صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱,۵۰۶,۵۰۸ ۷۸.۸۳ % ۲۵۹,۷۵۰ ۱۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۰۲۶ ۶.۱۲ % ۲۷,۸۵۹ ۱.۴۶ % ۵۳۶,۵۶۳ ۲۸.۰۸ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱,۵۱۳,۶۶۴ ۷۹.۴۹ % ۳۴۲,۵۱۶ ۱۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۵۰ ۱.۴۳ % ۲۰,۹۰۳ ۱.۱ % ۵۳۹,۳۱۵ ۲۸.۳۲ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱,۵۳۰,۵۳۵ ۸۰.۰۳ % ۳۴۲,۶۰۹ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۷۷ ۰.۹۷ % ۲۰,۶۱۰ ۱.۰۸ % ۵۴۶,۲۳۹ ۲۸.۵۶ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱,۵۲۷,۹۵۸ ۷۹.۷ % ۳۴۲,۳۲۳ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۹۷ ۱.۴۷ % ۱۸,۷۰۵ ۰.۹۸ % ۵۴۵,۸۹۹ ۲۸.۴۷ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱,۵۲۷,۹۵۸ ۷۹.۷ % ۳۴۲,۳۲۳ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۹۷ ۱.۴۷ % ۱۸,۶۹۵ ۰.۹۸ % ۵۴۵,۸۹۹ ۲۸.۴۷ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱,۵۲۷,۹۵۸ ۷۹.۷ % ۳۴۲,۳۲۳ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۹۷ ۱.۴۷ % ۱۸,۶۸۵ ۰.۹۷ % ۵۴۵,۸۹۹ ۲۸.۴۷ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱,۵۲۷,۹۵۸ ۷۹.۷۲ % ۳۴۲,۳۲۳ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۰۲ ۱.۴۵ % ۱۸,۶۷۵ ۰.۹۷ % ۵۴۵,۸۹۹ ۲۸.۴۸ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱,۴۹۴,۷۳۲ ۷۸.۵۸ % ۳۴۱,۷۵۳ ۱۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۱۰ ۲.۴۸ % ۱۸,۶۶۵ ۰.۹۸ % ۵۳۱,۵۰۹ ۲۷.۹۴ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱,۴۶۲,۳۱۲ ۷۷.۴۹ % ۳۳۸,۲۹۲ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۷,۳۸۶ ۳.۵۷ % ۱۹,۱۰۵ ۱.۰۱ % ۵۱۵,۷۴۹ ۲۷.۳۳ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱,۴۰۸,۹۴۰ ۷۷.۰۹ % ۳۱۴,۶۶۷ ۱۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۸۴,۹۰۷ ۴.۶۵ % ۱۹,۰۹۵ ۱.۰۴ % ۵۰۱,۴۲۱ ۲۷.۴۴ %