صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱,۸۶۵,۸۲۵ ۷۳.۱۸ % ۵۵۱,۶۰۳ ۲۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۵,۵۹۶ ۱.۷۹ % ۸۶,۵۸۶ ۳.۴ % ۶۲۳,۸۴۹ ۲۴.۴۷ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱,۸۶۵,۸۲۵ ۷۳.۱۸ % ۵۵۱,۵۰۳ ۲۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۵,۵۹۶ ۱.۷۹ % ۸۶,۵۵۱ ۳.۳۹ % ۶۲۳,۸۴۹ ۲۴.۴۷ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱,۸۶۵,۸۲۵ ۷۳.۲۲ % ۵۵۱,۴۰۳ ۲۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۴,۵۹۶ ۱.۷۵ % ۸۶,۵۱۶ ۳.۳۹ % ۶۲۳,۸۴۹ ۲۴.۴۸ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱,۹۱۹,۵۸۵ ۶۹.۵۶ % ۶۹۹,۰۲۱ ۲۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۴,۸۶۶ ۱.۹۹ % ۸۵,۹۵۴ ۳.۱۱ % ۶۴۰,۹۹۸ ۲۳.۲۳ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱,۹۴۱,۰۹۸ ۷۳.۸۵ % ۵۴۸,۷۳۴ ۲۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۵۲,۶۶۲ ۲ % ۸۵,۹۱۸ ۳.۲۷ % ۶۴۵,۶۵۶ ۲۴.۵۶ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۹۱۵,۸۲۰ ۷۳.۸۳ % ۵۴۸,۳۹۲ ۲۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۴,۷۴۸ ۱.۷۲ % ۸۵,۸۸۳ ۳.۳۱ % ۶۳۶,۵۱۷ ۲۴.۵۳ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۹۵۴,۶۲۲ ۷۴.۹۷ % ۵۴۸,۰۵۸ ۲۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۴۸۰ ۱.۵۹ % ۶۲,۹۲۲ ۲.۴۱ % ۶۴۲,۷۳۲ ۲۴.۶۵ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۹۲۲,۲۱۴ ۷۴.۷۲ % ۵۴۷,۶۱۳ ۲۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۱۹ ۱.۶۵ % ۶۰,۳۷۲ ۲.۳۵ % ۶۲۶,۷۸۹ ۲۴.۳۶ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۹۲۲,۲۱۴ ۷۴.۷۲ % ۵۴۷,۵۸۷ ۲۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۱۹ ۱.۶۵ % ۶۰,۳۳۷ ۲.۳۵ % ۶۲۶,۷۸۹ ۲۴.۳۶ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۹۲۲,۲۱۴ ۷۴.۷۳ % ۵۴۷,۵۶۰ ۲۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۲,۰۱۲ ۱.۶۳ % ۶۰,۳۰۲ ۲.۳۴ % ۶۲۶,۷۸۹ ۲۴.۳۷ %