صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۸۹۴,۷۹۹ ۷۱.۹۳ % ۵۰۶,۳۱۵ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۶۴۶ ۵.۷۶ % ۸۱,۶۱۲ ۳.۱ % ۶۶۸,۹۷۳ ۲۵.۳۹ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۸۹۴,۷۹۹ ۷۱.۹۶ % ۵۰۶,۲۱۲ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۶۸۹ ۵.۷۲ % ۸۱,۵۸۷ ۳.۱ % ۶۶۸,۹۷۳ ۲۵.۴ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۹۱۱,۷۲۴ ۷۲.۵۹ % ۵۰۵,۹۹۹ ۱۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۳۰۴ ۵.۷۵ % ۶۴,۵۸۱ ۲.۴۵ % ۶۵۸,۹۵۸ ۲۵.۰۲ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۹۸۳,۲۸۶ ۷۳.۸۴ % ۵۰۵,۷۱۸ ۱۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۵۹۸ ۴.۰۸ % ۸۷,۲۹۱ ۳.۲۵ % ۶۷۵,۰۵۳ ۲۵.۱۳ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۹۷۱,۲۷۵ ۷۲.۶۶ % ۵۰۵,۴۳۰ ۱۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۲۸۲ ۴.۳۲ % ۱۱۹,۰۰۰ ۴.۳۹ % ۶۷۹,۵۱۷ ۲۵.۰۵ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۲,۰۵۲,۵۹۲ ۷۴.۳۹ % ۵۰۵,۱۶۱ ۱۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۸۳,۴۵۲ ۳.۰۲ % ۱۱۸,۰۶۸ ۴.۲۸ % ۷۰۰,۲۰۵ ۲۵.۳۸ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۲,۰۴۷,۵۰۹ ۷۴.۵۳ % ۵۰۴,۷۴۰ ۱۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۸۳,۲۶۹ ۳.۰۳ % ۱۱۱,۷۳۷ ۴.۰۷ % ۶۹۹,۲۷۷ ۲۵.۴۵ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۲,۰۴۷,۵۰۹ ۷۴.۵۳ % ۵۰۴,۶۳۸ ۱۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۸۳,۲۶۹ ۳.۰۳ % ۱۱۱,۷۰۳ ۴.۰۷ % ۶۹۹,۲۷۷ ۲۵.۴۵ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۲,۰۴۷,۵۰۹ ۷۴.۵۸ % ۵۰۴,۵۳۷ ۱۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۷۴ ۲.۹۷ % ۱۱۱,۶۶۹ ۴.۰۷ % ۶۹۹,۲۷۷ ۲۵.۴۷ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۲,۰۶۲,۱۵۳ ۷۵.۶۷ % ۵۰۳,۹۵۱ ۱۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۹۴ ۲.۷۳ % ۸۴,۶۶۹ ۳.۱۱ % ۷۰۳,۱۴۶ ۲۵.۸ %