صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۰۹۰,۶۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸,۹۰۹,۳۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸,۲۳۹,۴۶۳,۵۰۰,۵۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۴۶۷,۶۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۴۴۷,۹۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۴۴۷,۹۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۳,۴۶۷,۶۰۶ ۳,۴۴۷,۹۰۰ ۳,۴۴۷,۹۰۰ ۰ ۹,۸۱۶ ۱۹,۲۸۹,۳۲۰ ۴,۱۲۲ ۸,۱۹۸,۶۶۶ ۱۱,۰۹۰,۶۵۴ ۳۸,۲۳۹,۴۶۳,۵۰۰,۵۶۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۳,۴۸۵,۵۹۶ ۳,۴۶۵,۷۵۱ ۳,۴۶۵,۷۵۱ ۰ ۰ ۱۹,۲۷۹,۵۰۴ ۰ ۸,۱۹۴,۵۴۴ ۱۱,۰۸۴,۹۶۰ ۳۸,۴۱۷,۷۰۶,۱۲۷,۹۰۷
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۳,۵۱۸,۷۱۴ ۳,۴۹۸,۶۲۹ ۳,۴۹۸,۶۲۹ ۰ ۰ ۱۹,۲۷۹,۵۰۴ ۰ ۸,۱۹۴,۵۴۴ ۱۱,۰۸۴,۹۶۰ ۳۸,۷۸۲,۱۶۱,۰۰۱,۳۳۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۳,۵۱۸,۶۸۰ ۳,۴۹۸,۵۹۵ ۳,۴۹۸,۵۹۵ ۰ ۶,۳۹۷ ۱۹,۲۷۹,۵۰۴ ۱۴,۴۰۰ ۸,۱۹۴,۵۴۴ ۱۱,۰۸۴,۹۶۰ ۳۸,۷۸۱,۷۸۷,۵۱۳,۹۲۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۳,۵۱۸,۶۱۸ ۳,۴۹۸,۵۴۸ ۳,۴۹۸,۵۴۸ ۰ ۰ ۱۹,۲۷۳,۱۰۷ ۰ ۸,۱۸۰,۱۴۴ ۱۱,۰۹۲,۹۶۳ ۳۸,۸۰۹,۲۵۹,۹۳۶,۰۲۷
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۳,۴۹۳,۹۶۹ ۳,۴۷۴,۰۹۴ ۳,۴۷۴,۰۹۴ ۰ ۳,۰۹۶ ۱۹,۲۷۳,۱۰۷ ۴۳,۹۲۵ ۸,۱۸۰,۱۴۴ ۱۱,۰۹۲,۹۶۳ ۳۸,۵۳۷,۹۹۳,۹۸۷,۶۷۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۳,۴۹۳,۸۴۵ ۳,۴۷۴,۰۴۲ ۳,۴۷۴,۰۴۲ ۰ ۰ ۱۹,۲۷۰,۰۱۱ ۰ ۸,۱۳۶,۲۱۹ ۱۱,۱۳۳,۷۹۲ ۳۸,۶۷۹,۲۶۵,۹۷۸,۴۸۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۳,۴۸۳,۲۱۰ ۳,۴۶۳,۴۷۸ ۳,۴۶۳,۴۷۸ ۰ ۴,۸۲۳ ۱۹,۲۷۰,۰۱۱ ۶,۲۹۹ ۸,۱۳۶,۲۱۹ ۱۱,۱۳۳,۷۹۲ ۳۸,۵۶۱,۶۳۸,۳۰۹,۸۴۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۳,۴۸۳,۱۶۳ ۳,۴۶۳,۴۳۳ ۳,۴۶۳,۴۳۳ ۰ ۰ ۱۹,۲۶۵,۱۸۸ ۰ ۸,۱۲۹,۹۲۰ ۱۱,۱۳۵,۲۶۸ ۳۸,۵۶۶,۲۵۱,۵۵۴,۵۰۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۳,۵۳۸,۱۸۵ ۳,۵۱۸,۰۵۶ ۳,۵۱۸,۰۵۶ ۰ ۰ ۱۹,۲۶۵,۱۸۸ ۰ ۸,۱۲۹,۹۲۰ ۱۱,۱۳۵,۲۶۸ ۳۹,۱۷۴,۴۹۹,۷۱۴,۵۸۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۳,۵۳۸,۱۲۳ ۳,۵۱۷,۹۹۴ ۳,۵۱۷,۹۹۴ ۰ ۳,۵۴۹ ۱۹,۲۶۵,۱۸۸ ۱۵,۳۴۹ ۸,۱۲۹,۹۲۰ ۱۱,۱۳۵,۲۶۸ ۳۹,۱۷۳,۸۰۵,۳۳۵,۶۰۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۳,۵۳۷,۸۱۶ ۳,۵۱۷,۷۰۹ ۳,۵۱۷,۷۰۹ ۰ ۳,۰۲۰ ۱۹,۲۶۱,۶۳۹ ۸۱,۱۳۶ ۸,۱۱۴,۵۷۱ ۱۱,۱۴۷,۰۶۸ ۳۹,۲۱۲,۱۳۸,۴۸۹,۹۱۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۳,۵۶۴,۵۲۱ ۳,۵۴۴,۳۶۱ ۳,۵۴۴,۳۶۱ ۰ ۲۳,۶۶۱ ۱۹,۲۵۸,۶۱۹ ۳۲,۱۴۵ ۸,۰۳۳,۴۳۵ ۱۱,۲۲۵,۱۸۴ ۳۹,۷۸۶,۱۰۹,۶۹۴,۲۸۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۳,۵۷۸,۹۵۱ ۳,۵۵۸,۶۹۶ ۳,۵۵۸,۶۹۶ ۰ ۶,۶۹۳ ۱۹,۲۳۴,۹۵۸ ۷,۷۹۰ ۸,۰۰۱,۲۹۰ ۱۱,۲۳۳,۶۶۸ ۳۹,۹۷۷,۲۱۴,۳۳۰,۹۱۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۳,۵۸۷,۵۱۷ ۳,۵۶۷,۱۷۷ ۳,۵۶۷,۱۷۷ ۰ ۰ ۱۹,۲۲۸,۲۶۵ ۰ ۷,۹۹۳,۵۰۰ ۱۱,۲۳۴,۷۶۵ ۴۰,۰۷۶,۳۹۴,۰۲۴,۳۳۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۳,۶۰۲,۹۱۳ ۳,۵۸۲,۴۴۵ ۳,۵۸۲,۴۴۵ ۰ ۰ ۱۹,۲۲۸,۲۶۵ ۰ ۷,۹۹۳,۵۰۰ ۱۱,۲۳۴,۷۶۵ ۴۰,۲۴۷,۹۳۰,۱۳۲,۱۴۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۳,۶۰۲,۸۸۵ ۳,۵۸۲,۴۱۸ ۳,۵۸۲,۴۱۸ ۰ ۰ ۱۹,۲۲۸,۲۶۵ ۰ ۷,۹۹۳,۵۰۰ ۱۱,۲۳۴,۷۶۵ ۴۰,۲۴۷,۶۲۱,۷۱۷,۹۴۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۳,۶۰۲,۸۵۸ ۳,۵۸۲,۳۹۰ ۳,۵۸۲,۳۹۰ ۰ ۲,۹۴۷ ۱۹,۲۲۸,۲۶۵ ۸,۵۶۱ ۷,۹۹۳,۵۰۰ ۱۱,۲۳۴,۷۶۵ ۴۰,۲۴۷,۳۱۵,۰۵۰,۸۷۸
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۳,۶۰۲,۸۱۰ ۳,۵۸۲,۳۵۳ ۳,۵۸۲,۳۵۳ ۰ ۳,۳۰۹ ۱۹,۲۲۵,۳۱۸ ۱۱,۸۳۹ ۷,۹۸۴,۹۳۹ ۱۱,۲۴۰,۳۷۹ ۴۰,۲۶۷,۰۰۴,۷۰۸,۷۸۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۳,۶۰۲,۴۲۶ ۳,۵۸۲,۰۰۳ ۳,۵۸۲,۰۰۳ ۰ ۱۶,۵۹۰ ۱۹,۲۲۲,۰۰۹ ۴۶,۴۳۰ ۷,۹۷۳,۱۰۰ ۱۱,۲۴۸,۹۰۹ ۴۰,۲۹۳,۶۲۶,۷۹۶,۸۲۴
  مشاهده همه