صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۵,۶۹۶,۷۷۰ ۷۴.۱۸ % ۱,۵۰۳,۴۶۸ ۱۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۶۳۸ ۵.۸ % ۳۴,۱۷۱ ۰.۴۴ % ۲,۶۰۲,۷۳۵ ۳۳.۸۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۵,۵۵۵,۷۰۰ ۷۳.۷۳ % ۱,۴۹۶,۰۳۶ ۱۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۶۹۱ ۵.۹۷ % ۳۴,۱۶۶ ۰.۴۵ % ۲,۵۰۳,۶۰۵ ۳۳.۲۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۵,۵۴۳,۷۰۷ ۷۳.۵ % ۱,۴۹۹,۶۲۵ ۱۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۴۶۵,۰۵۵ ۶.۱۷ % ۳۴,۱۶۱ ۰.۴۵ % ۲,۴۸۱,۵۸۲ ۳۲.۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۵,۴۲۵,۹۲۹ ۷۳.۱۸ % ۱,۴۹۸,۴۶۱ ۲۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۶۷۴ ۶.۱۵ % ۳۴,۱۵۶ ۰.۴۶ % ۲,۴۴۵,۱۷۳ ۳۲.۹۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۵,۱۸۸,۰۶۷ ۷۱.۹۶ % ۱,۴۹۳,۵۷۲ ۲۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۹۳,۹۵۸ ۶.۸۵ % ۳۴,۱۵۲ ۰.۴۷ % ۲,۳۲۴,۷۸۹ ۳۲.۲۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۵,۱۸۸,۰۶۷ ۷۱.۹۶ % ۱,۴۹۳,۳۸۷ ۲۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۹۳,۹۵۸ ۶.۸۵ % ۳۴,۱۴۷ ۰.۴۷ % ۲,۳۲۴,۷۸۹ ۳۲.۲۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۵,۱۸۸,۰۶۷ ۷۱.۹۷ % ۱,۴۹۳,۲۰۳ ۲۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۹۳,۴۵۸ ۶.۸۵ % ۳۴,۱۴۱ ۰.۴۷ % ۲,۳۲۴,۷۸۹ ۳۲.۲۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۵,۱۸۸,۰۶۷ ۷۱.۹۷ % ۱,۴۹۳,۰۱۹ ۲۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۹۳,۴۵۸ ۶.۸۵ % ۳۴,۱۳۷ ۰.۴۷ % ۲,۳۲۴,۷۸۹ ۳۲.۲۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۵,۱۸۸,۰۶۷ ۷۱.۹۸ % ۱,۴۹۲,۸۳۵ ۲۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۹۲,۸۴۸ ۶.۸۴ % ۳۴,۱۳۲ ۰.۴۷ % ۲,۳۲۴,۷۸۹ ۳۲.۲۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۵,۱۰۳,۷۱۶ ۷۱.۷۴ % ۱,۴۹۱,۰۰۹ ۲۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۸۵,۶۰۶ ۶.۸۳ % ۳۴,۱۲۷ ۰.۴۸ % ۲,۲۹۴,۶۸۳ ۳۲.۲۵ %