صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۱,۷۹۶,۵۲۴ ۳۰.۷۲ % ۱۹,۵۰۶,۴۸۳ ۵۰.۸ % ۵,۷۸۹,۱۹۰ ۱۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۶۵۶ ۰.۸۷ % ۹۷۲,۷۰۲ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۱,۸۲۹,۳۲۵ ۳۰.۶ % ۱۹,۶۷۵,۷۶۸ ۵۰.۹ % ۵,۹۰۴,۰۳۴ ۱۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۳۶۳ ۰.۹۵ % ۸۸۱,۳۶۳ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۱۲,۰۰۲,۸۳۴ ۳۰.۷۹ % ۱۹,۸۸۶,۳۵۳ ۵۱ % ۵,۸۹۱,۹۹۰ ۱۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۲۵,۴۴۹ ۰.۸۳ % ۸۸۰,۸۹۲ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۲,۰۰۲,۸۳۴ ۳۰.۷۹ % ۱۹,۸۸۶,۳۵۳ ۵۱.۰۱ % ۵,۸۹۰,۷۲۱ ۱۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۲۴,۸۱۱ ۰.۸۳ % ۸۸۰,۴۲۱ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱۲,۰۰۲,۸۳۴ ۳۰.۷۹ % ۱۹,۸۸۶,۳۵۳ ۵۱.۰۲ % ۵,۸۸۹,۴۵۴ ۱۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۲۷۹ ۰.۸۳ % ۸۷۹,۹۵۱ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۱۱,۹۱۳,۱۵۰ ۳۰.۷۱ % ۱۹,۶۶۲,۸۹۳ ۵۰.۶۹ % ۵,۸۸۸,۶۷۳ ۱۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۱۴,۶۵۴ ۱.۰۷ % ۹۱۳,۴۶۸ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۱,۹۱۳,۱۵۰ ۳۰.۷۱ % ۱۹,۶۶۲,۸۹۳ ۵۰.۷ % ۵,۸۸۷,۴۰۷ ۱۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۸۶۹ ۱.۰۶ % ۹۱۳,۰۰۰ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۱۱,۸۳۲,۰۳۴ ۳۰.۵۶ % ۱۹,۶۳۲,۳۷۱ ۵۰.۷ % ۵,۸۸۵,۰۳۴ ۱۵.۲ % ۰ ۰ % ۴۵۲,۰۵۶ ۱.۱۷ % ۹۲۰,۴۰۰ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱۱,۸۳۲,۰۳۴ ۳۰.۵۶ % ۱۹,۶۳۲,۳۷۱ ۵۰.۷ % ۵,۸۸۳,۷۷۰ ۱۵.۲ % ۰ ۰ % ۴۵۱,۸۱۳ ۱.۱۷ % ۹۱۹,۹۳۳ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۲,۰۷۹,۸۱۲ ۳۰.۷۲ % ۲۰,۰۲۶,۶۹۰ ۵۰.۹۴ % ۵,۸۷۸,۱۵۳ ۱۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۳۱,۵۰۱ ۱.۱ % ۹۰۱,۴۶۸ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %