صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۹۴ ۲.۴۲ ۳.۹۵E+۰۶ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱.۷۹ ۲.۷۵ ۶۴,۷۶۱.۵۱ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۳.۰۴ ۳.۱۶ ۵.۶۳E+۰۶ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۱۵ ۳.۵۸ ۸.۱۷E+۰۶ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۴۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰ ۰ (۰.۸۸) ۰
۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۷ ۳.۰۹ ۱.۶۵E+۰۶ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۴۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ (۰.۷۸) ۰.۳ (۹۴.۳۶) ۱۹۶.۲۸
۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ (۰.۱۸) ۰.۲ (۴۸.۶۵) ۱۰۹.۹۴
۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۲.۵۸ ۲.۵۳ ۱.۱۱E+۰۶ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۵۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱.۸۳ ۱.۷۸ ۷۴,۲۹۰.۰۲ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰ ۰ ۰.۰۹ ۰
۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۹۸ ۲.۳۸ ۱۲۶,۲۰۱.۹۲ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱.۶۵ ۲.۴۱ ۳۹,۵۲۶.۸۷ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۱۳ (۰.۷۴) ۵۹.۴ (۹۳.۲۸)
۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱.۳۸ ۱.۱۲ ۱۴,۸۳۷.۹۹ ۵,۷۸۴.۹۹
۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۰۶ ۳.۶۳ ۶.۰۱E+۰۶ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰