صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۱۷,۱۹۶,۳۱۳ ۳۱.۱۹ % ۳۵,۱۴۱,۴۰۶ ۶۳.۷۵ % ۱,۳۴۹,۴۶۴ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۸,۱۶۱ ۲.۲۶ % ۱۹۳,۱۲۲ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۱۷,۲۲۴,۹۵۴ ۳۱.۳۹ % ۳۴,۹۰۶,۸۰۹ ۶۳.۶۳ % ۱,۳۴۴,۸۰۹ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۵,۶۷۸ ۲.۱۸ % ۱۹۳,۰۶۵ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۷,۲۸۲,۲۵۷ ۳۲ % ۳۴,۲۲۷,۷۸۵ ۶۳.۳۹ % ۱,۳۴۳,۳۴۱ ۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۹۵۲,۷۵۲ ۱.۷۶ % ۱۹۳,۰۰۸ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۷,۱۲۳,۶۱۹ ۳۱.۹۸ % ۳۴,۱۸۱,۴۴۹ ۶۳.۸۴ % ۱,۳۴۴,۳۳۸ ۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۶۶۳,۰۰۶ ۱.۲۴ % ۲۳۰,۰۴۱ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۱۶,۹۶۴,۹۳۸ ۳۲.۰۶ % ۳۳,۸۰۳,۲۲۹ ۶۳.۹ % ۱,۳۴۳,۰۳۶ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۶۶,۹۹۱ ۱.۰۷ % ۲۲۹,۹۸۴ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۱۶,۹۶۴,۹۳۸ ۳۲.۰۷ % ۳۳,۸۰۳,۲۲۹ ۶۳.۸۹ % ۱,۳۴۲,۸۲۸ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۶۶,۰۸۹ ۱.۰۷ % ۲۲۹,۹۲۷ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۱۶,۹۶۴,۹۳۸ ۳۲.۰۷ % ۳۳,۸۰۳,۲۲۹ ۶۳.۸۹ % ۱,۳۴۲,۶۲۰ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۶۵,۸۵۱ ۱.۰۷ % ۲۲۹,۸۷۱ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۱۶,۹۶۴,۹۳۸ ۳۲.۰۷ % ۳۳,۸۰۳,۲۲۹ ۶۳.۸۹ % ۱,۳۴۲,۴۱۲ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۶۴,۸۴۵ ۱.۰۷ % ۲۲۹,۸۱۴ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۶,۹۶۴,۹۳۸ ۳۲.۰۷ % ۳۳,۸۰۳,۲۲۹ ۶۳.۹ % ۱,۳۴۲,۲۰۴ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۶۴,۸۴۵ ۱.۰۷ % ۲۲۷,۰۳۲ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۶,۹۶۴,۹۳۸ ۳۲.۰۷ % ۳۳,۸۰۳,۲۲۹ ۶۳.۹ % ۱,۳۴۱,۹۹۷ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۶۰,۸۲۸ ۱.۰۶ % ۲۲۶,۹۷۵ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %