صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۱,۴۳۴,۱۳۶ ۲۵.۹۳ % ۲۳,۵۲۱,۵۹۸ ۵۳.۳۳ % ۷,۰۵۳,۱۳۰ ۱۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۰,۱۷۵ ۳.۴۵ % ۵۷۴,۴۶۴ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۱,۴۳۴,۱۳۶ ۲۵.۹۳ % ۲۳,۵۲۱,۵۹۸ ۵۳.۳۴ % ۷,۰۵۱,۹۳۹ ۱۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۶,۴۸۸ ۳.۴۴ % ۵۷۴,۱۴۷ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۱,۴۳۴,۱۳۶ ۲۵.۹۳ % ۲۳,۶۲۶,۳۰۴ ۵۳.۵۷ % ۷,۰۵۰,۶۹۱ ۱۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۶,۴۸۹ ۳.۴۲ % ۴۸۳,۵۶۳ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۱,۴۸۵,۵۴۹ ۲۵.۹۷ % ۲۳,۷۱۹,۱۷۱ ۵۳.۶۳ % ۶,۸۷۴,۱۲۷ ۱۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۹,۷۵۴ ۳.۸۴ % ۴۴۸,۱۲۷ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۱,۴۱۷,۵۲۷ ۲۶.۱۶ % ۲۳,۵۱۷,۵۵۵ ۵۳.۸۹ % ۶,۷۱۸,۱۹۶ ۱۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۸,۶۶۶ ۳.۵۳ % ۴۴۷,۸۸۴ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۱,۳۳۰,۰۲۶ ۲۶.۱۸ % ۲۳,۳۶۰,۵۸۶ ۵۳.۹۸ % ۶,۷۰۹,۹۹۰ ۱۵.۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۹,۵۱۴ ۳.۳ % ۴۴۷,۶۴۲ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۱,۳۷۲,۸۳۲ ۲۶.۲۷ % ۲۳,۴۷۳,۱۲۲ ۵۴.۲۱ % ۶,۶۸۱,۳۳۹ ۱۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۱,۸۸۷ ۳.۲۴ % ۳۶۹,۵۴۵ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۱,۲۳۱,۱۶۳ ۲۶.۲۴ % ۲۳,۰۴۹,۳۱۹ ۵۳.۸۶ % ۶,۶۲۰,۰۰۴ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۸,۰۰۳ ۳.۵۷ % ۳۶۹,۳۴۹ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۱,۲۳۱,۱۶۳ ۲۶.۲۵ % ۲۳,۰۴۹,۳۱۹ ۵۳.۸۷ % ۶,۶۱۸,۷۶۳ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۹,۸۹۶ ۳.۵۵ % ۳۶۹,۱۵۴ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۱,۲۳۱,۱۶۳ ۲۶.۲۶ % ۲۳,۰۴۹,۳۱۹ ۵۳.۸۹ % ۶,۶۱۷,۵۲۳ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۱,۹۹۴ ۳.۵۱ % ۳۶۸,۹۵۸ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %