صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۰.۷۶ ۱۹.۸۳
۲۶۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۱۴) ۰.۲۱ (۴۰.۷) ۱۱۱.۲۲
۲۶۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۶ ۰
۲۶۴ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۸ ۰
۲۶۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۲۳ ۰.۱ ۱۲۷.۹ ۴۴.۶۸
۲۶۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۴۶ ۰.۶۵ ۴۳۶.۱۵ ۹۵۷.۲۶
۲۶۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۲۳ ۰.۱۳ ۱۲۸.۲ ۵۹.۲۴
۲۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۰.۸۶) (۱.۴۸) (۹۵.۶۵) (۹۹.۵۷)
۲۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۰۷) ۱۸.۱۴ (۲۱.۹۴)
۲۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰
۲۷۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۰.۳۶ ۰
۲۷۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۶) ۰.۱۴ (۱۸.۷۲) ۶۸.۵۱
۲۷۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۶۲ ۰.۸۹ ۸۵۷.۸۵ ۲,۴۵۶.۶۸
۲۷۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۱۲ ۰.۳۸ ۵۵.۴۳ ۲۹۸.۵
۲۷۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۷۸) (۱) (۹۴.۳۴) (۹۷.۴۶)
۲۷۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۳۵.۶۶ ۸۷.۳۲
۲۷۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۰.۲۳ ۰
۲۷۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۲۷۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ ۰.۷۲ ۰
۲۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۴۴ ۰.۲۲ ۳۹۲.۶۴ ۱۱۹.۴۸