صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۷,۳۳۶,۱۲۵ ۳۷.۰۲ % ۳,۲۲۵,۵۲۲ ۱۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۷,۰۵۰ ۶.۰۹ % ۳۴۰,۶۵۵ ۱.۷۲ % ۷,۷۰۹,۲۷۷ ۳۸.۹ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۷,۲۸۹,۸۳۴ ۳۶.۸۴ % ۳,۲۲۳,۵۸۷ ۱۶.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۹,۲۳۰ ۶.۳۱ % ۳۲۶,۸۰۳ ۱.۶۵ % ۷,۶۹۹,۲۷۰ ۳۸.۹۱ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۷,۲۴۶,۸۴۴ ۳۶.۶۱ % ۳,۲۰۸,۴۶۶ ۱۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۶,۲۴۲ ۶.۸ % ۳۲۶,۵۹۸ ۱.۶۵ % ۷,۶۶۵,۰۵۲ ۳۸.۷۳ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ۷,۰۰۱,۴۷۴ ۳۶.۵۸ % ۳,۲۰۷,۳۶۶ ۱۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۰,۸۱۸ ۵.۸۵ % ۳۲۶,۳۹۳ ۱.۷ % ۷,۴۸۸,۲۶۲ ۳۹.۱۱ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۷,۰۰۱,۴۷۴ ۳۶.۵۷ % ۳,۲۰۶,۱۹۴ ۱۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۰,۸۱۸ ۵.۸۵ % ۳۲۶,۱۸۹ ۱.۷ % ۷,۴۸۸,۲۶۲ ۳۹.۱۲ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۷,۰۰۱,۴۷۴ ۳۶.۶۱ % ۳,۲۰۵,۰۲۲ ۱۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۹,۰۲۰ ۵.۷۵ % ۳۲۵,۹۸۵ ۱.۷ % ۷,۴۸۸,۲۶۲ ۳۹.۱۷ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۶,۹۵۵,۷۲۲ ۳۶.۵ % ۳,۲۰۴,۱۴۳ ۱۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۶,۵۳۲ ۶.۰۲ % ۳۲۵,۷۸۱ ۱.۷۱ % ۷,۴۲۳,۴۴۱ ۳۸.۹۶ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۷,۲۰۱,۳۷۲ ۳۷.۰۲ % ۳,۲۰۲,۷۹۵ ۱۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۷,۳۹۹ ۵.۹ % ۱۶۳,۳۶۴ ۰.۸۴ % ۷,۷۳۷,۵۴۰ ۳۹.۷۸ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۷,۴۰۲,۸۲۰ ۳۷.۲۲ % ۳,۱۸۵,۸۵۲ ۱۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۸,۶۰۳ ۶.۲۸ % ۱۶۲,۴۸۱ ۰.۸۲ % ۷,۸۸۵,۷۵۹ ۳۹.۶۶ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۷,۴۲۰,۵۵۵ ۳۷.۰۵ % ۳,۱۸۵,۱۹۴ ۱۵.۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۲,۸۰۳ ۶.۵۵ % ۱۶۲,۳۸۷ ۰.۸۱ % ۷,۹۵۱,۰۸۹ ۳۹.۶۹ % ۰ ۰ %