صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱,۵۳۴,۹۲۴ ۷۷.۶۷ % ۳۵۲,۵۴۲ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۷۸ ۰.۹۲ % ۷۰,۴۳۶ ۳.۵۶ % ۵۳۱,۱۵۹ ۲۶.۸۸ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱,۵۰۷,۳۶۷ ۷۷.۲۴ % ۳۵۲,۳۲۲ ۱۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۶۱ ۱.۱ % ۷۰,۳۹۴ ۳.۶۱ % ۵۱۷,۶۹۸ ۲۶.۵۳ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۵۰۸,۶۵۷ ۷۸.۲۵ % ۳۴۷,۴۰۲ ۱۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۱۷ ۱.۱۶ % ۴۹,۴۱۷ ۲.۵۶ % ۵۱۸,۹۸۰ ۲۶.۹۲ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۵۲۵,۳۹۸ ۷۸.۴۵ % ۳۴۷,۳۲۰ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۲۲ ۱.۵۷ % ۴۱,۱۲۸ ۲.۱۲ % ۵۲۳,۸۰۱ ۲۶.۹۴ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۵۲۶,۷۳۱ ۷۸.۵۲ % ۳۴۷,۳۲۰ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۲۲ ۱.۵۷ % ۳۹,۷۹۱ ۲.۰۵ % ۵۲۳,۸۰۱ ۲۶.۹۴ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۵۲۶,۷۳۱ ۷۸.۵۶ % ۳۴۷,۳۲۰ ۱۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۶۷ ۱.۵۲ % ۳۹,۷۶۷ ۲.۰۵ % ۵۲۳,۸۰۱ ۲۶.۹۵ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۵۳۱,۳۶۷ ۷۷.۰۵ % ۳۴۶,۷۰۴ ۱۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۷۵,۹۶۹ ۳.۸۲ % ۳۳,۳۹۱ ۱.۶۸ % ۵۲۳,۰۱۶ ۲۶.۳۲ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۵۷۳,۷۵۸ ۷۸.۱ % ۳۲۷,۰۰۰ ۱۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۰۶ ۴.۲۵ % ۲۸,۷۰۶ ۱.۴۲ % ۵۴۳,۴۲۷ ۲۶.۹۷ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۵۷۹,۱۱۹ ۷۸.۱۸ % ۳۱۹,۳۱۵ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۹۳,۸۴۲ ۴.۶۵ % ۲۷,۵۳۳ ۱.۳۶ % ۵۴۶,۵۷۴ ۲۷.۰۶ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۵۶۰,۹۱۷ ۷۷.۶۱ % ۳۱۲,۰۶۳ ۱۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۷۱۶ ۵.۵ % ۲۷,۵۱۸ ۱.۳۷ % ۵۴۱,۶۸۶ ۲۶.۹۳ %