صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۶,۶۵۹,۶۷۱ ۷۳.۶۵ % ۳,۴۴۵,۹۲۳ ۱۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۵,۰۲۱ ۹.۴۸ % ۳۶۹,۰۹۰ ۱.۶۳ % ۸,۱۴۹,۷۲۳ ۳۶.۰۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۶,۲۶۶,۹۶۵ ۷۳.۱۱ % ۳,۴۴۸,۲۳۲ ۱۵.۵ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۷,۷۴۰ ۹.۶۵ % ۳۸۸,۵۶۴ ۱.۷۵ % ۸,۰۰۴,۵۸۲ ۳۵.۹۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۶,۲۶۶,۹۶۵ ۷۳.۰۶ % ۳,۴۶۲,۴۳۰ ۱۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۷,۷۴۰ ۹.۶۵ % ۳۸۸,۴۱۷ ۱.۷۴ % ۸,۰۰۴,۵۸۲ ۳۵.۹۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۶,۲۶۶,۹۶۵ ۷۳.۰۶ % ۳,۴۶۱,۵۸۸ ۱۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۷,۷۴۰ ۹.۶۵ % ۳۸۸,۲۶۹ ۱.۷۴ % ۸,۰۰۴,۵۸۲ ۳۵.۹۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۶,۲۶۶,۹۶۵ ۷۳.۱۵ % ۳,۴۶۰,۷۴۷ ۱۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۳,۱۹۹ ۹.۵۵ % ۳۸۸,۱۲۱ ۱.۷۵ % ۸,۰۰۴,۵۸۲ ۳۵.۹۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۶,۱۳۶,۶۹۹ ۷۳.۱۴ % ۳,۴۶۰,۴۵۷ ۱۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۰,۰۱۸ ۹.۵۲ % ۳۶۵,۶۷۰ ۱.۶۶ % ۸,۰۷۰,۵۹۳ ۳۶.۵۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۵,۹۵۰,۹۴۹ ۷۲.۹۱ % ۳,۴۵۹,۵۵۳ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۷,۴۹۸ ۹.۶۸ % ۳۵۰,۸۴۳ ۱.۶ % ۷,۹۰۵,۷۰۳ ۳۶.۱۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۶,۱۵۱,۱۹۷ ۷۳.۳۲ % ۳,۴۸۷,۲۸۸ ۱۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۸,۰۲۷ ۹.۸۹ % ۲۱۱,۸۴۰ ۰.۹۶ % ۸,۰۱۹,۳۴۲ ۳۶.۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۵,۷۱۰,۲۴۳ ۷۲.۸۴ % ۳,۴۸۲,۶۸۶ ۱۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۹,۴۲۸ ۹.۱۳ % ۴۰۵,۱۸۶ ۱.۸۸ % ۷,۸۲۲,۳۱۲ ۳۶.۲۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۵,۰۶۵,۶۰۰ ۷۱.۸۴ % ۳,۴۸۷,۹۸۶ ۱۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۰,۵۳۹ ۹.۹۷ % ۳۲۵,۹۳۸ ۱.۵۵ % ۷,۴۶۱,۱۱۵ ۳۵.۵۸ %