صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۶,۹۰۳,۸۳۶ ۳۶.۲۷ % ۳,۱۶۹,۶۸۷ ۱۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۴,۶۳۹ ۶.۸ % ۱۶۱,۷۱۹ ۰.۸۵ % ۷,۵۰۳,۳۲۱ ۳۹.۴۲ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۶,۸۱۳,۰۵۶ ۳۶.۱ % ۳,۱۶۷,۷۸۷ ۱۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۶,۸۰۲ ۶.۳۹ % ۱۶۱,۵۷۷ ۰.۸۶ % ۷,۵۲۲,۵۲۷ ۳۹.۸۶ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۶,۶۰۳,۳۸۳ ۳۵.۸۷ % ۳,۱۶۵,۶۸۲ ۱۷.۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۳۴۸ ۶ % ۱۶۱,۴۸۴ ۰.۸۸ % ۷,۳۷۵,۱۸۳ ۴۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۶,۳۶۷,۱۷۷ ۳۵.۴۵ % ۳,۱۸۱,۱۱۹ ۱۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۹,۹۴۸ ۵.۹ % ۱۶۱,۳۹۲ ۰.۹ % ۷,۱۸۸,۲۳۴ ۴۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۶,۲۰۰,۱۱۰ ۳۵.۳۴ % ۳,۱۷۹,۴۲۷ ۱۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۳,۴۶۲ ۵.۸۹ % ۱۶۱,۳۰۰ ۰.۹۲ % ۶,۹۶۷,۷۷۵ ۳۹.۷۲ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۶,۲۰۰,۱۱۰ ۳۵.۳۵ % ۳,۱۷۸,۲۶۶ ۱۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۳,۲۲۱ ۵.۸۹ % ۱۶۱,۲۰۷ ۰.۹۲ % ۶,۹۶۷,۷۷۵ ۳۹.۷۲ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۶,۲۰۰,۱۱۰ ۳۵.۳۶ % ۳,۱۷۷,۱۰۶ ۱۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۸,۶۲۸ ۵.۸۷ % ۱۶۱,۱۱۵ ۰.۹۲ % ۶,۹۶۷,۷۷۵ ۳۹.۷۴ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۶,۱۶۷,۴۱۵ ۳۵.۷۱ % ۳,۱۷۸,۸۹۸ ۱۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۸۹۴,۵۲۵ ۵.۱۸ % ۲۵۷,۳۷۸ ۱.۴۹ % ۶,۷۷۲,۱۰۱ ۳۹.۲۱ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۶,۲۶۸,۶۱۱ ۳۵.۶۷ % ۳,۱۷۷,۷۶۳ ۱۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۸۴۸,۶۰۳ ۴.۸۳ % ۲۶۰,۴۶۳ ۱.۴۸ % ۷,۰۲۰,۱۹۲ ۳۹.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۶,۲۹۶,۵۹۴ ۳۶.۱۵ % ۳,۱۷۶,۲۳۱ ۱۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۷۶۴,۱۶۱ ۴.۳۹ % ۱۶۴,۰۱۵ ۰.۹۴ % ۷,۰۱۷,۸۳۳ ۴۰.۲۹ % ۰ ۰ %