صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۹۰۱,۱۶۵ ۷۴.۶۲ % ۵۴۶,۹۶۹ ۲۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۵۵ ۱.۵۲ % ۶۰,۹۷۲ ۲.۳۹ % ۶۲۱,۷۷۰ ۲۴.۴ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۹۰۱,۱۶۵ ۷۴.۶۲ % ۵۴۶,۹۴۲ ۲۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۵۵ ۱.۵۲ % ۶۰,۹۳۶ ۲.۳۹ % ۶۲۱,۷۷۰ ۲۴.۴۱ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۹۰۱,۱۶۵ ۷۴.۶۲ % ۵۴۶,۹۱۶ ۲۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۵۵ ۱.۵۲ % ۶۰,۹۰۱ ۲.۳۹ % ۶۲۱,۷۷۰ ۲۴.۴۱ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۸۹۳,۵۴۸ ۷۴.۷۳ % ۵۴۶,۲۴۴ ۲۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۷۳ ۰.۷۲ % ۷۵,۸۴۶ ۲.۹۹ % ۶۲۱,۲۰۰ ۲۴.۵۲ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۸۶۲,۵۴۳ ۷۴.۳۷ % ۵۴۵,۸۷۵ ۲۱.۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۲۵۸ ۱.۱۳ % ۶۷,۷۹۱ ۲.۷۱ % ۶۰۹,۳۶۶ ۲۴.۳۳ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۸۶۲,۵۴۳ ۷۴.۳۷ % ۵۴۵,۸۴۸ ۲۱.۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۲۵۸ ۱.۱۳ % ۶۷,۷۵۲ ۲.۷۱ % ۶۰۹,۳۶۶ ۲۴.۳۳ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۸۶۲,۵۴۳ ۷۴.۴ % ۵۴۵,۸۲۱ ۲۱.۸ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۴۰ ۱.۱ % ۶۷,۷۱۲ ۲.۷ % ۶۰۹,۳۶۶ ۲۴.۳۴ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۸۴۲,۷۳۰ ۷۴.۴۹ % ۵۴۵,۱۷۴ ۲۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۴۹ ۰.۷۴ % ۶۷,۶۷۲ ۲.۷۴ % ۶۰۰,۴۴۴ ۲۴.۲۷ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۸۰۸,۰۲۵ ۷۴.۰۹ % ۵۴۵,۲۲۴ ۲۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۹۲ ۰.۶۷ % ۷۰,۶۹۱ ۲.۹ % ۵۹۰,۱۲۶ ۲۴.۱۸ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱,۸۴۰,۴۹۵ ۷۴.۷۶ % ۵۴۴,۹۰۶ ۲۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۸,۷۴۵ ۰.۳۶ % ۶۷,۵۹۳ ۲.۷۵ % ۶۰۲,۲۸۰ ۲۴.۴۷ %