صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۷۱ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ ۵۳۹ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۸۰ ۷۵.۳۶ % ۱۲۱ ۰.۱۶ % ۴,۰۰۹ ۲۱.۱۶ % ۰ ۰ %
۴۶۷۲ ۱۳۸۷/۰۲/۲۸ ۶۱ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۷۸ ۸۳.۴ % ۶۱ ۰.۱۲ % ۲,۷۱۷ ۱۵.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۶۷۳ ۱۳۸۷/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۹۷ ۰.۱۳ % ۱,۰۲۸ ۶.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۶۷۴ ۱۳۸۷/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۹۷ ۰.۱۳ % ۱,۰۲۸ ۶.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۶۷۵ ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۹۷ ۰.۱۳ % ۱,۰۲۸ ۶.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۶۷۶ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۷۸ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۷۷ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۸۵۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۷۸ ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۷۹ ۱۳۸۷/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۸۰ ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %