صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۵۶۲,۸۵۰ ۶۹.۸۲ % ۴۸۳,۳۸۹ ۲۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۶۸۳ ۵.۴۸ % ۶۹,۵۸۰ ۳.۱۱ % ۵۱۱,۵۴۰ ۲۲.۸۵ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۵۵۷,۴۰۲ ۷۴.۴۱ % ۴۲۱,۲۹۳ ۲۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۳۳ ۲.۱۴ % ۶۹,۵۳۷ ۳.۳۲ % ۵۱۱,۵۳۷ ۲۴.۴۴ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۵۵۲,۸۴۱ ۷۳.۳۴ % ۴۲۱,۰۶۳ ۱۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۸۷۷ ۳.۴۹ % ۶۹,۴۹۵ ۳.۲۸ % ۵۱۶,۹۸۰ ۲۴.۴۲ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۵۵۲,۸۴۱ ۷۳.۳۴ % ۴۲۱,۰۶۳ ۱۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۸۷۷ ۳.۴۹ % ۶۹,۴۵۳ ۳.۲۸ % ۵۱۶,۹۸۰ ۲۴.۴۲ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۵۵۲,۸۴۱ ۷۳.۴۴ % ۴۲۱,۰۶۳ ۱۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۱,۱۴۲ ۳.۳۶ % ۶۹,۴۱۱ ۳.۲۸ % ۵۱۶,۹۸۰ ۲۴.۴۵ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۵۴۹,۴۰۴ ۷۳.۵۴ % ۳۸۷,۷۰۹ ۱۸.۴ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۱۳ ۴.۷۷ % ۶۹,۳۶۹ ۳.۲۹ % ۵۲۰,۹۲۴ ۲۴.۷۲ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۵۵۶,۹۲۵ ۷۴.۷۶ % ۳۵۵,۴۲۹ ۱۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۹۳۳ ۴.۸۵ % ۶۹,۳۲۶ ۳.۳۳ % ۵۲۹,۱۵۲ ۲۵.۴۱ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۵۴۱,۴۸۵ ۷۷.۲۸ % ۳۵۵,۲۳۳ ۱۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۳ ۱.۴۴ % ۶۹,۲۸۴ ۳.۴۷ % ۵۳۱,۴۴۰ ۲۶.۶۴ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۵۲۷,۸۵۶ ۷۷.۳۹ % ۳۵۵,۲۷۳ ۱۸ % ۰ ۰ % ۸,۵۵۰ ۰.۴۳ % ۸۲,۴۹۱ ۴.۱۸ % ۵۲۹,۲۱۴ ۲۶.۸۱ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۵۳۵,۱۵۵ ۷۷.۵۳ % ۳۵۴,۷۳۶ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۸,۲۳۴ ۰.۴۲ % ۸۱,۸۷۰ ۴.۱۳ % ۵۳۳,۲۱۴ ۲۶.۹۳ %