صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۶,۴۴۲,۲۸۳ ۳۵.۹۹ % ۲,۸۹۵,۵۹۰ ۱۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۲,۶۷۱ ۸.۱۷ % ۳۴۸,۴۰۶ ۱.۹۵ % ۶,۷۵۱,۳۷۹ ۳۷.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۶,۲۳۱,۵۸۹ ۳۵.۴۹ % ۲,۸۹۴,۸۵۸ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۰,۹۲۶ ۹.۱۲ % ۳۴۸,۳۰۹ ۱.۹۸ % ۶,۴۸۲,۰۵۲ ۳۶.۹۲ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۶,۱۵۰,۰۷۸ ۳۵.۳۵ % ۲,۸۹۰,۶۹۸ ۱۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۲,۰۷۹ ۱۰.۲۴ % ۲۹۹,۲۴۹ ۱.۷۲ % ۶,۲۷۷,۹۹۴ ۳۶.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۶,۳۱۷,۸۲۴ ۳۵.۰۵ % ۲,۸۸۸,۷۸۸ ۱۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۶,۳۶۵ ۱۱.۰۲ % ۲۹۹,۱۷۱ ۱.۶۶ % ۶,۵۳۳,۲۷۰ ۳۶.۲۴ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۶,۳۱۷,۸۲۴ ۳۵.۰۵ % ۲,۸۸۷,۹۲۵ ۱۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۶,۳۶۵ ۱۱.۰۲ % ۲۹۹,۰۹۳ ۱.۶۶ % ۶,۵۳۳,۲۷۰ ۳۶.۲۵ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۶,۵۰۲,۳۱۲ ۳۵.۰۴ % ۲,۸۷۷,۶۰۲ ۱۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۶,۸۹۵ ۱۱.۳ % ۲۹۹,۰۱۵ ۱.۶۱ % ۶,۷۸۰,۴۷۷ ۳۶.۵۴ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۶,۵۰۲,۳۱۲ ۳۵.۰۴ % ۲,۸۷۶,۷۴۰ ۱۵.۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۶,۸۸۵ ۱۱.۳ % ۲۹۸,۹۳۸ ۱.۶۱ % ۶,۷۸۰,۴۷۷ ۳۶.۵۴ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۶,۵۰۲,۳۱۲ ۳۵.۰۵ % ۲,۸۷۵,۸۷۸ ۱۵.۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۶,۲۹۹ ۱۱.۳ % ۲۹۸,۸۶۰ ۱.۶۱ % ۶,۷۸۰,۴۷۷ ۳۶.۵۴ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۶,۵۳۸,۱۰۶ ۳۴.۸۵ % ۲,۸۹۰,۹۹۹ ۱۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۱,۲۶۶ ۱۱.۲۵ % ۲۹۸,۷۸۳ ۱.۵۹ % ۶,۹۲۳,۱۹۰ ۳۶.۹ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۶,۷۰۹,۱۳۸ ۳۴.۹۳ % ۲,۸۹۱,۰۸۳ ۱۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۸,۲۵۲ ۱۱.۰۳ % ۲۹۸,۷۰۵ ۱.۵۶ % ۷,۱۸۸,۹۹۹ ۳۷.۴۳ % ۰ ۰ %