صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/05 3,614,124 3,593,564 3,593,564 0 6,767 17,991,335 26,122 6,486,108 11,505,227 41,344,766,271,537
42 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/04 3,655,770 3,634,973 3,634,973 0 0 17,984,568 0 6,459,986 11,524,582 41,891,540,118,322
43 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/03 3,715,772 3,694,582 3,694,582 0 0 17,984,568 0 6,459,986 11,524,582 42,578,507,511,776
44 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/02 3,715,776 3,694,586 3,694,586 0 19,847 17,984,568 7,653 6,459,986 11,524,582 42,578,555,809,985
45 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/01 3,715,754 3,694,541 3,694,541 0 29,650 17,964,721 18,032 6,452,333 11,512,388 42,532,993,273,021
46 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/31 3,738,249 3,716,822 3,716,822 0 22,558 17,935,071 10,590 6,434,301 11,500,770 42,746,314,139,503
47 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/30 3,762,958 3,741,341 3,741,341 0 19,308 17,912,513 22,278 6,423,711 11,488,802 42,983,524,794,571
48 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/29 3,756,887 3,735,328 3,735,328 0 53,087 17,893,205 8,649 6,401,433 11,491,772 42,925,541,055,736
49 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/28 3,748,930 3,727,301 3,727,301 0 0 17,840,118 0 6,392,784 11,447,334 42,667,656,343,916
50 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/27 3,794,697 3,772,796 3,772,796 0 0 17,840,118 0 6,392,784 11,447,334 43,188,453,552,407
51 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/26 3,794,769 3,772,868 3,772,868 0 29,686 17,840,118 5,252 6,392,784 11,447,334 43,189,278,917,805
52 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/25 3,794,142 3,772,194 3,772,194 0 91,949 17,810,432 196,075 6,387,532 11,422,900 43,089,392,827,905
53 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/24 3,800,071 3,778,295 3,778,295 0 19,317 17,718,483 5,282 6,191,457 11,527,026 43,552,504,433,483
54 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/23 3,784,551 3,762,925 3,762,925 0 8,648 17,699,166 20,204 6,186,175 11,512,991 43,322,527,208,782
55 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/22 3,696,152 3,675,270 3,675,270 0 9,689 17,690,518 6,322 6,165,971 11,524,547 42,355,826,456,247
56 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/21 3,676,287 3,655,542 3,655,542 0 0 17,680,829 0 6,159,649 11,521,180 42,116,158,863,805
57 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/20 3,679,170 3,658,440 3,658,440 0 0 17,680,829 0 6,159,649 11,521,180 42,149,551,066,812
58 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/19 3,679,153 3,658,423 3,658,423 0 19,295 17,680,829 25,030 6,159,649 11,521,180 42,149,353,442,289
59 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/18 3,679,003 3,658,284 3,658,284 0 17,965 17,661,534 31,992 6,134,619 11,526,915 42,168,725,468,772
60 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/17 3,662,447 3,641,786 3,641,786 0 20,054 17,643,569 8,161 6,102,627 11,540,942 42,029,645,846,277