صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۵۳۵,۱۵۵ ۷۷.۵۴ % ۳۵۴,۷۳۶ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۸,۲۳۴ ۰.۴۲ % ۸۱,۸۲۱ ۴.۱۳ % ۵۳۳,۲۱۴ ۲۶.۹۳ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱,۵۳۵,۱۵۵ ۷۷.۵۵ % ۳۵۴,۷۳۶ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۸,۰۲۴ ۰.۴۱ % ۸۱,۷۷۲ ۴.۱۳ % ۵۳۳,۲۱۴ ۲۶.۹۳ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱,۵۳۲,۴۰۶ ۷۷.۵۳ % ۳۵۴,۲۶۹ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۸,۰۱۲ ۰.۴۱ % ۸۱,۷۲۲ ۴.۱۳ % ۵۳۰,۷۲۳ ۲۶.۸۵ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱,۵۲۱,۹۳۱ ۷۷.۰۳ % ۳۵۴,۱۰۹ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۱۷ ۰.۹۱ % ۸۱,۶۷۷ ۴.۱۳ % ۵۲۴,۶۶۹ ۲۶.۵۶ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱,۵۱۷,۸۳۸ ۷۶.۷ % ۳۵۳,۸۳۹ ۱۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۷۲ ۱.۳ % ۸۱,۶۵۳ ۴.۱۳ % ۵۲۰,۶۶۵ ۲۶.۳۱ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱,۵۱۶,۰۲۶ ۷۶.۷۲ % ۳۵۳,۶۱۷ ۱۷.۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۵۴ ۱.۱۹ % ۸۲,۷۲۶ ۴.۱۹ % ۵۱۷,۳۱۱ ۲۶.۱۸ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱,۵۲۱,۱۵۵ ۷۶.۸۲ % ۳۵۳,۳۱۲ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۶۲ ۱.۱۶ % ۸۲,۶۷۶ ۴.۱۸ % ۵۲۱,۸۷۸ ۲۶.۳۵ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱,۵۲۱,۱۵۵ ۷۶.۸۲ % ۳۵۳,۳۱۲ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۶۲ ۱.۱۶ % ۸۲,۶۲۶ ۴.۱۷ % ۵۲۱,۸۷۸ ۲۶.۳۶ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱,۵۲۱,۱۵۵ ۷۶.۸۷ % ۳۵۳,۳۱۲ ۱۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۷۷ ۱.۱۱ % ۸۲,۵۷۷ ۴.۱۷ % ۵۲۱,۸۷۸ ۲۶.۳۷ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱,۵۰۹,۹۶۰ ۷۶.۹۶ % ۳۵۲,۸۴۷ ۱۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۹۴ ۰.۸۵ % ۸۲,۵۵۴ ۴.۲۱ % ۵۱۶,۷۱۷ ۲۶.۳۴ %