صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱,۶۶۸,۸۱۰ ۶۸.۸۳ % ۵۵۸,۵۶۶ ۲۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۳۲۰ ۵.۲۹ % ۶۸,۷۰۵ ۲.۸۳ % ۵۲۹,۲۴۲ ۲۱.۸۳ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱,۶۲۱,۴۸۳ ۶۸.۹۵ % ۵۱۵,۴۳۳ ۲۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۴۳ ۶.۲۲ % ۶۸,۶۶۳ ۲.۹۲ % ۵۲۱,۹۱۶ ۲۲.۱۹ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱,۶۲۱,۴۸۳ ۶۸.۹۵ % ۵۱۵,۴۰۷ ۲۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۴۳ ۶.۲۲ % ۶۸,۶۲۱ ۲.۹۲ % ۵۲۱,۹۱۶ ۲۲.۱۹ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱,۵۹۶,۹۶۱ ۶۹.۲۱ % ۴۹۰,۵۵۵ ۲۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۶۲۹ ۶.۴ % ۷۲,۲۵۲ ۳.۱۳ % ۵۱۶,۲۷۴ ۲۲.۳۷ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱,۵۹۸,۲۷۶ ۷۲.۱۶ % ۴۹۰,۴۶۸ ۲۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۵۷,۷۰۰ ۲.۶۱ % ۶۸,۵۳۷ ۳.۰۹ % ۵۱۷,۲۲۷ ۲۳.۳۵ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۵۹۴,۱۰۴ ۷۲.۴ % ۴۷۷,۸۹۹ ۲۱.۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۳۱ ۲.۶۵ % ۷۱,۶۰۶ ۳.۲۵ % ۵۲۱,۴۰۴ ۲۳.۶۸ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۵۹۴,۱۰۴ ۷۲.۴ % ۴۷۷,۸۷۳ ۲۱.۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۳۱ ۲.۶۵ % ۷۱,۵۶۴ ۳.۲۵ % ۵۲۱,۴۰۴ ۲۳.۶۸ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۵۹۴,۱۰۴ ۷۲.۴۷ % ۴۷۷,۸۴۷ ۲۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۲۷۶ ۲.۵۶ % ۷۱,۵۲۳ ۳.۲۵ % ۵۲۱,۴۰۴ ۲۳.۷ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۵۶۶,۹۷۳ ۷۱.۳۳ % ۵۰۶,۱۲۶ ۲۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۰۹ ۲.۴۶ % ۶۹,۷۰۶ ۳.۱۷ % ۵۱۱,۴۰۸ ۲۳.۲۸ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۵۶۲,۸۵۰ ۶۹.۸۱ % ۴۸۳,۴۱۵ ۲۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۶۸۳ ۵.۴۸ % ۶۹,۶۲۲ ۳.۱۱ % ۵۱۱,۵۴۰ ۲۲.۸۵ %