صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/25 3,652,765 3,631,754 3,631,754 0 0 18,171,747 0 6,665,959 11,505,788 41,786,187,300,817
22 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/24 3,658,074 3,637,012 3,637,012 0 0 18,171,747 0 6,665,959 11,505,788 41,846,683,515,298
23 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/23 3,658,062 3,637,000 3,637,000 0 4,934 18,171,747 9,996 6,665,959 11,505,788 41,846,549,418,285
24 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/22 3,658,156 3,637,097 3,637,097 0 4,971 18,166,813 13,911 6,655,963 11,510,850 41,866,073,098,832
25 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/21 3,643,015 3,622,031 3,622,031 0 4,652 18,161,842 22,640 6,642,052 11,519,790 41,725,037,155,690
26 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/20 3,646,945 3,625,926 3,625,926 0 0 18,157,190 0 6,619,412 11,537,778 41,835,134,802,654
27 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/19 3,656,545 3,635,472 3,635,472 0 14,299 18,157,190 12,026 6,619,412 11,537,778 41,945,267,479,535
28 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/18 3,656,503 3,635,426 3,635,426 0 0 18,142,891 0 6,607,386 11,535,505 41,936,474,998,319
29 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/17 3,651,092 3,630,048 3,630,048 0 0 18,142,891 0 6,607,386 11,535,505 41,874,442,151,192
30 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/16 3,651,090 3,630,047 3,630,047 0 4,847 18,142,891 8,171 6,607,386 11,535,505 41,874,421,646,802
31 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/15 3,651,500 3,630,443 3,630,443 0 14,632 18,138,044 8,122 6,599,215 11,538,829 41,891,060,225,265
32 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/14 3,665,449 3,644,223 3,644,223 0 11,480 18,123,412 7,083 6,591,093 11,532,319 42,026,341,815,637
33 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/13 3,657,047 3,635,865 3,635,865 0 30,324 18,111,932 18,395 6,584,010 11,527,922 41,913,973,745,554
34 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/12 3,644,054 3,623,169 3,623,169 0 8,620 18,081,608 3,523 6,565,615 11,515,993 41,724,387,542,885
35 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/11 3,635,528 3,614,840 3,614,840 0 0 18,072,988 0 6,562,092 11,510,896 41,610,043,644,378
36 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/10 3,647,622 3,626,832 3,626,832 0 0 18,072,988 0 6,562,092 11,510,896 41,748,086,179,886
37 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/09 3,647,626 3,626,837 3,626,837 0 17,883 18,072,988 3,234 6,562,092 11,510,896 41,748,138,937,504
38 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/08 3,647,621 3,626,804 3,626,804 0 11,654 18,055,105 12,839 6,558,858 11,496,247 41,694,640,080,359
39 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/07 3,636,755 3,616,015 3,616,015 0 15,794 18,043,451 43,335 6,546,019 11,497,432 41,574,890,663,794
40 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/04/06 3,615,708 3,595,175 3,595,175 0 36,322 18,027,657 16,576 6,502,684 11,524,973 41,434,290,658,637