صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۷,۸۴۷,۲۶۵ ۴۰.۲۵ % ۳,۱۴۳,۰۵۸ ۱۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۶,۱۶۲ ۷.۴۲ % ۳۵۰,۳۱۳ ۱.۸ % ۶,۷۱۲,۳۹۰ ۳۴.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۷,۶۶۱,۷۱۰ ۳۹.۸۶ % ۳,۱۴۱,۸۹۳ ۱۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۷,۷۹۸ ۷.۸۵ % ۳۵۰,۲۱۶ ۱.۸۲ % ۶,۵۵۶,۸۲۰ ۳۴.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۷,۵۹۲,۱۳۳ ۳۹.۵ % ۳,۱۳۵,۹۱۵ ۱۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۷,۱۴۹ ۹.۰۹ % ۳۵۰,۱۲۰ ۱.۸۲ % ۶,۳۹۸,۱۲۵ ۳۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۷,۲۸۰,۸۱۱ ۳۸.۸۵ % ۳,۰۴۰,۶۱۰ ۱۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۳,۹۴۸ ۹.۸۹ % ۳۵۰,۰۲۴ ۱.۸۷ % ۶,۲۱۷,۷۱۷ ۳۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۷,۴۰۸,۱۵۷ ۳۸.۷۱ % ۳,۱۹۱,۹۲۶ ۱۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۳,۶۶۰ ۹.۳۲ % ۳۴۹,۹۲۷ ۱.۸۳ % ۶,۴۰۱,۷۹۶ ۳۳.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۷,۴۰۸,۱۵۷ ۳۸.۷۱ % ۳,۱۹۰,۹۶۵ ۱۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۳,۶۳۲ ۹.۳۲ % ۳۴۹,۸۳۱ ۱.۸۳ % ۶,۴۰۱,۷۹۶ ۳۳.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۷,۴۰۸,۱۵۷ ۳۸.۷۲ % ۳,۱۹۰,۰۰۴ ۱۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۳,۵۸۰ ۹.۳۲ % ۳۴۹,۷۳۵ ۱.۸۳ % ۶,۴۰۱,۷۹۶ ۳۳.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۷,۵۰۸,۳۲۹ ۳۸.۴۳ % ۳,۱۵۴,۱۸۹ ۱۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۹,۱۸۰ ۹.۸۲ % ۳۴۹,۶۴۰ ۱.۷۹ % ۶,۶۰۳,۹۵۴ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۷,۳۰۱,۶۲۶ ۳۷.۱۶ % ۳,۱۵۳,۱۸۳ ۱۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۳,۱۸۵ ۹.۱۳ % ۳۴۹,۵۴۴ ۱.۷۸ % ۷,۰۵۳,۰۷۴ ۳۵.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۷,۲۳۷,۴۵۵ ۳۶.۷۷ % ۳,۱۵۲,۰۵۴ ۱۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۳,۵۳۷ ۹.۱۱ % ۳۴۹,۴۴۸ ۱.۷۸ % ۷,۱۵۱,۲۳۸ ۳۶.۳۳ % ۰ ۰ %