صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱۸,۰۲۰,۰۶۰ ۴۷.۷۹ % ۶,۷۸۰,۰۲۰ ۱۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۹,۷۱۳ ۳.۱ % ۱,۳۱۶,۷۲۷ ۳.۴۹ % ۱۰,۴۱۸,۵۳۹ ۲۷.۶۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱۸,۰۲۰,۰۶۰ ۴۷.۸ % ۶,۷۷۸,۶۵۹ ۱۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۸,۴۶۴ ۳.۱ % ۱,۳۱۶,۴۵۴ ۳.۴۹ % ۱۰,۴۱۸,۵۳۹ ۲۷.۶۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۸,۰۲۰,۰۶۰ ۴۷.۸۲ % ۶,۷۷۷,۲۹۹ ۱۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۶,۹۸۱ ۳.۰۷ % ۱,۳۱۶,۱۸۱ ۳.۴۹ % ۱۰,۴۱۸,۵۳۹ ۲۷.۶۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۸,۱۶۹,۹۱۵ ۴۷.۷۴ % ۶,۷۷۰,۹۹۶ ۱۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۲,۰۶۲ ۳.۱۳ % ۱,۳۱۵,۹۰۸ ۳.۴۶ % ۱۰,۶۱۰,۸۰۳ ۲۷.۸۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۸,۱۸۳,۰۵۹ ۴۷.۷۳ % ۶,۷۶۶,۸۳۰ ۱۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۸,۳۸۰ ۳.۰۹ % ۱,۳۱۵,۶۳۶ ۳.۴۵ % ۱۰,۶۵۹,۳۳۸ ۲۷.۹۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۸,۱۴۰,۸۳۲ ۴۷.۲۸ % ۶,۷۶۱,۸۲۸ ۱۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۱,۷۶۵ ۳.۸۶ % ۱,۳۱۵,۳۶۴ ۳.۴۳ % ۱۰,۶۷۱,۳۲۵ ۲۷.۸۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۸,۱۸۲,۰۶۴ ۴۷.۵۶ % ۶,۵۵۵,۳۷۵ ۱۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۱,۰۸۲ ۳.۹۵ % ۱,۳۱۵,۰۹۳ ۳.۴۴ % ۱۰,۶۶۵,۶۹۷ ۲۷.۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱۸,۴۲۱,۲۳۶ ۴۷.۶۵ % ۶,۵۴۱,۴۵۴ ۱۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۴,۸۸۸ ۳.۸۹ % ۱,۳۱۴,۸۲۲ ۳.۴ % ۱۰,۸۷۵,۰۹۷ ۲۸.۱۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۸,۴۲۱,۲۳۶ ۴۷.۶۶ % ۶,۵۴۰,۲۰۳ ۱۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۲,۵۶۶ ۳.۸۹ % ۱,۳۱۴,۵۵۱ ۳.۴ % ۱۰,۸۷۵,۰۹۷ ۲۸.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۸,۴۲۱,۲۳۶ ۴۷.۶۸ % ۶,۶۱۹,۵۴۱ ۱۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۱,۰۹۳ ۳.۶۵ % ۱,۳۱۴,۲۸۱ ۳.۴ % ۱۰,۸۷۵,۰۹۷ ۲۸.۱۴ % ۰ ۰ %