صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۴۶۱ ۱۳۸۷/۰۴/۱۵ ۹.۹۹ ۶.۶۳ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۱,۲۹۰,۱۵۵,۲۲۴.۱۹
۴۴۶۲ ۱۳۸۷/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۹) ۰
۴۴۶۳ ۱۳۸۷/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۹) ۰
۴۴۶۴ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ ۰.۹۹ ۱.۰۶ ۳,۴۹۳.۱۱ ۴,۶۶۰.۳۳
۴۴۶۵ ۱۳۸۷/۰۴/۱۱ ۰.۶۲ ۰.۵۹ ۸۳۸.۵۶ ۷۵۷.۶۱
۴۴۶۶ ۱۳۸۷/۰۴/۱۰ ۱.۲۳ ۰.۷۴ ۸,۶۶۰.۹۸ ۱,۳۶۹.۹۲
۴۴۶۷ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ ۰.۴۷ ۰.۲۵ ۴۵۹.۲۱ ۱۴۷.۲۶
۴۴۶۸ ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ (۰.۱۲) (۰.۲۶) (۳۴.۵۷) (۶۱.۱۷)
۴۴۶۹ ۱۳۸۷/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۴۴۷۰ ۱۳۸۷/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۸) ۰
۴۴۷۱ ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ (۰.۲۷) (۰.۳۲) (۶۲.۴۶) (۶۹.۲۸)
۴۴۷۲ ۱۳۸۷/۰۴/۰۴ (۰.۶۹) (۰.۴۲) (۹۲.۰۲) (۷۸.۳۱)
۴۴۷۳ ۱۳۸۷/۰۴/۰۳ ۰.۴۶ (۰.۱۸) ۴۲۶.۱۳ (۴۷.۸۶)
۴۴۷۴ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ ۱.۴۷ ۰.۹۳ ۲۰,۷۶۶.۳۲ ۲,۸۴۷.۷۲
۴۴۷۵ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ ۱.۳۱ ۱.۳۶ ۱۱,۴۳۶.۵۲ ۱۳,۸۱۹.۳۸
۴۴۷۶ ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۴۴۷۷ ۱۳۸۷/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۳۲ ۰
۴۴۷۸ ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ ۱.۲۷ ۱.۱۶ ۹,۹۵۶.۴۳ ۶,۷۰۰.۳۷
۴۴۷۹ ۱۳۸۷/۰۳/۲۸ ۱.۲۵ ۰.۸۵ ۹,۲۱۴.۶۹ ۲,۰۶۴.۲۶
۴۴۸۰ ۱۳۸۷/۰۳/۲۷ ۱.۳۵ ۱.۱۲ ۱۳,۴۲۹.۸۶ ۵,۷۸۷.۸۹