صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۲,۷۵۰,۰۵۰ ۲۴.۷۲ % ۳۷,۵۱۳,۰۵۳ ۷۲.۷۳ % ۴۱ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۴,۸۵۰ ۱ % ۸۰۱,۹۹۵ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۲,۷۵۰,۰۵۰ ۲۴.۷۲ % ۳۷,۵۱۳,۰۵۳ ۷۲.۷۳ % ۴۱ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۴,۸۴۴ ۱ % ۸۰۱,۳۴۹ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۲,۷۵۰,۰۵۰ ۲۴.۷۲ % ۳۷,۵۵۶,۴۴۲ ۷۲.۸۱ % ۴۱ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۵,۱۰۱ ۰.۸۲ % ۸۴۸,۵۶۴ ۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۲,۷۷۵,۸۳۷ ۲۴.۷۵ % ۳۷,۵۵۸,۵۴۴ ۷۲.۷۷ % ۴۱ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۸,۳۱۲ ۰.۸۳ % ۸۵۱,۲۳۷ ۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۲,۷۷۸,۸۳۵ ۲۴.۸ % ۳۷,۴۲۹,۴۳۱ ۷۲.۶۴ % ۴۱ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۶,۰۰۷ ۰.۸۱ % ۹۰۳,۹۰۲ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۲,۶۸۵,۲۳۹ ۲۴.۷۴ % ۳۷,۱۸۶,۶۹۶ ۷۲.۵۲ % ۴۱ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۸,۷۷۴ ۱.۰۳ % ۸۷۷,۰۹۰ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۲,۶۷۱,۳۵۱ ۲۴.۶۵ % ۳۷,۳۲۱,۳۸۰ ۷۲.۶ % ۴۱ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۰,۴۶۱ ۰.۷۴ % ۱,۰۳۶,۳۲۵ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۲,۷۵۰,۷۵۷ ۲۴.۶۱ % ۳۷,۶۱۲,۸۷۹ ۷۲.۶۱ % ۴۱ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۱,۵۹۳ ۰.۷۸ % ۱,۰۳۵,۶۵۹ ۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۲,۷۵۰,۷۵۷ ۲۴.۶۲ % ۳۷,۶۱۲,۸۷۹ ۷۲.۶۱ % ۴۱ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۱,۵۹۳ ۰.۷۸ % ۱,۰۳۴,۹۸۲ ۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۲,۷۵۰,۷۵۷ ۲۴.۶۲ % ۳۷,۶۱۲,۸۷۹ ۷۲.۶۱ % ۴۱ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۰,۹۴۳ ۰.۷۷ % ۱,۰۳۴,۳۰۵ ۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %