صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱,۷۸۹,۲۹۳ ۶۹.۹۵ % ۴۵۱,۶۱۰ ۱۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۸۲۴ ۱۰.۲۴ % ۵۵,۲۸۹ ۲.۱۶ % ۶۵۷,۷۳۴ ۲۵.۷۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱,۸۵۱,۴۰۵ ۷۰.۴۹ % ۴۴۸,۹۴۸ ۱۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۱۶۶ ۱۰.۶۳ % ۴۷,۰۷۰ ۱.۷۹ % ۶۷۳,۱۲۲ ۲۵.۶۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱,۸۵۱,۴۰۵ ۷۰.۴۹ % ۴۴۸,۸۴۵ ۱۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۱۶۶ ۱۰.۶۳ % ۴۷,۰۴۶ ۱.۷۹ % ۶۷۳,۱۲۲ ۲۵.۶۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۸۵۱,۴۰۵ ۷۰.۴۹ % ۴۴۸,۷۴۲ ۱۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۱۶۶ ۱۰.۶۳ % ۴۷,۰۲۰ ۱.۷۹ % ۶۷۳,۱۲۲ ۲۵.۶۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱,۸۵۱,۴۰۵ ۷۰.۵ % ۴۴۸,۶۳۸ ۱۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۹۱۶ ۱۰.۶۲ % ۴۶,۹۹۴ ۱.۷۹ % ۶۷۳,۱۲۲ ۲۵.۶۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۸۵۴,۲۳۹ ۷۰.۷۷ % ۴۴۸,۲۹۱ ۱۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۲۲۴ ۹.۷۴ % ۶۲,۳۱۳ ۲.۳۸ % ۶۶۹,۶۲۳ ۲۵.۵۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۹۰۶,۳۰۲ ۷۱.۱ % ۴۵۶,۶۱۰ ۱۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۳۹,۳۱۱ ۸.۹۳ % ۷۹,۰۵۶ ۲.۹۵ % ۶۹۳,۴۶۱ ۲۵.۸۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۹۶۹,۶۷۱ ۷۲.۲۱ % ۵۲۶,۶۳۷ ۱۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۶۳۰ ۶.۷۷ % ۴۶,۹۱۷ ۱.۷۲ % ۷۰۸,۰۷۶ ۲۵.۹۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۹۴۷,۳۸۷ ۷۲.۴۱ % ۵۰۶,۷۸۳ ۱۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۵۸۳ ۶.۴۵ % ۶۱,۷۱۰ ۲.۲۹ % ۶۸۹,۹۹۵ ۲۵.۶۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۸۹۴,۷۹۹ ۷۱.۹۲ % ۵۰۶,۴۱۷ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۶۴۶ ۵.۷۶ % ۸۱,۶۳۸ ۳.۱ % ۶۶۸,۹۷۳ ۲۵.۳۹ %