صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۴.۲۸ ۴.۲۳ ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۱۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۴.۲ ۴.۴۸ ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۱۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۹۹ ۳.۸ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۱۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۲.۸۶ ۳.۱ ۲,۹۶۰,۰۰۰ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۲.۷۵ ۲.۸۴ ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۱۴۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۲.۹۱ ۳.۷ ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۲۶ ۳.۷ ۳۴۳,۴۸۲.۲۴ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۱۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱.۸۹ ۲.۱۸ ۹۳,۹۷۳.۲۹ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۱۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۹۴ ۲.۴۲ ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱.۷۹ ۲.۷۵ ۶۴,۷۶۱.۵۱ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۳.۰۴ ۳.۱۶ ۵,۶۳۰,۰۰۰ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۱۵ ۳.۵۸ ۸,۱۷۰,۰۰۰ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۱۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰ ۰ (۰.۸۸) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۱۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۷ ۳.۰۹ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ (۰.۷۸) ۰.۳ (۹۴.۳۶) ۱۹۶.۲۸