صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۱۵۴,۳۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۸۴۵,۶۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶,۹۴۷,۰۱۱,۶۳۵,۳۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۸۰,۹۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۶۸,۷۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۶۸,۷۷۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۲,۳۸۰,۹۱۶ ۲,۳۶۸,۷۷۸ ۰ ۹,۳۵۴ ۸,۰۰۲,۶۹۷ ۷۹,۲۶۵ ۸۴۸,۳۶۹ ۷,۱۵۴,۳۲۸ ۱۶,۹۴۷,۰۱۱,۶۳۵,۳۴۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۲,۴۵۱,۸۸۰ ۲,۴۳۹,۳۷۴ ۰ ۱,۹۲۷ ۷,۹۹۳,۳۴۳ ۱۲,۰۹۹ ۷۶۹,۱۰۴ ۷,۲۲۴,۲۳۹ ۱۷,۶۲۲,۶۲۰,۳۲۹,۹۵۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲,۵۳۰,۲۰۰ ۲,۵۱۷,۱۶۰ ۰ ۰ ۷,۹۹۱,۴۱۶ ۰ ۷۵۷,۰۰۵ ۷,۲۳۴,۴۱۱ ۱۸,۲۱۰,۱۶۷,۳۳۲,۹۷۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۲,۵۹۸,۰۹۲ ۲,۵۸۴,۵۲۸ ۰ ۰ ۷,۹۹۱,۴۱۶ ۰ ۷۵۷,۰۰۵ ۷,۲۳۴,۴۱۱ ۱۸,۶۹۷,۵۴۱,۲۲۶,۲۲۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۲,۵۹۸,۰۷۴ ۲,۵۸۴,۵۱۱ ۰ ۰ ۷,۹۹۱,۴۱۶ ۰ ۷۵۷,۰۰۵ ۷,۲۳۴,۴۱۱ ۱۸,۶۹۷,۴۱۲,۵۰۰,۶۶۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۲,۵۹۸,۰۵۶ ۲,۵۸۴,۴۹۳ ۰ ۱,۶۲۴ ۷,۹۹۱,۴۱۶ ۱۰,۴۳۴ ۷۵۷,۰۰۵ ۷,۲۳۴,۴۱۱ ۱۸,۶۹۷,۲۸۴,۴۳۷,۷۶۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۲,۵۹۷,۹۸۸ ۲,۵۸۴,۴۴۱ ۰ ۷,۲۵۷ ۷,۹۸۹,۷۹۲ ۳۰,۱۶۴ ۷۴۶,۵۷۱ ۷,۲۴۳,۲۲۱ ۱۸,۷۱۹,۶۷۹,۵۳۳,۸۷۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲,۶۲۶,۴۲۲ ۲,۶۱۲,۷۰۶ ۰ ۷۷,۹۴۳ ۷,۹۸۲,۵۳۵ ۷,۷۴۸ ۷۱۶,۴۰۷ ۷,۲۶۶,۱۲۸ ۱۸,۹۸۴,۲۵۷,۹۷۷,۲۵۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲,۶۱۸,۴۷۳ ۲,۶۰۴,۶۰۳ ۰ ۵,۴۸۳ ۷,۹۰۴,۵۹۲ ۱۱,۲۱۱ ۷۰۸,۶۵۹ ۷,۱۹۵,۹۳۳ ۱۸,۷۴۲,۵۴۷,۴۹۱,۷۰۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲,۶۴۹,۸۲۷ ۲,۶۳۵,۸۵۱ ۰ ۶,۰۱۶ ۷,۸۹۹,۱۰۹ ۲,۳۰۵ ۶۹۷,۴۴۸ ۷,۲۰۱,۶۶۱ ۱۸,۹۸۲,۵۰۱,۹۴۳,۶۷۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲,۵۷۶,۷۶۰ ۲,۵۶۳,۲۲۵ ۰ ۰ ۷,۸۹۳,۰۹۳ ۰ ۶۹۵,۱۴۳ ۷,۱۹۷,۹۵۰ ۱۸,۴۴۹,۹۶۷,۹۲۲,۴۶۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۲,۵۹۹,۲۰۹ ۲,۵۸۵,۵۹۹ ۰ ۰ ۷,۸۹۳,۰۹۳ ۰ ۶۹۵,۱۴۳ ۷,۱۹۷,۹۵۰ ۱۸,۶۱۱,۰۱۳,۵۱۹,۲۳۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲,۵۹۹,۱۹۰ ۲,۵۸۵,۵۸۰ ۰ ۶,۱۲۳ ۷,۸۹۳,۰۹۳ ۵,۶۵۶ ۶۹۵,۱۴۳ ۷,۱۹۷,۹۵۰ ۱۸,۶۱۰,۸۷۸,۹۷۷,۹۹۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲,۵۹۹,۱۵۷ ۲,۵۸۵,۵۴۶ ۰ ۶,۰۴۹ ۷,۸۸۶,۹۷۰ ۴,۷۵۶ ۶۸۹,۴۸۷ ۷,۱۹۷,۴۸۳ ۱۸,۶۰۹,۴۲۳,۳۲۲,۱۴۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲,۵۸۶,۲۵۵ ۲,۵۷۲,۷۳۵ ۰ ۱۱,۰۳۴ ۷,۸۸۰,۹۲۱ ۷,۶۳۹ ۶۸۴,۷۳۱ ۷,۱۹۶,۱۹۰ ۱۸,۵۱۳,۸۸۸,۴۲۷,۰۱۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۲,۵۶۳,۲۲۳ ۲,۵۴۹,۸۵۵ ۰ ۳۳,۸۹۱ ۷,۸۶۹,۸۸۷ ۲,۷۳۳ ۶۷۷,۰۹۲ ۷,۱۹۲,۷۹۵ ۱۸,۳۴۰,۵۸۵,۰۲۹,۳۴۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۲,۶۲۷,۵۰۳ ۲,۶۱۳,۶۲۷ ۰ ۳,۶۹۸ ۷,۸۳۵,۹۹۶ ۳,۹۶۶ ۶۷۴,۳۵۹ ۷,۱۶۱,۶۳۷ ۱۸,۷۱۷,۸۴۶,۵۶۳,۴۶۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲,۶۸۸,۲۵۷ ۲,۶۷۳,۹۹۶ ۰ ۰ ۷,۸۳۲,۲۹۸ ۰ ۶۷۰,۳۹۳ ۷,۱۶۱,۹۰۵ ۱۹,۱۵۰,۹۰۷,۰۰۷,۷۵۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۲,۶۲۸,۳۸۶ ۲,۶۱۴,۵۶۱ ۰ ۰ ۷,۸۳۲,۲۹۸ ۰ ۶۷۰,۳۹۳ ۷,۱۶۱,۹۰۵ ۱۸,۷۲۵,۲۴۰,۸۵۶,۹۰۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۲,۶۲۸,۳۶۸ ۲,۶۱۴,۵۴۳ ۰ ۱,۴۸۰ ۷,۸۳۲,۲۹۸ ۲۶,۱۲۰ ۶۷۰,۳۹۳ ۷,۱۶۱,۹۰۵ ۱۸,۷۲۵,۱۱۰,۹۷۴,۰۲۲