صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/27 3,815,006 3,793,480 3,793,480 0 51,939 17,294,831 10,590 5,869,976 11,424,855 43,339,956,302,143
82 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/26 3,796,194 3,774,758 3,774,758 0 24,489 17,242,892 11,450 5,859,386 11,383,506 42,969,985,377,440
83 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/25 3,780,024 3,758,712 3,758,712 0 17,022 17,218,403 16,888 5,847,936 11,370,467 42,738,313,871,431
84 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/24 3,785,379 3,763,974 3,763,974 0 0 17,201,381 0 5,831,048 11,370,333 42,797,634,960,686
85 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/23 3,742,207 3,721,147 3,721,147 0 0 17,201,381 0 5,831,048 11,370,333 42,310,681,094,285
86 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/22 3,742,127 3,721,068 3,721,068 0 31,063 17,201,381 13,725 5,831,048 11,370,333 42,309,777,960,705
87 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/21 3,743,039 3,721,947 3,721,947 0 21,959 17,170,318 11,400 5,817,323 11,352,995 42,255,247,869,692
88 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/20 3,679,154 3,658,461 3,658,461 0 50,648 17,148,359 6,572 5,805,923 11,342,436 41,495,857,235,461
89 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/19 3,689,463 3,668,630 3,668,630 0 21,623 17,097,711 30,345 5,799,351 11,298,360 41,449,504,951,989
90 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/18 3,699,356 3,678,457 3,678,457 0 22,067 17,076,088 6,905 5,769,006 11,307,082 41,592,612,787,115
91 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/17 3,683,715 3,662,986 3,662,986 0 0 17,054,021 0 5,762,101 11,291,920 41,362,145,058,347
92 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/16 3,648,465 3,627,993 3,627,993 0 0 17,054,021 0 5,762,101 11,291,920 40,967,007,923,139
93 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/15 3,648,472 3,628,000 3,628,000 0 0 17,054,021 0 5,762,101 11,291,920 40,967,087,269,464
94 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/14 3,648,270 3,627,798 3,627,798 0 0 17,054,021 0 5,762,101 11,291,920 40,964,804,057,791
95 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/13 3,648,306 3,627,834 3,627,834 0 16,042 17,054,021 9,481 5,762,101 11,291,920 40,965,210,881,827
96 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/12 3,647,805 3,627,322 3,627,322 0 19,885 17,037,979 13,207 5,752,620 11,285,359 40,935,626,675,938
97 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/11 3,639,468 3,619,042 3,619,042 0 23,513 17,018,094 5,788 5,739,413 11,278,681 40,818,016,439,212
98 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/10 3,643,292 3,622,920 3,622,920 0 0 16,994,581 0 5,733,625 11,260,956 40,797,544,156,578
99 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/09 3,631,682 3,611,337 3,611,337 0 0 16,994,581 0 5,733,625 11,260,956 40,667,111,048,707
100 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/02/08 3,631,662 3,611,317 3,611,317 0 46,045 16,994,581 8,860 5,733,625 11,260,956 40,666,887,029,993