صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱.۹۵ ۱.۸۹ ۱۱۶,۱۱۵.۶۵ ۹۱,۷۷۳.۰۴
۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۰.۵۱ ۰.۵ ۵۴۲.۵۹ ۵۲۲.۷۵
۴۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ (۱.۴۳) (۱.۳۳) (۹۹.۴۸) (۹۹.۲۵)
۴۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۰.۴۹) (۰.۴۱) (۸۳.۵۴) (۷۷.۶۳)
۴۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰ ۰ (۰.۰۲) ۰
۴۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰
۴۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ (۰.۵۶) ۰.۴۵ (۸۷.۰۶) ۴۰۹.۴۳
۴۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰ ۰ ۰.۱۲ ۰
۴۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۱.۱۸) (۱.۱۵) (۹۸.۷) (۹۸.۵۵)
۵۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۱.۴۳) (۱.۱۴) (۹۹.۴۸) (۹۸.۵۱)
۵۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (۰.۹۶) (۱.۱۲) (۹۷.۰۸) (۹۸.۳۵)
۵۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰ ۰ ۰.۴۲ ۰
۵۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰ ۰ ۰.۵۱ ۰
۵۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۳ ۰.۴۳ ۲۰۰.۲۹ ۳۸۵.۹۱
۵۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱.۷۴ ۱.۳۲ ۵۳,۶۱۷.۸۶ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۵۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۰.۳۷ (۰.۰۷) ۲۷۹.۳۶ (۲۳.۸۵)
۵۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (۰.۹۹) (۰.۹۶) (۹۷.۳۴) (۹۷.۰۳)
۵۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (۰.۶۳) (۰.۶۴) (۹۰.۰۱) (۹۰.۳۴)
۵۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۰ ۰ ۰.۵۶ ۰
۶۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۰ ۰ ۰.۵۹ ۰