صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۰.۵۹) (۱.۰۳) (۸۸.۶۱) (۹۷.۷)
۶۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰.۶۳ ۰.۲۲ ۸۷۶.۳۸ ۱۲۵.۶۱
۶۳ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۰.۴۳) (۰.۶۵) (۷۹.۶۱) (۹۰.۶۴)
۶۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ (۰.۴۶) (۰.۷۳) (۸۱.۶۲) (۹۳.۰۶)
۶۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۰.۸۵) (۰.۷۷) (۹۵.۶۳) (۹۴.۰۵)
۶۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۰ ۰ ۰.۵۸ ۰
۶۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰ ۰ ۰.۶۲ ۰
۶۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰.۳ (۰.۱) ۱۹۳.۷۸ (۲۹.۶۴)
۶۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱.۶۳ ۱.۵ ۳۶,۵۳۵.۶۶ ۲۲,۸۵۴.۶
۷۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ (۰.۱۸) (۰.۳۸) (۴۷.۷۷) (۷۵.۳۹)
۷۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ (۰.۷۹) (۰.۷۹) (۹۴.۵۵) (۹۴.۵)
۷۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ (۰.۷۱) (۰.۷۴) (۹۲.۵۹) (۹۳.۲۸)
۷۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۰ ۰ ۰.۵۶ ۰
۷۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۰ ۰ ۰.۵۸ ۰
۷۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ (۰.۷۵) (۰.۸۶) (۹۳.۵۷) (۹۵.۷۷)
۷۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ (۰.۱۴) (۰.۱۵) (۳۹.۳۷) (۴۳.۱)
۷۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ (۰.۵۳) (۰.۵۳) (۸۵.۸۷) (۸۵.۶۹)
۷۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ (۱.۱۱) (۱.۰۵) (۹۸.۳۲) (۹۷.۸۸)
۷۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ (۰.۹۷) (۰.۸۹) (۹۷.۱۵) (۹۶.۲۳)
۸۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰