صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۷,۱۷۷,۵۸۴ ۳۶.۵ % ۳,۱۵۰,۱۴۵ ۱۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۶,۶۰۲ ۹.۲۹ % ۳۴۹,۳۵۳ ۱.۷۸ % ۷,۱۶۲,۸۸۱ ۳۶.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۶,۹۱۷,۳۹۵ ۳۶.۰۴ % ۳,۱۴۸,۹۵۶ ۱۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۷,۲۷۳ ۹.۷۳ % ۳۴۹,۲۵۸ ۱.۸۲ % ۶,۹۰۷,۶۲۸ ۳۶ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۶,۹۱۷,۳۹۵ ۳۶.۰۴ % ۳,۱۴۷,۹۹۹ ۱۶.۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۷,۲۷۳ ۹.۷۳ % ۳۴۹,۱۶۳ ۱.۸۲ % ۶,۹۰۷,۶۲۸ ۳۶ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۶,۹۱۷,۳۹۵ ۳۶.۰۵ % ۳,۱۴۷,۰۴۳ ۱۶.۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۶,۳۷۰ ۹.۷۳ % ۳۴۹,۰۶۸ ۱.۸۲ % ۶,۹۰۷,۶۲۸ ۳۶ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۶,۸۹۰,۱۷۴ ۳۵.۲۹ % ۳,۱۴۳,۲۵۴ ۱۶.۱ % ۰ ۰ % ۲,۲۳۲,۷۴۱ ۱۱.۴۴ % ۳۴۸,۹۷۳ ۱.۷۹ % ۶,۹۰۹,۰۴۲ ۳۵.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۷,۰۱۲,۴۴۸ ۳۵.۷۹ % ۲,۹۰۰,۷۹۳ ۱۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۳۴,۳۲۶ ۱۱.۹۱ % ۳۴۸,۸۷۸ ۱.۷۸ % ۶,۹۹۶,۵۶۴ ۳۵.۷۱ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۶,۸۹۲,۸۶۷ ۳۵.۶ % ۲,۸۹۹,۶۷۰ ۱۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۸,۷۴۷ ۱۱.۴۶ % ۳۴۸,۷۸۳ ۱.۸ % ۶,۹۹۹,۸۰۸ ۳۶.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۶,۷۶۷,۲۵۵ ۳۵.۶۲ % ۲,۸۹۸,۶۳۱ ۱۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۵,۲۰۳ ۱۰.۵۵ % ۳۴۸,۶۸۹ ۱.۸۴ % ۶,۹۸۰,۶۶۶ ۳۶.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۶,۴۴۲,۲۸۳ ۳۵.۹۶ % ۲,۸۹۷,۳۲۲ ۱۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۶,۹۷۱ ۸.۲۴ % ۳۴۸,۵۹۵ ۱.۹۵ % ۶,۷۵۱,۳۷۹ ۳۷.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۶,۴۴۲,۲۸۳ ۳۵.۹۶ % ۲,۸۹۶,۴۵۶ ۱۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۶,۹۱۱ ۸.۲۴ % ۳۴۸,۵۰۰ ۱.۹۵ % ۶,۷۵۱,۳۷۹ ۳۷.۶۸ % ۰ ۰ %