صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ (۰.۶۳) (۰.۹۵) (۹۰.۱) (۹۶.۹۴)
۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱.۷۲ ۱.۵۳ ۵۰,۰۳۹.۳۸ ۲۵,۱۳۶.۸۱
۲۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۳.۴۷ ۲.۷۲ ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹
۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰
۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰
۲۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۰.۳۳ ۰.۳۵ ۲۳۷.۴۷ ۲۶۰.۹۷
۲۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰.۶۴ ۰.۸۹ ۹۱۰.۷ ۲,۴۴۲.۵۵
۲۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ (۰.۱۹) (۱.۱) (۴۹.۷) (۹۸.۲۵)
۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ (۰.۹۷) (۱.۸) (۹۷.۱۹) (۹۹.۸۷)
۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ (۱.۸۵) (۲.۳۱) (۹۹.۸۹) (۹۹.۹۸)
۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۰ ۰ ۰.۴۵ ۰
۳۲ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۶) ۰
۳۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ (۰.۷۴) (۱.۵۹) (۹۳.۳۴) (۹۹.۷۱)
۳۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۰.۱۵ (۰.۱) ۷۴.۱۹ (۲۹.۹۶)
۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ (۰.۷۱) (۱.۱۹) (۹۲.۶۶) (۹۸.۷۴)
۳۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ (۰.۲۳) (۰.۰۷) (۵۷.۵۷) (۲۱.۴)
۳۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰.۸۲ ۰.۴۷ ۱,۸۴۹.۵۲ ۴۵۸.۹۳
۳۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۰ ۰ ۰.۰۲ ۰
۳۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۰ ۰ ۰.۰۳ ۰
۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۰.۴۱ ۰.۳۸ ۳۴۳.۷۲ ۲۹۸.۱۲