صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۴ ۰
۱۸۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ (۰.۱۶) (۰.۱۹) (۴۳.۷۵) (۴۹.۲۶)
۱۸۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ (۰.۱۶) (۰.۰۳) (۴۳.۴۱) (۹.۹۹)
۱۸۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰.۷۲ ۱.۱۸ ۱,۲۸۳.۰۴ ۷,۱۲۸.۸۴
۱۸۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ (۰.۰۲) (۰.۱۱) (۸.۴۲) (۳۲.۹۵)
۱۸۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰.۹۵ ۱.۹۵ ۳,۰۶۴.۷۱ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۱۸۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ ۰.۳۴ ۰
۱۸۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ ۰.۱۲ ۰
۱۸۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۲.۴۶ ۳.۰۸ ۷۰۲,۲۳۷.۰۲ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۱۹۰ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰.۷۶ ۱.۲۹ ۱,۴۹۰.۸۵ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰.۶۴ ۰.۷۶ ۹۰۹.۴۶ ۱,۵۰۷.۸۳
۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۰.۴) (۱.۰۶) (۷۶.۷۶) (۹۷.۹۷)
۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰.۹۵ ۰.۹۵ ۳,۰۴۳.۶۳ ۳,۰۶۴.۰۹
۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ ۰.۴۵ ۰
۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ ۰.۹۴ ۰
۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ (۰.۰۸) ۰.۱۱ (۲۴.۲۱) ۴۸.۴۳
۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۰.۱ (۰.۲۹) ۴۲.۰۲ (۶۴.۹)
۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ (۱.۳۶) (۱.۹۱) (۹۹.۳۲) (۹۹.۹۱)
۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ (۰.۹۹) (۱.۷۶) (۹۷.۳۳) (۹۹.۸۵)