صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/16 3,651,202 3,630,624 3,630,624 0 0 17,623,515 0 6,094,466 11,529,049 41,857,641,699,952
62 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/15 3,707,329 3,686,501 3,686,501 0 0 17,623,515 0 6,094,466 11,529,049 42,501,846,809,569
63 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/14 3,707,145 3,686,316 3,686,316 0 0 17,623,515 0 6,094,466 11,529,049 42,499,720,753,284
64 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/13 3,707,142 3,686,314 3,686,314 0 0 17,623,515 0 6,094,466 11,529,049 42,499,695,755,734
65 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/12 3,707,139 3,686,311 3,686,311 0 29,757 17,623,515 3,533 6,094,466 11,529,049 42,499,658,607,556
66 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/11 3,707,128 3,686,252 3,686,252 0 11,018 17,593,758 7,197 6,090,933 11,502,825 42,402,310,010,487
67 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/10 3,716,523 3,695,550 3,695,550 0 17,382 17,582,740 25,943 6,083,736 11,499,004 42,495,143,202,560
68 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/09 3,708,111 3,687,139 3,687,139 0 14,225 17,565,358 15,207 6,057,793 11,507,565 42,429,990,883,097
69 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/08 3,696,427 3,675,535 3,675,535 0 20,428 17,551,133 7,922 6,042,586 11,508,547 42,300,069,686,766
70 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/07 3,728,752 3,707,662 3,707,662 0 0 17,530,705 0 6,034,664 11,496,041 42,623,436,304,811
71 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/06 3,738,586 3,717,582 3,717,582 0 0 17,530,705 0 6,034,664 11,496,041 42,737,477,010,607
72 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/05 3,738,587 3,717,584 3,717,584 0 15,174 17,530,705 5,920 6,034,664 11,496,041 42,737,492,711,840
73 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/04 3,738,583 3,717,563 3,717,563 0 50,412 17,515,531 55,975 6,028,744 11,486,787 42,702,852,736,244
74 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/03 3,727,573 3,706,740 3,706,740 0 17,513 17,465,119 11,652 5,972,769 11,492,350 42,599,151,100,205
75 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/02 3,731,829 3,710,990 3,710,990 0 24,852 17,447,606 62,348 5,961,117 11,486,489 42,626,242,782,720
76 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/03/01 3,772,228 3,751,169 3,751,169 0 25,116 17,422,754 7,670 5,898,769 11,523,985 43,228,414,266,362
77 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/31 3,765,335 3,744,331 3,744,331 0 0 17,397,638 0 5,891,099 11,506,539 43,084,290,816,371
78 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/30 3,798,733 3,777,504 3,777,504 0 0 17,397,638 0 5,891,099 11,506,539 43,465,991,706,377
79 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/29 3,798,548 3,777,318 3,777,318 0 64,975 17,397,638 6,126 5,891,099 11,506,539 43,463,859,679,842
80 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/28 3,800,727 3,779,325 3,779,325 0 37,832 17,332,663 14,997 5,884,973 11,447,690 43,264,542,205,034