صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۸۴) ۰.۴۳ (۹۵.۳۴) ۳۸۲.۸۵
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۶۱ ۲.۲۶ ۱.۲E+۰۶ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۶۵ ۴.۳۲ ۴.۷۶E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ ۱.۷۶ ۰
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۰.۷۷) (۰.۲۷) (۹۴.۰۵) (۶۲.۷۳)
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۰.۲۴) ۰.۱۵ (۵۸.۵۶) ۷۲.۶۴
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱.۸۱ ۲.۴ ۶۹,۶۰۲.۷۸ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۴.۲۸ ۴.۲۳ ۴.۴۴E+۰۸ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۴.۲ ۴.۴۸ ۳.۳۴E+۰۸ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۹۹ ۳.۸ ۱.۶E+۰۸ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۲.۸۶ ۳.۱ ۲.۹۶E+۰۶ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۲.۷۵ ۲.۸۴ ۱.۹۹E+۰۶ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۲.۹۱ ۳.۷ ۳.۴۹E+۰۶ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۲۶ ۳.۷ ۳۴۳,۴۸۲.۲۴ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱.۸۹ ۲.۱۸ ۹۳,۹۷۳.۲۹ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸