صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ۷,۲۲۷,۲۱۰ ۳۶.۵۴ % ۳,۱۸۴,۱۰۶ ۱۶.۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۲,۱۹۷ ۷.۳۴ % ۱۶۲,۲۹۴ ۰.۸۲ % ۷,۷۵۴,۷۵۵ ۳۹.۲ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۷,۲۲۷,۲۱۰ ۳۶.۵۴ % ۳,۱۸۲,۹۳۷ ۱۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۲,۱۹۱ ۷.۳۴ % ۱۶۲,۲۰۱ ۰.۸۲ % ۷,۷۵۴,۷۵۵ ۳۹.۲۱ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۷,۲۲۷,۲۱۰ ۳۶.۵۵ % ۳,۱۸۱,۷۶۹ ۱۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۹,۹۴۶ ۷.۳۳ % ۱۶۲,۱۰۸ ۰.۸۲ % ۷,۷۵۴,۷۵۵ ۳۹.۲۱ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۷,۱۹۶,۴۶۹ ۳۶.۲۴ % ۳,۱۸۰,۵۲۶ ۱۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۵,۴۴۲ ۷.۵۸ % ۱۶۲,۰۱۴ ۰.۸۲ % ۷,۸۱۳,۲۹۳ ۳۹.۳۵ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۷,۲۶۱,۲۳۷ ۳۶.۴۸ % ۳,۱۷۷,۹۷۸ ۱۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۸,۹۶۰ ۷.۷۳ % ۱۶۱,۹۲۱ ۰.۸۱ % ۷,۷۶۱,۰۶۶ ۳۹ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۷,۳۶۵,۷۴۹ ۳۶.۹۲ % ۳,۱۷۵,۹۳۷ ۱۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۱,۱۸۹ ۷.۵۷ % ۱۶۱,۸۲۸ ۰.۸۱ % ۷,۷۳۸,۲۲۴ ۳۸.۷۸ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۷,۰۹۴,۵۷۲ ۳۶.۳۴ % ۳,۱۷۶,۲۰۸ ۱۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۳,۵۱۴ ۷.۸ % ۱۶۱,۹۶۸ ۰.۸۳ % ۷,۵۶۷,۱۷۳ ۳۸.۷۶ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۶,۹۷۳,۴۱۰ ۳۶.۰۹ % ۳,۱۷۴,۶۵۶ ۱۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۷,۲۷۷ ۸.۰۶ % ۱۶۱,۹۹۶ ۰.۸۴ % ۷,۴۵۳,۵۶۶ ۳۸.۵۸ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۶,۹۷۳,۴۱۰ ۳۶.۱ % ۳,۱۷۳,۴۹۱ ۱۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۶,۷۲۷ ۸.۰۶ % ۱۶۱,۹۰۴ ۰.۸۴ % ۷,۴۵۳,۵۶۶ ۳۸.۵۸ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۶,۹۷۳,۴۱۰ ۳۶.۱۱ % ۳,۱۷۲,۳۲۷ ۱۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۰,۶۳۵ ۸.۰۳ % ۱۶۱,۸۱۱ ۰.۸۴ % ۷,۴۵۳,۵۶۶ ۳۸.۶ % ۰ ۰ %