صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۱) (۰.۲۲) (۳۱.۶۹) (۵۵.۸)
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ ۰.۲ ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ ۰.۲ ۰
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ ۱.۰۸ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۳۸ ۱.۵۴ ۱۴,۶۱۳.۳۹ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۰۲ ۰.۵۶ ۴,۰۰۶.۶۹ ۶۷۶.۵۳
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۳۶ ۰.۳۱ ۲۶۴.۶۷ ۲۱۴.۳۶
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۲۱ ۱.۴۱ ۷,۸۷۲.۰۸ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۳۸ ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۲ ۰
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱.۲۶ ۱.۲۸ ۹,۵۵۶.۶۳ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۷۳) (۰.۹۳) (۹۳.۱۸) (۹۶.۶۶)
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۱۲) (۰.۲۲) (۳۶.۶) (۵۴.۵۷)
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۴ ۰.۱۸ ۳۳۴.۴۳ ۹۱.۷۹
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۰۵ ۲.۶۳ ۱۶۶,۰۲۵.۹۹ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۰.۳۴) ۰
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۶۱ ۰.۸۹ ۸۳۴.۹۹ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۰۴ ۰.۹۹ ۴,۳۰۰.۹۴ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۳۹ ۴.۳۶ ۱.۹E+۰۷ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵