صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۷,۱۵۶,۰۱۸ ۳۶.۷۷ % ۳,۲۳۵,۶۱۱ ۱۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰,۶۸۹ ۶.۷۹ % ۲۹۹,۷۲۰ ۱.۵۴ % ۷,۴۵۰,۵۲۶ ۳۸.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۷,۱۵۶,۰۱۸ ۳۶.۷۷ % ۳,۲۳۴,۴۳۱ ۱۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۹,۸۳۵ ۶.۷۸ % ۲۹۹,۵۳۲ ۱.۵۴ % ۷,۴۵۰,۵۲۶ ۳۸.۲۹ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۷,۲۱۲,۰۰۷ ۳۶.۸۶ % ۳,۲۳۳,۰۶۷ ۱۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۷,۲۲۸ ۷.۰۴ % ۲۹۹,۳۶۹ ۱.۵۳ % ۷,۴۴۲,۰۲۵ ۳۸.۰۴ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۷,۳۵۵,۱۳۱ ۳۷.۱۶ % ۳,۲۳۱,۴۵۹ ۱۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳,۴۳۱ ۶.۳۸ % ۳۱۴,۱۸۰ ۱.۵۹ % ۷,۶۲۹,۴۳۵ ۳۸.۵۴ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۷,۲۸۹,۴۳۳ ۳۶.۹۹ % ۳,۲۲۹,۹۷۵ ۱۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۰,۴۱۲ ۶.۲۴ % ۳۷۶,۶۱۵ ۱.۹۱ % ۷,۵۷۹,۰۳۰ ۳۸.۴۶ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۷,۳۴۲,۷۴۰ ۳۷.۱۹ % ۳,۲۲۸,۶۵۹ ۱۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۷,۰۰۸ ۶.۱۷ % ۳۴۸,۹۲۰ ۱.۷۷ % ۷,۶۰۳,۰۹۳ ۳۸.۵۲ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۷,۳۶۵,۳۳۴ ۳۷.۳۵ % ۳,۲۲۶,۶۸۰ ۱۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۵,۷۵۴ ۶.۲۷ % ۳۱۳,۲۶۶ ۱.۵۹ % ۷,۵۸۱,۹۷۵ ۳۸.۴۴ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۷,۳۶۵,۳۳۴ ۳۷.۳۵ % ۳,۲۲۵,۵۰۳ ۱۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۵,۷۵۴ ۶.۲۷ % ۳۱۳,۰۷۶ ۱.۵۹ % ۷,۵۸۱,۹۷۵ ۳۸.۴۴ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۷,۳۶۵,۳۳۴ ۳۷.۳۶ % ۳,۲۲۴,۳۲۷ ۱۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۲,۸۲۹ ۶.۲۵ % ۳۱۲,۸۸۶ ۱.۵۹ % ۷,۵۸۱,۹۷۵ ۳۸.۴۵ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۷,۳۷۲,۴۷۲ ۳۷.۲۹ % ۳,۲۲۴,۱۴۹ ۱۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۳,۱۳۴ ۶.۱۹ % ۳۰۲,۳۴۵ ۱.۵۳ % ۷,۶۵۰,۰۴۹ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ %