صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 99/03/27 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
2 دعوت به مجمع -تغییر ارزش مبنا به ده هزار ریال-انتقال واحد ممتاز-خرید در بازار پایه فرابورس 9.03.27 ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
3 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
4 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
5 تصمیمات مجمع -تغییر سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر آدرس تارنما صندوق پیشتاز مورخ 98.07.07 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
6 تصمیمات مجمع -تمدید دوره فعالیت صندوق پیشتاز مورخ 98.07.07 ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 98/07/07 ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
8 دعوت به مجمع -تغییر سقف واحدهای سرمایه گذاری-تمدید دوره فعالیت و تغییر آدرس تارنما صندوق پیشتاز مورخ 98.07.07 ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
9 تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر حسابرس و تغییر هزینه کارمزد متولی صندوق پیشتاز مورخ 98.05.20 ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
10 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 20/05/1398 ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
سایز صفحه