صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۷,۶۲۸,۲۵۶ ۴۳.۶۵ % ۲,۴۴۷,۰۴۹ ۱۴ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۶۴۸ ۰.۹۲ % ۳۸۴,۱۹۶ ۲.۲ % ۶,۸۵۵,۱۴۵ ۳۹.۲۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۷,۶۱۰,۶۲۴ ۴۲.۳۲ % ۲,۴۴۶,۲۸۸ ۱۳.۶ % ۰ ۰ % ۷۵۱,۴۶۳ ۴.۱۸ % ۳۸۸,۹۳۱ ۲.۱۶ % ۶,۷۸۴,۷۸۳ ۳۷.۷۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۷,۷۴۷,۸۲۱ ۴۲.۴۶ % ۲,۴۴۵,۵۷۱ ۱۳.۴ % ۰ ۰ % ۷۵۸,۳۴۳ ۴.۱۶ % ۳۸۸,۹۲۵ ۲.۱۳ % ۶,۹۰۵,۸۳۹ ۳۷.۸۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۷,۸۱۶,۰۴۰ ۴۲.۵۸ % ۲,۴۳۸,۵۲۳ ۱۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۷۷,۶۰۳ ۴.۲۴ % ۳۸۸,۹۲۰ ۲.۱۲ % ۶,۹۳۳,۴۲۶ ۳۷.۷۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۷,۸۱۶,۰۴۰ ۴۲.۵۸ % ۲,۴۳۷,۶۹۸ ۱۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۷۷,۶۰۳ ۴.۲۴ % ۳۸۸,۹۱۵ ۲.۱۲ % ۶,۹۳۳,۴۲۶ ۳۷.۷۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۷,۸۱۶,۰۴۰ ۴۲.۵۹ % ۲,۴۳۶,۸۷۳ ۱۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۷۷,۰۴۴ ۴.۲۳ % ۳۸۸,۹۱۰ ۲.۱۲ % ۶,۹۳۳,۴۲۶ ۳۷.۷۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۷,۹۷۴,۴۳۷ ۴۳.۱۶ % ۲,۴۳۵,۹۷۹ ۱۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۵۴۹ ۰.۸۵ % ۱,۰۳۲,۴۲۶ ۵.۵۹ % ۶,۸۷۷,۹۵۱ ۳۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۷,۹۷۴,۴۳۷ ۴۳.۱۶ % ۲,۴۳۵,۱۵۵ ۱۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۰۸۰ ۰.۸۵ % ۱,۰۳۲,۴۲۱ ۵.۵۹ % ۶,۸۷۷,۹۵۱ ۳۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۸,۰۵۱,۷۲۸ ۴۳.۰۵ % ۳,۰۷۵,۶۲۶ ۱۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۴۵۳ ۰.۸۸ % ۳۹۳,۶۳۴ ۲.۱ % ۷,۰۱۷,۴۰۲ ۳۷.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۸,۱۴۷,۸۷۳ ۴۲.۹۵ % ۳,۰۷۱,۳۵۶ ۱۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۰۱۹ ۰.۸۷ % ۳۹۳,۶۲۹ ۲.۰۷ % ۷,۱۹۳,۷۷۴ ۳۷.۹۲ % ۰ ۰ %