صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۹۶۴,۸۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۰۳۵,۱۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۳,۲۳۲,۳۶۵,۴۸۵,۱۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۳۷۸,۴۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۳۴۲,۰۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۳۴۲,۰۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۵,۳۷۸,۴۰۴ ۵,۳۴۲,۰۳۰ ۵,۳۴۲,۰۳۰ ۰ ۴۷,۶۳۰ ۲۲,۶۲۳,۶۸۲ ۳,۱۴۱ ۱۲,۶۵۸,۸۶۳ ۹,۹۶۴,۸۱۹ ۵۳,۲۳۲,۳۶۵,۴۸۵,۱۷۰
  ۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۵,۳۵۹,۲۶۹ ۵,۳۲۲,۸۷۶ ۵,۳۲۲,۸۷۶ ۰ ۲۱,۷۲۸ ۲۲,۵۷۶,۰۵۲ ۴,۷۸۱ ۱۲,۶۵۵,۷۲۲ ۹,۹۲۰,۳۳۰ ۵۲,۸۰۴,۶۸۲,۰۰۲,۳۱۱
  ۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۵,۳۵۸,۰۲۴ ۵,۳۲۲,۰۰۳ ۵,۳۲۲,۰۰۳ ۰ ۲۰,۹۸۴ ۲۲,۵۵۴,۳۲۴ ۱,۵۶۴ ۱۲,۶۵۰,۹۴۱ ۹,۹۰۳,۳۸۳ ۵۲,۷۰۵,۸۳۳,۵۴۹,۳۴۵
  ۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۵,۳۴۴,۱۷۲ ۵,۳۰۸,۲۲۳ ۵,۳۰۸,۲۲۳ ۰ ۰ ۲۲,۵۳۳,۳۴۰ ۰ ۱۲,۶۴۹,۳۷۷ ۹,۸۸۳,۹۶۳ ۵۲,۴۶۶,۲۸۱,۹۵۰,۸۱۶
  ۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۵,۲۸۹,۴۸۹ ۵,۲۵۳,۹۱۷ ۵,۲۵۳,۹۱۷ ۰ ۰ ۲۲,۵۳۳,۳۴۰ ۰ ۱۲,۶۴۹,۳۷۷ ۹,۸۸۳,۹۶۳ ۵۱,۹۲۹,۵۱۷,۱۴۲,۵۰۵
  ۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۵,۲۸۹,۶۲۵ ۵,۲۵۴,۰۵۳ ۵,۲۵۴,۰۵۳ ۰ ۰ ۲۲,۵۳۳,۳۴۰ ۰ ۱۲,۶۴۹,۳۷۷ ۹,۸۸۳,۹۶۳ ۵۱,۹۳۰,۸۶۳,۵۱۲,۹۷۹
  ۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۵,۲۸۹,۷۶۴ ۵,۲۵۴,۱۹۱ ۵,۲۵۴,۱۹۱ ۰ ۰ ۲۲,۵۳۳,۳۴۰ ۰ ۱۲,۶۴۹,۳۷۷ ۹,۸۸۳,۹۶۳ ۵۱,۹۳۲,۲۳۳,۷۴۲,۹۹۵
  ۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۵,۲۸۹,۸۹۳ ۵,۲۵۴,۳۲۰ ۵,۲۵۴,۳۲۰ ۰ ۰ ۲۲,۵۳۳,۳۴۰ ۰ ۱۲,۶۴۹,۳۷۷ ۹,۸۸۳,۹۶۳ ۵۱,۹۳۳,۵۰۸,۹۸۵,۳۲۲
  ۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۵,۲۹۰,۱۰۴ ۵,۲۵۴,۵۳۲ ۵,۲۵۴,۵۳۲ ۰ ۲۲,۷۸۷ ۲۲,۵۳۳,۳۴۰ ۲,۶۸۲ ۱۲,۶۴۹,۳۷۷ ۹,۸۸۳,۹۶۳ ۵۱,۹۳۵,۵۹۷,۸۳۹,۴۹۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۵,۲۸۹,۵۲۰ ۵,۲۵۳,۸۷۵ ۵,۲۵۳,۸۷۵ ۰ ۷۷,۰۵۸ ۲۲,۵۱۰,۵۵۳ ۶,۳۷۹ ۱۲,۶۴۶,۶۹۵ ۹,۸۶۳,۸۵۸ ۵۱,۸۲۳,۴۷۵,۸۰۴,۳۰۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۵,۱۸۱,۱۸۷ ۵,۱۴۶,۰۴۱ ۵,۱۴۶,۰۴۱ ۰ ۰ ۲۲,۴۳۳,۴۹۵ ۰ ۱۲,۶۴۰,۳۱۶ ۹,۷۹۳,۱۷۹ ۵۰,۳۹۶,۱۰۰,۶۶۰,۹۴۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۴,۹۳۰,۹۲۳ ۴,۸۹۷,۵۰۹ ۴,۸۹۷,۵۰۹ ۰ ۰ ۲۲,۴۳۳,۴۹۵ ۰ ۱۲,۶۴۰,۳۱۶ ۹,۷۹۳,۱۷۹ ۴۷,۹۶۲,۱۸۴,۵۱۳,۱۳۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۴,۹۳۰,۴۶۵ ۴,۸۹۷,۰۵۱ ۴,۸۹۷,۰۵۱ ۰ ۹,۲۲۴ ۲۲,۴۳۳,۴۹۵ ۵,۷۵۰ ۱۲,۶۴۰,۳۱۶ ۹,۷۹۳,۱۷۹ ۴۷,۹۵۷,۷۰۱,۲۹۹,۷۶۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۴,۹۳۶,۳۸۶ ۴,۹۰۲,۹۶۰ ۴,۹۰۲,۹۶۰ ۰ ۴۶,۳۶۸ ۲۲,۴۲۴,۲۷۱ ۸,۳۹۵ ۱۲,۶۳۴,۵۶۶ ۹,۷۸۹,۷۰۵ ۴۷,۹۹۸,۵۳۳,۵۰۰,۰۲۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۴,۷۹۶,۹۷۲ ۴,۷۶۴,۳۸۰ ۴,۷۶۴,۳۸۰ ۰ ۱۳,۰۹۴ ۲۲,۳۷۷,۹۰۳ ۸۲,۸۷۳ ۱۲,۶۲۶,۱۷۱ ۹,۷۵۱,۷۳۲ ۴۶,۴۶۰,۹۶۱,۳۸۱,۱۳۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۴,۷۹۰,۷۲۲ ۴,۷۵۸,۳۶۷ ۴,۷۵۸,۳۶۷ ۰ ۹,۲۱۳ ۲۲,۳۶۴,۸۰۹ ۲۴,۸۹۱ ۱۲,۵۴۳,۲۹۸ ۹,۸۲۱,۵۱۱ ۴۶,۷۳۴,۳۵۶,۰۱۸,۲۶۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۴,۷۹۱,۲۵۳ ۴,۷۵۸,۹۹۰ ۴,۷۵۸,۹۹۰ ۰ ۷,۷۴۸ ۲۲,۳۵۵,۵۹۶ ۳,۰۶۲ ۱۲,۵۱۸,۴۰۷ ۹,۸۳۷,۱۸۹ ۴۶,۸۱۵,۰۸۴,۶۸۹,۰۷۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۴,۸۷۸,۳۴۸ ۴,۸۴۵,۴۶۶ ۴,۸۴۵,۴۶۶ ۰ ۰ ۲۲,۳۴۷,۸۴۸ ۰ ۱۲,۵۱۵,۳۴۵ ۹,۸۳۲,۵۰۳ ۴۷,۶۴۳,۰۶۱,۲۳۲,۲۶۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۴,۸۸۵,۰۲۹ ۴,۸۵۲,۱۲۰ ۴,۸۵۲,۱۲۰ ۰ ۰ ۲۲,۳۴۷,۸۴۸ ۰ ۱۲,۵۱۵,۳۴۵ ۹,۸۳۲,۵۰۳ ۴۷,۷۰۸,۴۸۱,۰۴۸,۹۵۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۴,۸۸۵,۱۶۲ ۴,۸۵۲,۲۵۲ ۴,۸۵۲,۲۵۲ ۰ ۰ ۲۲,۳۴۷,۸۴۸ ۰ ۱۲,۵۱۵,۳۴۵ ۹,۸۳۲,۵۰۳ ۴۷,۷۰۹,۷۸۵,۳۲۵,۱۰۰
  مشاهده همه