صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۳,۴۸۰,۰۰۱ ۲۴.۶۲ % ۳۹,۵۴۲,۸۸۳ ۷۲.۲۲ % ۶۸۰,۰۱۰ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۷۴,۳۶۶ ۱.۲۳ % ۳۷۶,۷۱۰ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۳,۵۱۸,۰۰۳ ۲۴.۴ % ۳۹,۶۳۴,۰۶۸ ۷۱.۵۴ % ۶۷۹,۶۰۹ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۸۶۹,۴۱۷ ۱.۵۷ % ۷۰۲,۵۶۰ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۳,۵۷۵,۰۴۷ ۲۴.۶۱ % ۳۹,۸۹۰,۹۹۶ ۷۲.۳۱ % ۶۷۹,۲۳۰ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۴۶,۷۸۵ ۰.۶۳ % ۶۷۳,۵۷۸ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۳,۵۷۵,۰۴۷ ۲۴.۶۱ % ۳۹,۸۹۰,۹۹۶ ۷۲.۳۱ % ۶۷۸,۸۸۱ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۴۶,۳۲۱ ۰.۶۳ % ۶۷۳,۱۵۵ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۳,۶۰۴,۳۴۷ ۲۴.۶ % ۴۰,۱۰۳,۰۲۳ ۷۲.۵۲ % ۶۷۸,۳۵۱ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۵۴,۸۴۴ ۰.۶۴ % ۵۵۶,۶۲۰ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۳,۶۰۴,۳۴۷ ۲۴.۶ % ۴۰,۱۰۳,۰۲۳ ۷۲.۵۳ % ۶۷۸,۰۰۳ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۵۴,۸۴۴ ۰.۶۴ % ۵۵۶,۲۳۸ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۳,۶۰۴,۳۴۷ ۲۴.۶ % ۴۰,۱۰۳,۰۲۳ ۷۲.۵۳ % ۶۷۷,۶۵۶ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۵۴,۴۳۱ ۰.۶۴ % ۵۵۵,۸۵۷ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۳,۶۵۷,۶۳۷ ۲۴.۷ % ۴۰,۱۵۶,۱۷۳ ۷۲.۶۱ % ۵۷۴,۰۶۹ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۶۴۰ ۰.۶۵ % ۵۵۵,۴۸۲ ۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۳,۶۷۲,۴۸۶ ۲۴.۷۳ % ۴۰,۱۳۰,۲۴۷ ۷۲.۵۸ % ۳۸۳,۲۳۰ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۸۶,۶۳۷ ۰.۵۲ % ۸۱۵,۱۶۱ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۳,۷۹۶,۲۴۲ ۲۴.۹۴ % ۴۰,۰۱۴,۱۸۲ ۷۲.۳۲ % ۵۷۱,۷۲۰ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۴۴۴ ۰.۲۶ % ۷۹۷,۰۳۶ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %