۶۶,۵۰۸ ۰ ۰ ۲۱۵,۱۸۲ ۰ ۱۳۱,۰۴۶ ۸۴,۱۳۶ ۲۰,۴۸۴,۲۹۸,۰۹۶,۰۳۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۲۴۴,۸۹۲,۴۵۹ ۲۴۳,۴۷۴,۰۷۴ ۰ ۹۳۳ ۲۱۵,۱۸۲ ۱۳ ۱۳۱,۰۴۶ ۸۴,۱۳۶ ۲۰,۴۸۴,۹۳۴,۷۰۱,۷۳۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲۴۴,۸۹۹,۵۳۹ ۲۴۳,۴۶۵,۴۷۳ ۰ ۵۲۳ ۲۱۴,۲۴۹ ۹۲ ۱۳۱,۰۳۳ ۸۳,۲۱۶ ۲۰,۲۶۰,۲۲۲,۸۲۰,۳۰۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۳۸,۳۹۷,۹۸۸ ۲۳۷,۰۰۵,۷۱۳ ۰ ۲۸۷ ۲۱۳,۷۲۶ ۱۹۱ ۱۳۰,۹۴۱ ۸۲,۷۸۵ ۱۹,۶۲۰,۵۱۷,۹۵۱,۴۷۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲۳۱,۵۱۳,۷۶۳ ۲۳۰,۱۷۲,۹۷۲ ۰ ۴۴۸ ۲۱۳,۴۳۹ ۳۲۱ ۱۳۰,۷۵۰ ۸۲,۶۸۹ ۱۹,۰۳۲,۷۷۲,۸۸۸,۰۵۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۳۴,۵۴۱,۴۶۱ ۲۳۳,۱۷۵,۷۶۶ ۰ ۴۱۱ ۲۱۲,۹۹۱ ۱۵۹ ۱۳۰,۴۲۹ ۸۲,۵۶۲ ۱۹,۲۵۱,۴۵۷,۵۵۹,۷۲۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۳۳,۳۹۶,۹۸۲ ۲۳۲,۰۳۴,۳۳۷ ۰ ۰ ۲۱۲,۵۸۰ ۰ ۱۳۰,۲۷۰ ۸۲,۳۱۰ ۱۹,۰۹۸,۷۴۶,۲۶۳,۲۶۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲۲۶,۱۹۱,۱۸۷ ۲۲۴,۸۸۴,۶۶۱ ۰ ۰ ۲۱۲,۵۸۰ ۰ ۱۳۰,۲۷۰ ۸۲,۳۱۰ ۱۸,۵۱۰,۲۵۶,۴۷۴,۱۰۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۲۶,۱۹۸,۲۴۹ ۲۲۴,۸۹۱,۷۲۳ ۰ ۳۵۸ ۲۱۲,۵۸۰ ۱۵۱ ۱۳۰,۲۷۰ ۸۲,۳۱۰ ۱۸,۵۱۰,۸۳۷,۷۴۶,۶۶۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۲۶,۱۹۸,۷۰۳ ۲۲۴,۸۸۸,۸۸۳ ۰ ۷۸۸ ۲۱۲,۲۲۲ ۸۴ ۱۳۰,۱۱۹ ۸۲,۱۰۳ ۱۸,۴۶۴,۰۵۱,۹۵۳,۹۳۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲۲۱,۵۹۴,۸۴۰ ۲۲۰,۳۱۰,۴۱۱ ۰ ۷۷۳ ۲۱۱,۴۳۴ ۶۸ ۱۳۰,۰۳۵ ۸۱,۳۹۹ ۱۷,۹۳۳,۰۴۷,۱۷۲,۸۲۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲۱۴,۸۲۰,۸۲۱ ۲۱۳,۵۸۷,۱۷۷ ۰ ۶۱۱ ۲۱۰,۶۶۱ ۸۴ ۱۲۹,۹۶۷ ۸۰,۶۹۴ ۱۷,۲۳۵,۲۰۳,۶۸۷,۱۶۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲۰۹,۴۱۲,۱۷۰ ۲۰۸,۲۱۲,۶۹۱ ۰ ۲۷۵ ۲۱۰,۰۵۰ ۵۱ ۱۲۹,۸۸۳ ۸۰,۱۶۷ ۱۶,۶۹۱,۷۸۶,۸۰۲,۹۴۰