صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۶,۶۸۵,۵۶۰ ۳۴.۵۶ % ۳,۲۲۹,۶۳۳ ۱۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۲,۸۵۱ ۹.۷۸ % ۲۹۸,۶۲۷ ۱.۵۴ % ۷,۲۳۹,۷۸۷ ۳۷.۴۲ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۶,۶۲۱,۲۹۶ ۳۴.۷۳ % ۳,۲۲۸,۰۹۹ ۱۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۱,۶۳۴ ۹.۴۵ % ۲۹۸,۵۵۰ ۱.۵۷ % ۷,۱۱۵,۱۷۱ ۳۷.۳۲ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۶,۷۱۴,۰۱۰ ۳۴.۹۲ % ۳,۲۲۴,۴۰۴ ۱۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۹,۲۸۶ ۹.۶۲ % ۲۹۸,۳۵۹ ۱.۵۵ % ۷,۱۴۲,۳۰۳ ۳۷.۱۴ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۶,۷۱۴,۰۱۰ ۳۴.۹۲ % ۳,۲۲۳,۲۲۰ ۱۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۹,۲۸۳ ۹.۶۲ % ۲۹۸,۱۶۸ ۱.۵۵ % ۷,۱۴۲,۳۰۳ ۳۷.۱۵ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۶,۷۱۴,۰۱۰ ۳۴.۹۳ % ۳,۲۲۲,۰۳۷ ۱۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۸,۴۸۳ ۹.۶۲ % ۲۹۷,۹۷۷ ۱.۵۵ % ۷,۱۴۲,۳۰۳ ۳۷.۱۵ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۶,۹۲۳,۱۲۱ ۳۵.۷۷ % ۳,۲۲۰,۱۸۵ ۱۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۲,۶۶۸ ۸.۲۸ % ۲۹۷,۷۸۷ ۱.۵۴ % ۷,۳۰۸,۸۸۳ ۳۷.۷۷ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۷,۰۲۲,۲۷۶ ۳۵.۹۸ % ۳,۲۱۹,۰۱۰ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۷,۴۵۵ ۸.۲۴ % ۳۰۶,۷۷۷ ۱.۵۷ % ۷,۳۶۲,۸۸۰ ۳۷.۷۲ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۶,۹۷۲,۴۸۰ ۳۶.۰۱ % ۳,۲۱۶,۶۸۴ ۱۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۸,۷۱۳ ۷.۹۵ % ۳۱۵,۰۸۳ ۱.۶۳ % ۷,۳۲۱,۷۹۱ ۳۷.۸۱ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۶,۹۴۹,۱۹۸ ۳۶.۰۱ % ۳,۲۳۸,۹۵۷ ۱۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۳,۰۰۷ ۸.۱۵ % ۳۰۰,۰۹۹ ۱.۵۶ % ۷,۲۳۶,۶۶۵ ۳۷.۵ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۷,۱۵۶,۰۱۸ ۳۶.۷۶ % ۳,۲۳۶,۷۹۱ ۱۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰,۹۸۹ ۶.۷۹ % ۲۹۹,۹۰۹ ۱.۵۴ % ۷,۴۵۰,۵۲۶ ۳۸.۲۸ % ۰ ۰ %