صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/07 3,631,887 3,611,475 3,611,475 0 47,439 16,948,536 4,316 5,724,765 11,223,771 40,534,363,409,460
102 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/06 3,632,271 3,611,764 3,611,764 0 27,679 16,901,097 10,031 5,720,449 11,180,648 40,381,861,906,664
103 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/05 3,622,285 3,601,809 3,601,809 0 14,253 16,873,418 8,894 5,710,418 11,163,000 40,206,991,205,641
104 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/04 3,628,897 3,608,351 3,608,351 0 0 16,859,165 0 5,701,524 11,157,641 40,260,686,118,117
105 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/03 3,646,066 3,625,391 3,625,391 0 0 16,859,165 0 5,701,524 11,157,641 40,450,814,073,480
106 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/02 3,646,051 3,625,376 3,625,376 0 0 16,859,165 0 5,701,524 11,157,641 40,450,649,122,646
107 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/01 3,646,087 3,625,412 3,625,412 0 12,133 16,859,165 4,738 5,701,524 11,157,641 40,451,044,047,461
108 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/31 3,645,587 3,624,898 3,624,898 0 22,281 16,847,032 4,714 5,696,786 11,150,246 40,418,509,105,837
109 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/30 3,652,730 3,631,928 3,631,928 0 18,827 16,824,751 7,961 5,692,072 11,132,679 40,433,093,424,495
110 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/29 3,642,962 3,622,217 3,622,217 0 12,468 16,805,924 10,489 5,684,111 11,121,813 40,285,618,189,298
111 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/28 3,569,509 3,549,260 3,549,260 0 7,469 16,793,456 6,302 5,673,622 11,119,834 39,467,182,945,445
112 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/27 3,540,743 3,520,690 3,520,690 0 0 16,785,987 0 5,667,320 11,118,667 39,145,381,632,391
113 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/26 3,505,764 3,485,961 3,485,961 0 0 16,785,987 0 5,667,320 11,118,667 38,759,245,048,000
114 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/25 3,505,755 3,485,952 3,485,952 0 9,204 16,785,987 25,058 5,667,320 11,118,667 38,759,141,101,330
115 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/24 3,505,692 3,485,917 3,485,917 0 35,834 16,776,783 5,520 5,642,262 11,134,521 38,814,018,606,218
116 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/23 3,488,897 3,469,237 3,469,237 0 12,362 16,740,949 3,813 5,636,742 11,104,207 38,523,124,990,606
117 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/22 3,550,902 3,530,817 3,530,817 0 59,261 16,728,587 16,553 5,632,929 11,095,658 39,176,740,741,821
118 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/21 3,517,722 3,497,798 3,497,798 0 20,340 16,669,326 7,370 5,616,376 11,052,950 38,660,989,546,931
119 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/20 3,492,734 3,472,993 3,472,993 0 0 16,648,986 0 5,609,006 11,039,980 38,341,773,626,690
120 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/19 3,505,386 3,485,564 3,485,564 0 0 16,648,986 0 5,609,006 11,039,980 38,480,561,065,609