صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/18 3,505,345 3,485,524 3,485,524 0 16,060 16,648,986 8,508 5,609,006 11,039,980 38,480,111,536,095
122 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/17 3,505,685 3,485,850 3,485,850 0 21,166 16,632,926 8,530 5,600,498 11,032,428 38,457,390,674,079
123 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/16 3,512,129 3,492,230 3,492,230 0 14,965 16,611,760 3,550 5,591,968 11,019,792 38,483,643,950,478
124 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/15 3,501,122 3,481,332 3,481,332 0 8,805 16,596,795 12,635 5,588,418 11,008,377 38,323,818,062,303
125 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/14 3,485,049 3,465,387 3,465,387 0 0 16,587,990 0 5,575,783 11,012,207 38,161,556,328,951
126 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/13 3,417,665 3,398,524 3,398,524 0 0 16,587,990 0 5,575,783 11,012,207 37,425,254,567,090
127 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/12 3,417,648 3,398,508 3,398,508 0 0 16,587,990 0 5,575,783 11,012,207 37,425,070,114,665
128 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/11 3,417,631 3,398,491 3,398,491 0 10,581 16,587,990 6,748 5,575,783 11,012,207 37,424,887,031,018
129 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/10 3,417,602 3,398,455 3,398,455 0 23,805 16,577,409 1,447 5,569,035 11,008,374 37,411,468,163,835
130 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/09 3,393,789 3,374,834 3,374,834 0 12,966 16,553,604 1,360 5,567,588 10,986,016 37,075,975,370,841
131 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/08 3,388,868 3,369,944 3,369,944 0 10,209 16,540,638 1,945 5,566,228 10,974,410 36,983,145,334,251
132 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/07 3,362,790 3,344,100 3,344,100 0 4,349 16,530,429 1,856 5,564,283 10,966,146 36,671,886,916,930
133 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/06 3,333,620 3,315,140 3,315,140 0 0 16,526,080 0 5,562,427 10,963,653 36,346,046,518,354
134 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/05 3,274,431 3,256,373 3,256,373 0 0 16,526,080 0 5,562,427 10,963,653 35,701,747,977,489
135 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/04 3,274,409 3,256,352 3,256,352 0 0 16,526,080 0 5,562,427 10,963,653 35,701,511,294,922
136 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/03 3,274,387 3,256,329 3,256,329 0 0 16,526,080 0 5,562,427 10,963,653 35,701,262,536,864
137 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/02 3,274,364 3,256,307 3,256,307 0 0 16,526,080 0 5,562,427 10,963,653 35,701,015,126,890
138 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/01/01 3,274,342 3,256,284 3,256,284 0 0 16,526,080 0 5,562,427 10,963,653 35,700,769,061,933
139 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/29 3,274,319 3,256,262 3,256,262 0 11,847 16,526,080 524 5,562,427 10,963,653 35,700,524,352,880
140 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/28 3,274,214 3,256,138 3,256,138 0 0 16,514,233 0 5,561,903 10,952,330 35,662,294,780,321