صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۲,۴۳۶,۵۲۰ ۷۲.۷۵ % ۳,۱۶۶,۶۷۷ ۱۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰,۵۶۸ ۷.۷۲ % ۱۷۲,۲۰۶ ۱.۰۱ % ۶,۶۵۶,۵۶۱ ۳۸.۹۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۲,۹۴۵,۵۱۳ ۷۲.۷۷ % ۳,۱۶۴,۴۷۰ ۱۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۷,۷۴۲ ۸.۴۸ % ۱۷۲,۱۴۲ ۰.۹۷ % ۶,۹۲۷,۴۱۵ ۳۸.۹۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳,۵۲۴,۵۶۲ ۷۳.۵۷ % ۳,۱۵۵,۲۳۸ ۱۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۹,۹۳۱ ۸.۳۲ % ۱۷۲,۴۷۸ ۰.۹۴ % ۷,۲۴۶,۳۶۵ ۳۹.۴۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۴,۰۷۶,۳۵۲ ۷۴.۵۵ % ۳,۰۹۸,۵۲۸ ۱۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۴,۷۰۲ ۷.۷۶ % ۲۴۱,۸۷۹ ۱.۲۸ % ۷,۵۳۱,۹۸۸ ۳۹.۸۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۴,۰۷۶,۳۵۲ ۷۴.۵۵ % ۳,۰۹۷,۶۹۰ ۱۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۴,۷۰۲ ۷.۷۶ % ۲۴۱,۷۸۹ ۱.۲۸ % ۷,۵۳۱,۹۸۸ ۳۹.۸۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۴,۰۷۶,۳۵۲ ۷۴.۵۶ % ۳,۰۹۶,۸۵۳ ۱۶.۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۴,۶۰۲ ۷.۷۶ % ۲۴۱,۷۰۰ ۱.۲۸ % ۷,۵۳۱,۹۸۸ ۳۹.۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۴,۰۷۶,۳۵۲ ۷۴.۵۷ % ۳,۰۹۶,۰۱۷ ۱۶.۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۳,۸۸۹ ۷.۷۵ % ۲۴۱,۶۱۰ ۱.۲۸ % ۷,۵۳۱,۹۸۸ ۳۹.۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۴,۳۰۱,۵۵۰ ۷۴.۴۲ % ۳,۰۷۹,۴۵۸ ۱۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۳,۴۳۶ ۸.۶۶ % ۱۷۱,۹۲۱ ۰.۸۹ % ۷,۶۷۰,۷۳۸ ۳۹.۹۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۴,۳۳۱,۶۵۲ ۷۴.۴۱ % ۳,۰۷۷,۲۶۴ ۱۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۷,۵۸۳ ۸.۷۱ % ۱۷۳,۶۸۱ ۰.۹ % ۷,۶۶۶,۸۶۴ ۳۹.۸۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۴,۴۴۵,۵۲۰ ۷۴.۵۳ % ۳,۵۰۸,۱۶۲ ۱۸.۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۴,۷۰۷ ۶.۴۷ % ۱۷۳,۵۹۲ ۰.۹ % ۷,۷۳۷,۱۹۶ ۳۹.۹۲ %