صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ (۰.۰۳) ۰.۲۱ (۱۱.۸۸) ۱۱۲.۳۲
۱۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ (۰.۲۴) (۰.۲۸) (۵۸.۷۵) (۶۳.۹۲)
۱۲۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰.۲۹ (۰.۴۲) ۱۸۵.۵۲ (۷۸.۶۶)
۱۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۰ ۰ ۰.۵۹ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰ ۰ ۰.۷ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰.۱۶ ۰.۲۷ ۸۰.۳۳ ۱۶۴.۹۳
۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ (۰.۰۸) ۰.۲۶ (۲۶.۵) ۱۵۴.۶۹
۱۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ (۰.۱۷) ۰.۵۷ (۴۶.۰۵) ۷۰۰.۹۳
۱۲۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ (۰.۳۸) (۰.۶۲) (۷۴.۹۴) (۸۹.۴۸)
۱۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (۰.۱۸) (۰.۰۲) (۴۸.۶۶) (۶.۰۹)
۱۳۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۰ ۰ ۰.۵۷ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۰ ۰ ۰.۶۹ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۰.۰۴ (۰.۰۷) ۱۵.۶۱ (۲۲.۸۷)
۱۳۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۱۳۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۰.۲۴ ۰.۵۷ ۱۴۳.۳۶ ۷۰۸.۶۷
۱۳۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ (۰.۲۱) (۰.۶۳) (۵۳.۵۹) (۸۹.۹۷)
۱۳۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۰.۲۱ (۰.۰۱) ۱۱۲.۸۱ (۲.۷۵)
۱۳۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰.۵۸ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۰ ۰ ۰.۶۴ ۰