صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۸۹) (۱.۳۹) (۹۶.۱۷) (۹۹.۳۹)
۲۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۱۲) ۰.۰۷ (۳۴.۹۸) ۳۱.۳۳
۲۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۵۷) (۰.۳) (۸۷.۶۳) (۶۶.۶۹)
۲۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۲۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۲۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۰۸ ۱.۲۱ ۴,۹۰۶.۶۶ ۷,۸۶۱.۷۱
۲۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ ۱.۰۹ ۰
۲۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۲,۴۷۵.۶۴ ۱,۹۴۶.۷
۲۸۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ ۰.۶۴ ۰
۲۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۲۷) (۰.۷۷) (۶۳.۲۳) (۹۴.۰۷)
۲۹۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰
۲۹۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ ۰.۴۳ ۰
۲۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۰.۶۷) (۰.۸۱) (۹۱.۴) (۹۴.۹۲)
۲۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱.۸۳ ۲.۰۳ ۷۵,۰۸۴.۶۳ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۲۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۱۸ ۰.۲۶ ۹۵.۵۵ ۱۵۷.۴۹
۲۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۲.۲۱) (۲.۶۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۲۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۲۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۲۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۰.۵۸ ۰
۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۳.۸۸ ۱۱۸.۲۱