صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲,۰۵۴,۶۳۵ ۷۶.۲۵ % ۵۰۳,۶۹۲ ۱۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۲۹۹ ۱.۵۳ % ۹۴,۸۷۹ ۳.۵۲ % ۷۰۹,۵۴۴ ۲۶.۳۳ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۲,۰۲۴,۵۹۷ ۷۶.۵ % ۵۰۳,۵۴۵ ۱۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۶۹ ۰.۶۷ % ۱۰۰,۶۵۱ ۳.۸ % ۶۹۵,۰۳۷ ۲۶.۲۶ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۲,۰۶۰,۶۲۷ ۷۷.۲۱ % ۵۰۳,۲۹۲ ۱۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۷۳ ۰.۶۴ % ۸۷,۸۵۵ ۳.۲۹ % ۷۰۳,۰۰۴ ۲۶.۳۴ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۲,۰۳۲,۰۱۴ ۷۷.۰۳ % ۵۰۲,۹۰۲ ۱۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۵۰ ۰.۷ % ۸۴,۵۳۴ ۳.۲ % ۶۹۱,۰۱۱ ۲۶.۲ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۲,۰۳۲,۰۱۴ ۷۷.۰۴ % ۵۰۲,۸۰۱ ۱۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۵۰ ۰.۷ % ۸۴,۵۰۱ ۳.۲ % ۶۹۱,۰۱۱ ۲۶.۲ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۲,۰۳۲,۰۱۴ ۷۷.۰۴ % ۵۰۲,۷۰۰ ۱۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۸۵ ۰.۶۹ % ۸۴,۴۶۷ ۳.۲ % ۶۹۱,۰۱۱ ۲۶.۲ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۲,۰۰۴,۳۳۰ ۷۶.۸۵ % ۵۰۲,۲۲۵ ۱۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۸۱ ۰.۶۵ % ۸۴,۴۳۴ ۳.۲۴ % ۶۷۸,۵۴۹ ۲۶.۰۲ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱,۹۸۵,۵۹۸ ۷۶.۸۳ % ۵۰۱,۸۳۵ ۱۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۰۹ ۰.۴۸ % ۸۴,۴۰۰ ۳.۲۷ % ۶۷۴,۷۷۹ ۲۶.۱۱ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱,۹۱۴,۶۳۶ ۷۴.۹ % ۵۰۱,۶۴۰ ۱۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۸,۵۸۷ ۰.۳۴ % ۱۳۱,۴۳۴ ۵.۱۴ % ۶۴۷,۸۳۶ ۲۵.۳۴ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱,۸۸۳,۹۸۴ ۷۳.۲۱ % ۵۴۰,۳۶۲ ۲۱ % ۰ ۰ % ۴۶,۱۸۴ ۱.۷۹ % ۱۰۲,۷۳۲ ۳.۹۹ % ۶۳۱,۶۰۶ ۲۴.۵۴ %