صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۵۶ ۱.۰۸ ۶۷۹.۴۳ ۴,۹۲۳.۷۶
۲۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ ۰.۲۴ ۰
۲۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۰.۸۲ ۰
۲۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۴۲ ۰.۵۱ ۳۶۰.۹۱ ۵۴۵.۷۷
۲۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۴۲ ۰.۳۸ ۳۵۵.۳۵ ۲۹۶.۵۴
۲۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۸۷ ۰.۸۸ ۲,۲۴۹.۰۸ ۲,۳۸۴.۲۵
۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۰.۷۶ ۱۹.۸۳
۲۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۱۴) ۰.۲۱ (۴۰.۷) ۱۱۱.۲۲
۲۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۶ ۰
۲۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۸ ۰
۲۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۲۳ ۰.۱ ۱۲۷.۹ ۴۴.۶۸
۲۳۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۴۶ ۰.۶۵ ۴۳۶.۱۵ ۹۵۷.۲۶
۲۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۲۳ ۰.۱۳ ۱۲۸.۲ ۵۹.۲۴
۲۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۰.۸۶) (۱.۴۸) (۹۵.۶۵) (۹۹.۵۷)
۲۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۰۷) ۱۸.۱۴ (۲۱.۹۴)
۲۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰
۲۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۰.۳۶ ۰
۲۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۶) ۰.۱۴ (۱۸.۷۲) ۶۸.۵۱
۲۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۶۲ ۰.۸۹ ۸۵۷.۸۵ ۲,۴۵۶.۶۸
۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۱۲ ۰.۳۸ ۵۵.۴۳ ۲۹۸.۵