صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۱۸۵,۰۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸,۸۱۴,۹۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲,۹۵۳,۳۳۴,۸۳۳,۹۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۶۱,۷۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۴۶,۲۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۴۶,۲۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۲,۹۶۱,۷۷۲ ۲,۹۴۶,۲۰۶ ۲,۹۴۶,۲۰۶ ۰ ۲,۶۷۳ ۱۶,۲۸۱,۶۷۱ ۵۵,۱۴۰ ۵,۰۹۶,۶۶۴ ۱۱,۱۸۵,۰۰۷ ۳۲,۹۵۳,۳۳۴,۸۳۳,۹۴۶
  ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۳,۰۳۳,۹۳۳ ۳,۰۱۷,۹۴۶ ۳,۰۱۷,۹۴۶ ۰ ۴,۴۴۷ ۱۶,۲۷۸,۹۹۸ ۲۸,۶۸۲ ۵,۰۴۱,۵۲۴ ۱۱,۲۳۷,۴۷۴ ۳۳,۹۱۴,۰۹۱,۹۳۶,۴۴۲
  ۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۳,۰۹۰,۶۷۹ ۳,۰۷۴,۳۱۱ ۳,۰۷۴,۳۱۱ ۰ ۲,۱۲۰ ۱۶,۲۷۴,۵۵۱ ۵,۱۶۴ ۵,۰۱۲,۸۴۲ ۱۱,۲۶۱,۷۰۹ ۳۴,۶۲۱,۹۹۲,۹۲۹,۶۸۰
  ۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۳,۱۴۵,۱۸۰ ۳,۱۲۸,۴۳۷ ۳,۱۲۸,۴۳۷ ۰ ۰ ۱۶,۲۷۲,۴۳۱ ۰ ۵,۰۰۷,۶۷۸ ۱۱,۲۶۴,۷۵۳ ۳۵,۲۴۱,۰۶۷,۷۵۱,۴۰۷
  ۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۳,۱۴۳,۵۷۰ ۳,۱۲۶,۸۱۷ ۳,۱۲۶,۸۱۷ ۰ ۰ ۱۶,۲۷۲,۴۳۱ ۰ ۵,۰۰۷,۶۷۸ ۱۱,۲۶۴,۷۵۳ ۳۵,۲۲۲,۸۱۵,۹۰۹,۲۵۲
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۳,۱۴۳,۵۲۴ ۳,۱۲۶,۷۷۰ ۳,۱۲۶,۷۷۰ ۰ ۳,۱۹۳ ۱۶,۲۷۲,۴۳۱ ۴۳,۰۱۳ ۵,۰۰۷,۶۷۸ ۱۱,۲۶۴,۷۵۳ ۳۵,۲۲۲,۲۹۶,۰۵۸,۱۷۱
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۳,۱۴۳,۱۳۶ ۳,۱۲۶,۴۴۱ ۳,۱۲۶,۴۴۱ ۰ ۳,۲۳۲ ۱۶,۲۶۹,۲۳۸ ۲۱,۶۷۲ ۴,۹۶۴,۶۶۵ ۱۱,۳۰۴,۵۷۳ ۳۵,۳۴۳,۰۷۵,۸۷۴,۹۷۱
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۳,۱۴۲,۲۳۷ ۳,۱۲۵,۴۶۴ ۳,۱۲۵,۴۶۴ ۰ ۲,۴۲۱ ۱۶,۲۶۶,۰۰۶ ۲۳,۰۳۴ ۴,۹۴۲,۹۹۳ ۱۱,۳۲۳,۰۱۳ ۳۵,۳۸۹,۶۷۲,۰۹۹,۸۰۷
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۳,۲۰۶,۲۶۴ ۳,۱۸۹,۱۰۰ ۳,۱۸۹,۱۰۰ ۰ ۳,۰۲۰ ۱۶,۲۶۳,۵۸۵ ۴۲,۵۵۳ ۴,۹۱۹,۹۵۹ ۱۱,۳۴۳,۶۲۶ ۳۶,۱۷۵,۹۶۰,۶۱۹,۱۳۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۳,۲۱۶,۴۴۷ ۳,۱۹۹,۳۲۶ ۳,۱۹۹,۳۲۶ ۰ ۴,۲۱۶ ۱۶,۲۶۰,۵۶۵ ۶,۰۶۳ ۴,۸۷۷,۴۰۶ ۱۱,۳۸۳,۱۵۹ ۳۶,۴۱۸,۴۳۷,۰۴۸,۳۰۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۳,۲۵۰,۰۸۲ ۳,۲۳۲,۷۳۰ ۳,۲۳۲,۷۳۰ ۰ ۰ ۱۶,۲۵۶,۳۴۹ ۰ ۴,۸۷۱,۳۴۳ ۱۱,۳۸۵,۰۰۶ ۳۶,۸۰۴,۶۵۰,۹۱۳,۰۷۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۳,۲۶۴,۸۱۱ ۳,۲۴۷,۳۳۷ ۳,۲۴۷,۳۳۷ ۰ ۰ ۱۶,۲۵۶,۳۴۹ ۰ ۴,۸۷۱,۳۴۳ ۱۱,۳۸۵,۰۰۶ ۳۶,۹۷۰,۹۵۶,۵۰۳,۴۷۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۳,۲۶۴,۷۶۹ ۳,۲۴۷,۲۹۶ ۳,۲۴۷,۲۹۶ ۰ ۷,۶۵۷ ۱۶,۲۵۶,۳۴۹ ۴,۴۹۵ ۴,۸۷۱,۳۴۳ ۱۱,۳۸۵,۰۰۶ ۳۶,۹۷۰,۴۸۳,۶۷۴,۵۸۹
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۳,۲۶۴,۷۲۱ ۳,۲۴۷,۲۴۲ ۳,۲۴۷,۲۴۲ ۰ ۱۰,۸۷۵ ۱۶,۲۴۸,۶۹۲ ۸,۹۹۸ ۴,۸۶۶,۸۴۸ ۱۱,۳۸۱,۸۴۴ ۳۶,۹۵۹,۶۰۷,۵۲۰,۲۲۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۳,۲۷۱,۵۸۱ ۳,۲۵۴,۰۴۵ ۳,۲۵۴,۰۴۵ ۰ ۶,۸۱۶ ۱۶,۲۳۷,۸۱۷ ۲۶,۹۹۶ ۴,۸۵۷,۸۵۰ ۱۱,۳۷۹,۹۶۷ ۳۷,۰۳۰,۹۲۳,۶۴۸,۳۵۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۳,۲۷۶,۶۶۸ ۳,۲۵۹,۱۲۵ ۳,۲۵۹,۱۲۵ ۰ ۱۰,۴۴۹ ۱۶,۲۳۱,۰۰۱ ۱۵,۳۴۸ ۴,۸۳۰,۸۵۴ ۱۱,۴۰۰,۱۴۷ ۳۷,۱۵۴,۵۰۶,۸۷۵,۹۶۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۳,۲۹۵,۶۰۱ ۳,۲۷۷,۹۴۵ ۳,۲۷۷,۹۴۵ ۰ ۴,۲۹۱ ۱۶,۲۲۰,۵۵۲ ۵۷,۵۹۳ ۴,۸۱۵,۵۰۶ ۱۱,۴۰۵,۰۴۶ ۳۷,۳۸۵,۱۰۸,۴۳۰,۱۸۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۳,۳۵۴,۴۵۸ ۳,۳۳۶,۴۵۷ ۳,۳۳۶,۴۵۷ ۰ ۰ ۱۶,۲۱۶,۲۶۱ ۰ ۴,۷۵۷,۹۱۳ ۱۱,۴۵۸,۳۴۸ ۳۸,۲۳۰,۲۸۱,۴۹۸,۹۵۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۳,۳۶۲,۴۰۳ ۳,۳۴۴,۳۴۶ ۳,۳۴۴,۳۴۶ ۰ ۰ ۱۶,۲۱۶,۲۶۱ ۰ ۴,۷۵۷,۹۱۳ ۱۱,۴۵۸,۳۴۸ ۳۸,۳۲۰,۶۷۸,۳۹۵,۴۳۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۳,۳۶۲,۳۶۴ ۳,۳۴۴,۳۰۸ ۳,۳۴۴,۳۰۸ ۰ ۱۰,۷۹۹ ۱۶,۲۱۶,۲۶۱ ۲۱,۴۶۶ ۴,۷۵۷,۹۱۳ ۱۱,۴۵۸,۳۴۸ ۳۸,۳۲۰,۲۴۰,۰۴۹,۶۸۱
  مشاهده همه