صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱,۸۲۶,۸۵۷ ۷۳.۱۱ % ۵۴۷,۴۰۸ ۲۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۷۴۴ ۱.۸۳ % ۷۸,۸۲۸ ۳.۱۵ % ۵۹۶,۰۳۱ ۲۳.۸۵ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱,۷۸۰,۶۳۹ ۷۲.۱ % ۵۷۴,۲۶۹ ۲۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۲۳ ۱.۶۴ % ۷۴,۰۲۵ ۳ % ۵۸۰,۱۹۹ ۲۳.۴۹ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱,۷۸۰,۶۳۹ ۷۲.۱۱ % ۵۷۴,۲۴۲ ۲۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۲۳ ۱.۶۵ % ۷۳,۹۸۵ ۳ % ۵۸۰,۱۹۹ ۲۳.۴۹ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱,۷۸۰,۶۳۹ ۷۲.۱۸ % ۵۷۴,۲۱۶ ۲۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۱۸ ۱.۳۵ % ۷۸,۷۴۰ ۳.۱۹ % ۵۸۰,۱۹۹ ۲۳.۵۲ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱,۷۶۷,۷۸۵ ۷۲.۰۲ % ۵۷۳,۶۲۴ ۲۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۱۴۸ ۱.۳۹ % ۷۸,۸۹۱ ۳.۲۱ % ۵۶۱,۷۲۶ ۲۲.۸۹ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱,۷۳۴,۴۳۶ ۷۱.۶۶ % ۵۷۳,۳۱۰ ۲۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۶۴۷ ۱.۳۹ % ۷۸,۸۴۹ ۳.۲۶ % ۵۴۹,۴۷۶ ۲۲.۷ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱,۶۷۷,۷۱۳ ۷۱.۰۲ % ۵۶۹,۲۶۰ ۲۴.۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۳۸ ۱.۵۴ % ۷۸,۸۰۷ ۳.۳۴ % ۵۲۹,۶۰۷ ۲۲.۴۲ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱,۶۸۳,۰۸۴ ۶۹.۹۱ % ۵۶۸,۷۱۴ ۲۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۷۶,۸۶۵ ۳.۱۹ % ۷۸,۸۸۵ ۳.۲۸ % ۵۲۵,۸۰۰ ۲۱.۸۴ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱,۶۵۷,۶۲۰ ۶۸.۴۱ % ۵۵۸,۶۱۸ ۲۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۳۷۴ ۵.۳ % ۷۸,۴۷۱ ۳.۲۴ % ۵۲۲,۰۵۵ ۲۱.۵۵ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱,۶۵۷,۶۲۰ ۶۸.۴۱ % ۵۵۸,۵۹۲ ۲۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۳۲۰ ۵.۳ % ۷۸,۴۳۰ ۳.۲۴ % ۵۲۲,۰۵۵ ۲۱.۵۵ %