صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۵۵۵,۸۴۲ ۷۷.۱۶ % ۲۸۲,۰۹۵ ۱۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۸۹۶ ۷.۴۸ % ۲۷,۵۰۲ ۱.۳۶ % ۵۴۱,۹۴۴ ۲۶.۸۸ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۵۵۵,۸۴۲ ۷۷.۱۶ % ۲۸۲,۰۹۵ ۱۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۸۹۶ ۷.۴۸ % ۲۷,۴۸۷ ۱.۳۶ % ۵۴۱,۹۴۴ ۲۶.۸۸ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۵۵۵,۸۴۲ ۷۷.۲۱ % ۲۸۲,۰۹۵ ۱۴ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۶۷۹ ۷.۴۳ % ۲۷,۴۷۱ ۱.۳۶ % ۵۴۱,۹۴۴ ۲۶.۸۹ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۵۵۷,۴۲۶ ۷۷.۵۹ % ۲۶۵,۳۵۳ ۱۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۹۶۸ ۷.۸۲ % ۲۷,۴۵۵ ۱.۳۷ % ۵۴۲,۰۹۱ ۲۷.۰۱ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۵۳۱,۴۱۵ ۷۶.۹۷ % ۲۶۵,۱۴۹ ۱۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۷۳۲ ۸.۳۳ % ۲۷,۴۴۰ ۱.۳۸ % ۵۳۷,۵۹۱ ۲۷.۰۲ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۵۱۰,۴۷۳ ۷۷.۰۴ % ۲۶۰,۵۵۲ ۱۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۱۵۹ ۸.۲۷ % ۲۷,۴۲۵ ۱.۴ % ۵۳۰,۵۱۲ ۲۷.۰۶ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۴۹۶,۱۳۸ ۷۸.۰۴ % ۲۶۰,۵۴۹ ۱۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۰۵۳ ۶.۹۴ % ۲۷,۴۶۶ ۱.۴۳ % ۵۲۸,۱۷۲ ۲۷.۵۵ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۵۱۲,۲۲۴ ۷۸.۷۶ % ۲۶۰,۲۲۱ ۱۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۴۸۱ ۶.۳۳ % ۲۶,۲۰۲ ۱.۳۶ % ۵۳۵,۸۲۷ ۲۷.۹۱ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۵۱۲,۲۲۴ ۷۸.۷۷ % ۲۶۰,۲۲۱ ۱۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۲۲۶ ۶.۳۱ % ۲۶,۱۸۷ ۱.۳۶ % ۵۳۵,۸۲۷ ۲۷.۹۱ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۵۱۲,۲۲۴ ۷۸.۸۲ % ۲۶۰,۲۲۱ ۱۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۸۹۶ ۶.۲۵ % ۲۶,۱۷۳ ۱.۳۶ % ۵۳۵,۸۲۷ ۲۷.۹۳ %