صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ (۰.۲۲) ۰.۶ (۵۵.۰۳) ۷۷۸.۲۷
۱۸۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰.۳۷ (۰.۱۹) ۲۹۱.۷۶ (۵۰.۰۱)
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰.۵ (۰.۴) ۵۱۱.۴۹ (۷۶.۹۷)
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۲.۱۳ ۲.۲۳ ۲۱۸,۲۲۰.۹ ۳۱۷,۱۰۰.۲۵
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ۰ ۰ ۱.۰۸ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۳ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۰.۱۷ (۱.۰۵) ۸۶.۴۶ (۹۷.۸۹)
۱۸۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ (۲.۲۲) (۳.۷۶) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۸۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ (۱.۷) (۲.۰۸) (۹۹.۸۱) (۹۹.۹۵)
۱۹۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ (۰.۴۲) (۰.۷۷) (۷۸.۶۷) (۹۳.۹۵)
۱۹۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱.۵ ۱.۴۱ ۲۲,۹۲۶.۴۵ ۱۶,۴۶۴.۲
۱۹۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ۰ ۰ ۰.۷۹ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۱۹۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ (۰.۴۶) (۰.۰۸) (۸۱.۱۴) (۲۴.۲۳)
۱۹۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ (۰.۹۴) (۰.۳۷) (۹۶.۸۱) (۷۴.۱۶)
۱۹۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ (۰.۷۷) (۰.۶۷) (۹۴) (۹۱.۲۸)
۱۹۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۱.۹۶ ۲.۱۸ ۱۲۱,۳۹۰.۲۱ ۲۵۷,۹۹۲
۱۹۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱.۱۲ ۱.۳۴ ۵,۷۵۳.۸۱ ۱۲,۷۷۷.۹۳
۱۹۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۰ ۰ ۰.۸۶ ۰
۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۴ ۰