صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۶,۸۵۹,۷۸۴ ۷۴.۷۹ % ۲,۱۲۸,۲۱۹ ۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۰,۳۵۲ ۱۵ % ۱۷۳,۳۴۷ ۰.۷۷ % ۹,۳۸۷,۷۵۶ ۴۱.۶۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۶,۸۵۹,۷۸۴ ۷۴.۷۹ % ۲,۱۲۸,۰۱۳ ۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۰,۳۴۶ ۱۵ % ۱۷۳,۲۵۶ ۰.۷۷ % ۹,۳۸۷,۷۵۶ ۴۱.۶۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۶,۸۵۹,۷۸۴ ۷۴.۹۷ % ۲,۱۲۷,۸۰۸ ۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۲۹,۳۸۳ ۱۴.۸ % ۱۷۳,۱۶۶ ۰.۷۷ % ۹,۳۸۷,۷۵۶ ۴۱.۷۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۶,۸۹۵,۴۳۷ ۷۵.۰۲ % ۲,۱۲۷,۵۸۶ ۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۳۲۵,۶۷۰ ۱۴.۷۷ % ۱۷۱,۴۲۳ ۰.۷۶ % ۹,۲۷۳,۰۵۸ ۴۱.۱۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۶,۵۴۹,۲۵۲ ۷۴.۹۲ % ۲,۱۲۳,۹۸۱ ۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۷,۳۰۵ ۱۴.۷۵ % ۱۵۸,۴۸۱ ۰.۷۲ % ۸,۹۸۴,۷۱۱ ۴۰.۶۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۵,۸۲۸,۶۱۶ ۷۴.۱۶ % ۲,۱۲۷,۹۳۶ ۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۵,۲۳۴ ۱۵.۱۶ % ۱۵۱,۳۵۵ ۰.۷۱ % ۸,۵۵۸,۴۴۳ ۴۰.۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۵,۴۹۰,۲۴۷ ۷۱.۶۲ % ۲,۱۳۱,۳۲۶ ۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۳,۸۶۶,۲۵۰ ۱۷.۸۸ % ۱۳۹,۰۹۳ ۰.۶۴ % ۸,۳۳۱,۸۳۰ ۳۸.۵۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۵,۲۵۴,۳۳۰ ۷۳.۷۳ % ۱,۴۸۸,۹۶۲ ۷.۲ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۶,۷۰۲ ۱۸.۴ % ۱۳۸,۸۸۴ ۰.۶۷ % ۸,۱۰۶,۷۴۹ ۳۹.۱۸ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۵,۲۵۴,۳۳۰ ۷۳.۷۴ % ۱,۴۸۸,۷۵۷ ۷.۲ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۵,۹۳۲ ۱۸.۴ % ۱۳۸,۸۱۳ ۰.۶۷ % ۸,۱۰۶,۷۴۹ ۳۹.۱۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۵,۲۵۴,۳۳۰ ۷۳.۷۹ % ۱,۴۸۸,۵۵۳ ۷.۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۰,۱۵۶ ۱۸.۳۳ % ۱۳۸,۷۴۳ ۰.۶۷ % ۸,۱۰۶,۷۴۹ ۳۹.۲۲ %