صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۷,۹۶۸,۹۱۳ ۴۰.۸۶ % ۳,۱۷۰,۱۴۹ ۱۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۷,۳۹۶ ۵.۵۲ % ۴۸۷,۰۵۵ ۲.۵ % ۶,۷۹۹,۵۵۸ ۳۴.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۷,۹۶۸,۹۱۳ ۴۰.۸۶ % ۳,۱۶۹,۳۲۲ ۱۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۷,۳۱۱ ۵.۵۲ % ۴۸۷,۰۱۹ ۲.۵ % ۶,۷۹۹,۵۵۸ ۳۴.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۷,۹۶۸,۹۱۳ ۴۰.۸۸ % ۳,۱۶۸,۴۹۶ ۱۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۰,۸۰۵ ۵.۴۹ % ۴۸۶,۹۲۲ ۲.۵ % ۶,۷۹۹,۵۵۸ ۳۴.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۸,۰۱۰,۰۷۸ ۴۰.۷ % ۳,۳۲۸,۹۰۰ ۱۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۷,۹۵۶ ۵.۸۳ % ۳۵۰,۹۹۳ ۱.۷۸ % ۶,۸۴۲,۴۲۴ ۳۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۸,۰۵۲,۲۲۰ ۴۰.۶۸ % ۳,۳۱۳,۶۹۱ ۱۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۵,۹۸۳ ۵.۶۹ % ۳۵۰,۸۹۵ ۱.۷۷ % ۶,۹۵۲,۱۶۳ ۳۵.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۸,۱۰۰,۴۸۵ ۴۰.۴۶ % ۳,۳۳۳,۴۰۳ ۱۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۵,۹۰۶ ۶.۰۷ % ۳۵۰,۷۹۸ ۱.۷۵ % ۷,۰۲۳,۳۶۹ ۳۵.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۸,۱۱۲,۸۶۹ ۳۹.۹۶ % ۳,۳۰۸,۲۲۸ ۱۶.۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۹,۳۴۸ ۷.۱۹ % ۳۵۰,۷۰۰ ۱.۷۳ % ۷,۰۷۰,۸۵۰ ۳۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۷,۸۴۷,۲۶۵ ۴۰.۲۳ % ۳,۱۴۱,۰۷۴ ۱۶.۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۴,۴۰۶ ۷.۴۶ % ۳۵۰,۶۰۳ ۱.۸ % ۶,۷۱۲,۳۹۰ ۳۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۷,۸۴۷,۲۶۵ ۴۰.۲۳ % ۳,۱۴۰,۱۶۳ ۱۶.۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۳,۸۵۶ ۷.۴۵ % ۳۵۰,۵۰۶ ۱.۸ % ۶,۷۱۲,۳۹۰ ۳۴.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۷,۸۴۷,۲۶۵ ۴۰.۲۴ % ۳,۱۴۳,۹۷۲ ۱۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۶,۴۲۴ ۷.۴۲ % ۳۵۰,۴۱۰ ۱.۸ % ۶,۷۱۲,۳۹۰ ۳۴.۴۲ % ۰ ۰ %