صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۰۳ ۰.۲۷ ۱۲.۰۸ ۱۶۶.۲۲
۱۶۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۲) (۲.۳۳) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۸)
۱۶۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۰.۳۲) (۰.۳۳) (۶۸.۹۲) (۷۰.۱۳)
۱۶۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۱.۰۳) (۰.۸۹) (۹۷.۷۴) (۹۶.۱۷)
۱۶۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۴۵) (۰.۸۸) (۸۰.۷۱) (۹۵.۹۸)
۱۶۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ ۰.۶۱ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ (۰.۲۱) (۰.۰۳) (۵۳.۴۱) (۱۱.۳)
۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ (۰.۱۶) ۰.۱۵ (۴۳.۴۱) ۷۰.۴۲
۱۷۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۵۷) (۰.۳) (۸۷.۷۷) (۶۷.۱)
۱۷۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۱.۷۵) (۱.۸۸) (۹۹.۸۴) (۹۹.۹)
۱۷۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۲۴) (۰.۰۵) (۵۷.۷۷) (۱۵.۷)
۱۷۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ ۰.۴۲ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰.۷۳ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۲۰.۲۷ ۷.۴۲
۱۷۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۰.۸۷) (۰.۹۶) (۹۵.۸۶) (۹۷.۰۵)
۱۷۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۱۷) (۰.۲۲) (۴۵.۹۷) (۵۴.۷۴)
۱۷۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ (۰.۰۲) ۰.۰۲ (۷.۷۸) ۷.۲۳
۱۷۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۰.۹۵) (۱.۳۳) (۹۶.۹۱) (۹۹.۲۴)