صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۶۱,۶۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۲۳۸,۳۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۳,۴۳۶,۰۶۷,۳۲۵,۹۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۹۳۲,۱۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۸۹۴,۶۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۸۹۴,۶۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۱۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۵,۹۳۲,۱۵۵ ۵,۸۹۴,۶۲۳ ۵,۸۹۴,۶۲۳ ۰ ۰ ۲۴,۵۴۰,۱۶۷ ۰ ۱۳,۷۷۸,۴۸۴ ۱۰,۷۶۱,۶۸۳ ۶۳,۴۳۶,۰۶۷,۳۲۵,۹۹۴
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۵,۹۲۲,۶۰۴ ۵,۸۸۵,۱۴۰ ۵,۸۸۵,۱۴۰ ۰ ۰ ۲۴,۵۴۰,۱۶۷ ۰ ۱۳,۷۷۸,۴۸۴ ۱۰,۷۶۱,۶۸۳ ۶۳,۳۳۴,۰۰۹,۹۰۲,۸۳۵
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۵,۹۲۲,۷۱۲ ۵,۸۸۵,۲۴۸ ۵,۸۸۵,۲۴۸ ۰ ۹,۰۶۹ ۲۴,۵۴۰,۱۶۷ ۱۰,۹۹۸ ۱۳,۷۷۸,۴۸۴ ۱۰,۷۶۱,۶۸۳ ۶۳,۳۳۵,۱۷۰,۷۰۴,۹۰۴
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۵,۹۲۲,۶۸۴ ۵,۸۸۵,۲۲۶ ۵,۸۸۵,۲۲۶ ۰ ۰ ۲۴,۵۳۱,۰۹۸ ۰ ۱۳,۷۶۷,۴۸۶ ۱۰,۷۶۳,۶۱۲ ۶۳,۳۴۶,۲۸۶,۶۴۰,۹۰۶
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۵,۸۹۹,۶۰۵ ۵,۸۶۲,۲۸۹ ۵,۸۶۲,۲۸۹ ۰ ۰ ۲۴,۵۳۱,۰۹۸ ۰ ۱۳,۷۶۷,۴۸۶ ۱۰,۷۶۳,۶۱۲ ۶۳,۰۹۹,۳۹۹,۸۷۲,۳۹۳
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۵,۸۹۹,۷۱۳ ۵,۸۶۲,۳۹۷ ۵,۸۶۲,۳۹۷ ۰ ۱۳,۸۴۸ ۲۴,۵۳۱,۰۹۸ ۴,۴۵۸ ۱۳,۷۶۷,۴۸۶ ۱۰,۷۶۳,۶۱۲ ۶۳,۱۰۰,۵۷۱,۴۶۴,۶۳۰
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۵,۸۹۹,۸۵۳ ۵,۸۶۲,۵۰۱ ۵,۸۶۲,۵۰۱ ۰ ۹,۳۹۳ ۲۴,۵۱۷,۲۵۰ ۳,۲۵۴ ۱۳,۷۶۳,۰۲۸ ۱۰,۷۵۴,۲۲۲ ۶۳,۰۴۶,۶۳۲,۸۴۶,۸۴۹
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۵,۹۳۹,۶۰۹ ۵,۹۰۱,۹۶۱ ۵,۹۰۱,۹۶۱ ۰ ۱۰,۲۳۰ ۲۴,۵۰۷,۸۵۷ ۸,۸۲۵ ۱۳,۷۵۹,۷۷۴ ۱۰,۷۴۸,۰۸۳ ۶۳,۴۳۴,۷۶۷,۸۰۸,۱۰۴
  ۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۵,۹۱۸,۸۶۷ ۵,۸۸۱,۳۵۳ ۵,۸۸۱,۳۵۳ ۰ ۲۵,۵۴۱ ۲۴,۴۹۷,۶۲۷ ۱۶,۴۳۱ ۱۳,۷۵۰,۹۴۹ ۱۰,۷۴۶,۶۷۸ ۶۳,۲۰۵,۰۰۶,۳۱۹,۹۲۸
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۵,۸۹۰,۳۴۳ ۵,۸۵۲,۹۳۰ ۵,۸۵۲,۹۳۰ ۰ ۱۵,۹۲۵ ۲۴,۴۷۲,۰۸۶ ۴,۳۶۴ ۱۳,۷۳۴,۵۱۸ ۱۰,۷۳۷,۵۶۸ ۶۲,۸۴۶,۲۳۳,۳۸۷,۷۱۶
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۶,۰۴۱,۶۱۲ ۶,۰۰۳,۱۳۵ ۶,۰۰۳,۱۳۵ ۰ ۰ ۲۴,۴۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۳,۷۳۰,۱۵۴ ۱۰,۷۲۶,۰۰۷ ۶۴,۳۸۹,۶۶۲,۹۵۴,۷۲۳
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۶,۱۱۸,۵۴۸ ۶,۰۷۹,۶۰۰ ۶,۰۷۹,۶۰۰ ۰ ۰ ۲۴,۴۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۳,۷۳۰,۱۵۴ ۱۰,۷۲۶,۰۰۷ ۶۵,۲۰۹,۸۳۳,۲۱۷,۰۹۴
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۶,۱۱۸,۶۵۷ ۶,۰۷۹,۷۰۸ ۶,۰۷۹,۷۰۸ ۰ ۲۰,۷۱۳ ۲۴,۴۵۶,۱۶۱ ۶,۵۷۷ ۱۳,۷۳۰,۱۵۴ ۱۰,۷۲۶,۰۰۷ ۶۵,۲۱۰,۹۹۵,۸۲۷,۵۳۵
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۶,۱۱۹,۱۷۸ ۶,۰۸۰,۱۵۷ ۶,۰۸۰,۱۵۷ ۰ ۱۶,۵۸۸ ۲۴,۴۳۵,۴۴۸ ۷,۵۵۸ ۱۳,۷۲۳,۵۷۷ ۱۰,۷۱۱,۸۷۱ ۶۵,۱۲۹,۸۵۲,۹۱۹,۸۴۶
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۶,۰۹۸,۶۲۳ ۶,۰۵۹,۵۳۱ ۶,۰۵۹,۵۳۱ ۰ ۱۵,۴۹۷ ۲۴,۴۱۸,۸۶۰ ۶,۸۵۲ ۱۳,۷۱۶,۰۱۹ ۱۰,۷۰۲,۸۴۱ ۶۴,۸۵۴,۲۰۰,۸۹۴,۴۷۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۶,۰۷۱,۳۶۷ ۶,۰۳۲,۳۰۰ ۶,۰۳۲,۳۰۰ ۰ ۱۶,۱۳۹ ۲۴,۴۰۳,۳۶۳ ۱۰,۸۸۵ ۱۳,۷۰۹,۱۶۷ ۱۰,۶۹۴,۱۹۶ ۶۴,۵۱۰,۵۹۸,۷۲۹,۴۵۲
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۶,۰۴۹,۷۴۰ ۶,۰۱۰,۷۵۹ ۶,۰۱۰,۷۵۹ ۰ ۹۱,۷۱۷ ۲۴,۳۸۷,۲۲۴ ۲,۸۶۳ ۱۳,۶۹۸,۲۸۲ ۱۰,۶۸۸,۹۴۲ ۶۴,۲۴۸,۶۵۷,۱۵۷,۳۶۸
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۶,۰۶۵,۳۴۱ ۶,۰۲۵,۹۱۵ ۶,۰۲۵,۹۱۵ ۰ ۰ ۲۴,۲۹۵,۵۰۷ ۰ ۱۳,۶۹۵,۴۱۹ ۱۰,۶۰۰,۰۸۸ ۶۳,۸۷۵,۲۳۲,۸۲۷,۴۶۱
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۶,۱۱۸,۳۶۱ ۶,۰۷۸,۵۷۲ ۶,۰۷۸,۵۷۲ ۰ ۰ ۲۴,۲۹۵,۵۰۷ ۰ ۱۳,۶۹۵,۴۱۹ ۱۰,۶۰۰,۰۸۸ ۶۴,۴۳۳,۳۹۶,۹۲۵,۷۶۴
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۶,۱۱۸,۴۵۲ ۶,۰۷۸,۶۶۳ ۶,۰۷۸,۶۶۳ ۰ ۳۴,۹۳۸ ۲۴,۲۹۵,۵۰۷ ۲,۹۸۳ ۱۳,۶۹۵,۴۱۹ ۱۰,۶۰۰,۰۸۸ ۶۴,۴۳۴,۳۵۷,۹۰۲,۳۱۶
  مشاهده همه