صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۶,۶۰۳,۲۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۱۳,۳۹۶,۷۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۲۰۶,۶۳۸,۲۰۶,۰۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۸,۱۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۷,۷۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۷,۷۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۵۸,۱۴۸ ۵۷,۷۵۶ ۵۷,۷۵۶ ۰ ۰ ۱,۲۴۵,۸۶۴,۳۲۹ ۰ ۳۵۹,۲۶۱,۰۷۲ ۸۸۶,۶۰۳,۲۵۷ ۵۱,۲۰۶,۶۳۸,۲۰۶,۰۵۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۵۸,۱۵۰ ۵۷,۷۵۸ ۵۷,۷۵۸ ۰ ۴۳,۲۳۳ ۱,۲۴۵,۸۶۴,۳۲۹ ۳۰۳,۸۸۱ ۳۵۹,۲۶۱,۰۷۲ ۸۸۶,۶۰۳,۲۵۷ ۵۱,۲۰۸,۱۰۲,۵۶۹,۰۶۱
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۵۸,۱۵۳ ۵۷,۷۶۱ ۵۷,۷۶۱ ۰ ۴۸,۸۵۹ ۱,۲۴۵,۸۲۱,۰۹۶ ۳۱۹,۱۲۵ ۳۵۸,۹۵۷,۱۹۱ ۸۸۶,۸۶۳,۹۰۵ ۵۱,۲۲۶,۱۰۵,۷۹۸,۸۰۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۵۸,۱۷۵ ۵۷,۷۸۳ ۵۷,۷۸۳ ۰ ۳۷,۶۰۱ ۱,۲۴۵,۷۷۲,۲۳۷ ۷۵۳,۲۳۹ ۳۵۸,۶۳۸,۰۶۶ ۸۸۷,۱۳۴,۱۷۱ ۵۱,۲۶۱,۳۰۰,۹۳۳,۰۸۷
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۵۸,۰۳۴ ۵۷,۶۴۲ ۵۷,۶۴۲ ۰ ۸۳,۰۸۵ ۱,۲۴۵,۷۳۴,۶۳۶ ۲,۰۲۱,۷۱۷ ۳۵۷,۸۸۴,۸۲۷ ۸۸۷,۸۴۹,۸۰۹ ۵۱,۱۷۷,۸۶۶,۰۹۸,۳۷۷
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۵۷,۶۲۳ ۵۷,۲۳۶ ۵۷,۲۳۶ ۰ ۴۶,۵۰۶ ۱,۲۴۵,۶۵۱,۵۵۱ ۷۱۲,۹۳۷ ۳۵۵,۸۶۳,۱۱۰ ۸۸۹,۷۸۸,۴۴۱ ۵۰,۹۲۷,۶۳۹,۲۸۶,۱۳۸
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۵۷,۷۳۱ ۵۷,۳۴۳ ۵۷,۳۴۳ ۰ ۰ ۱,۲۴۵,۶۰۵,۰۴۵ ۰ ۳۵۵,۱۵۰,۱۷۳ ۸۹۰,۴۵۴,۸۷۲ ۵۱,۰۶۱,۰۷۳,۶۸۱,۳۸۷
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۵۸,۱۵۲ ۵۷,۷۶۱ ۵۷,۷۶۱ ۰ ۰ ۱,۲۴۵,۶۰۵,۰۴۵ ۰ ۳۵۵,۱۵۰,۱۷۳ ۸۹۰,۴۵۴,۸۷۲ ۵۱,۴۳۳,۴۲۸,۱۳۳,۸۸۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۵۸,۱۵۴ ۵۷,۷۶۲ ۵۷,۷۶۲ ۰ ۲۶,۵۲۰ ۱,۲۴۵,۶۰۵,۰۴۵ ۴۳۹,۱۵۹ ۳۵۵,۱۵۰,۱۷۳ ۸۹۰,۴۵۴,۸۷۲ ۵۱,۴۳۴,۸۶۳,۵۴۶,۷۶۰
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۵۸,۱۵۵ ۵۷,۷۶۴ ۵۷,۷۶۴ ۰ ۰ ۱,۲۴۵,۵۷۸,۵۲۵ ۰ ۳۵۴,۷۱۱,۰۱۴ ۸۹۰,۸۶۷,۵۱۱ ۵۱,۴۶۰,۱۰۸,۴۳۰,۵۴۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۵۸,۲۹۵ ۵۷,۹۰۳ ۵۷,۹۰۳ ۰ ۰ ۱,۲۴۵,۵۷۸,۵۲۵ ۰ ۳۵۴,۷۱۱,۰۱۴ ۸۹۰,۸۶۷,۵۱۱ ۵۱,۵۸۳,۴۷۸,۷۸۴,۷۹۸
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۵۸,۲۹۷ ۵۷,۹۰۴ ۵۷,۹۰۴ ۰ ۱۱۲,۳۷۳ ۱,۲۴۵,۵۷۸,۵۲۵ ۷۱۳,۵۱۲ ۳۵۴,۷۱۱,۰۱۴ ۸۹۰,۸۶۷,۵۱۱ ۵۱,۵۸۴,۹۱۸,۲۱۵,۷۴۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۵۸,۲۹۸ ۵۷,۹۰۶ ۵۷,۹۰۶ ۰ ۱۵۰,۴۸۸ ۱,۲۴۵,۴۶۶,۱۵۲ ۱۵۹,۱۹۱ ۳۵۳,۹۹۷,۵۰۲ ۸۹۱,۴۶۸,۶۵۰ ۵۱,۶۲۱,۰۹۵,۲۱۲,۲۲۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۵۸,۴۱۹ ۵۸,۰۲۵ ۵۸,۰۲۵ ۰ ۰ ۱,۲۴۵,۳۱۵,۶۶۴ ۰ ۳۵۳,۸۳۸,۳۱۱ ۸۹۱,۴۷۷,۳۵۳ ۵۱,۷۲۷,۹۸۳,۴۱۸,۳۸۴
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۵۸,۲۲۰ ۵۷,۸۲۷ ۵۷,۸۲۷ ۰ ۰ ۱,۲۴۵,۳۱۵,۶۶۴ ۰ ۳۵۳,۸۳۸,۳۱۱ ۸۹۱,۴۷۷,۳۵۳ ۵۱,۵۵۱,۵۱۵,۸۴۴,۹۰۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۵۸,۲۲۲ ۵۷,۸۲۹ ۵۷,۸۲۹ ۰ ۶۹,۳۵۵ ۱,۲۴۵,۳۱۵,۶۶۴ ۴۰۷,۴۱۴ ۳۵۳,۸۳۸,۳۱۱ ۸۹۱,۴۷۷,۳۵۳ ۵۱,۵۵۳,۲۲۶,۳۰۶,۹۳۵
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۵۸,۲۲۴ ۵۷,۸۳۱ ۵۷,۸۳۱ ۰ ۵۵,۴۲۵ ۱,۲۴۵,۲۴۶,۳۰۹ ۳,۶۵۰,۶۷۲ ۳۵۳,۴۳۰,۸۹۷ ۸۹۱,۸۱۵,۴۱۲ ۵۱,۵۷۴,۴۰۴,۰۸۲,۲۶۵
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۵۷,۸۱۴ ۵۷,۴۲۴ ۵۷,۴۲۴ ۰ ۹۰,۷۹۵ ۱,۲۴۵,۱۹۰,۸۸۴ ۷,۰۶۹,۲۲۷ ۳۴۹,۷۸۰,۲۲۵ ۸۹۵,۴۱۰,۶۵۹ ۵۱,۴۱۷,۷۴۲,۴۱۵,۲۴۹
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۵۷,۶۱۷ ۵۷,۲۳۰ ۵۷,۲۳۰ ۰ ۱۰۹,۸۱۱ ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۸۹ ۴,۵۳۴,۵۳۲ ۳۴۲,۷۱۰,۹۹۸ ۹۰۲,۳۸۹,۰۹۱ ۵۱,۶۴۳,۴۳۶,۸۵۹,۲۷۹
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۵۸,۱۷۱ ۵۷,۷۸۰ ۵۷,۷۸۰ ۰ ۶۱,۷۳۳ ۱,۲۴۴,۹۹۰,۲۷۸ ۱,۸۴۹,۷۱۰ ۳۳۸,۱۷۶,۴۶۶ ۹۰۶,۸۱۳,۸۱۲ ۵۲,۳۹۵,۳۸۳,۷۲۴,۵۱۶
  مشاهده همه