صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۲.۳۴ ۲.۰۱ ۴۶۹,۴۴۵.۶۱ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۲۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۲.۳۸ ۲.۸۲ ۵۲۹,۱۹۶.۲۳ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۲۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱.۸۷ ۲.۶۷ ۸۶,۹۰۲.۱۹ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۲۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۵۲ ۱.۹۳ ۲۴,۳۹۹.۱۴ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۲۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۷۸) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۲۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۳ ۰
۲۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۸۸ ۱.۰۳ ۲,۳۷۰.۸۸ ۴,۱۰۳.۵۳
۲۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱.۵۲ ۲.۹۳ ۲۴,۵۴۸.۹۷ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۵۷ ۰.۹۷ ۷۰۹.۳۸ ۳,۲۷۰.۴۱
۲۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۱۶ ۳.۵۴ ۸,۶۷۰,۰۰۰ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۲۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۶۵ ۰.۶۵ ۹۸۰.۷۳ ۹۶۵.۸۷
۲۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۲۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۱۱ ۰
۲۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۱۱ ۱.۴۱ ۵,۴۴۲.۲۱ ۱۶,۲۰۵.۳
۲۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۱.۱۲) (۰.۹۸) (۹۸.۳۸) (۹۷.۲۹)
۲۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱.۰۷ ۰.۸۶ ۴,۶۷۹.۸۹ ۲,۱۷۲.۴۸
۲۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۴۳ ۲.۳۳ ۶۳۲,۸۰۷.۱۶ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۲۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱.۲ ۰.۶۳ ۷,۵۶۷.۱۸ ۹۰۲.۸
۲۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۰.۰۸) ۰