صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰ ۰.۱۹ (۱.۲۵) ۱۰۲.۴۹
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۶۸ ۰.۴۸ ۱,۰۷۸.۴۲ ۴۷۰.۷۶
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۸۹ ۱.۳ ۲,۴۱۲.۷۵ ۱۰,۹۶۵.۹۴
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۵۶ ۱.۰۸ ۶۷۹.۴۳ ۴,۹۲۳.۷۶
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ ۰.۲۴ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۰.۸۲ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۴۲ ۰.۵۱ ۳۶۰.۹۱ ۵۴۵.۷۷
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۴۲ ۰.۳۸ ۳۵۵.۳۵ ۲۹۶.۵۴
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۸۷ ۰.۸۸ ۲,۲۴۹.۰۸ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۰.۷۶ ۱۹.۸۳
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۱۴) ۰.۲۱ (۴۰.۷) ۱۱۱.۲۲
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۶ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۸ ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۲۳ ۰.۱ ۱۲۷.۹ ۴۴.۶۸
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۴۶ ۰.۶۵ ۴۳۶.۱۵ ۹۵۷.۲۶
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۲۳ ۰.۱۳ ۱۲۸.۲ ۵۹.۲۴
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۰.۸۶) (۱.۴۸) (۹۵.۶۵) (۹۹.۵۷)
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۰۷) ۱۸.۱۴ (۲۱.۹۴)
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۰.۳۶ ۰