صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/27 3,238,884 3,221,022 3,221,022 0 0 16,514,233 0 5,561,903 10,952,330 35,277,699,766,336
142 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/26 3,238,857 3,220,995 3,220,995 0 4,927 16,514,233 3,399 5,561,903 10,952,330 35,277,403,894,751
143 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/25 3,238,880 3,221,013 3,221,013 0 5,485 16,509,306 4,807 5,558,504 10,950,802 35,272,675,876,122
144 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/24 3,236,937 3,219,098 3,219,098 0 2,970 16,503,821 3,882 5,553,697 10,950,124 35,249,522,749,303
145 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/23 3,233,748 3,215,934 3,215,934 0 12,867 16,500,851 7,367 5,549,815 10,951,036 35,217,813,470,586
146 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/22 3,247,459 3,229,469 3,229,469 0 9,092 16,487,984 4,027 5,542,448 10,945,536 35,348,263,849,141
147 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/21 3,250,675 3,232,663 3,232,663 0 0 16,478,892 0 5,538,421 10,940,471 35,366,852,745,932
148 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/20 3,245,892 3,227,932 3,227,932 0 0 16,478,892 0 5,538,421 10,940,471 35,315,098,874,183
149 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/19 3,245,864 3,227,904 3,227,904 0 6,043 16,478,892 3,816 5,538,421 10,940,471 35,314,786,747,061
150 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/18 3,245,828 3,227,865 3,227,865 0 10,813 16,472,849 10,851 5,534,605 10,938,244 35,307,171,260,038
151 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/17 3,212,947 3,195,234 3,195,234 0 30,604 16,462,036 30,013 5,523,754 10,938,282 34,950,366,726,438
152 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/16 3,215,459 3,197,732 3,197,732 0 4,192 16,431,432 13,897 5,493,741 10,937,691 34,975,808,674,032
153 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/15 3,149,772 3,132,513 3,132,513 0 3,925 16,427,240 15,052 5,479,844 10,947,396 34,292,856,187,950
154 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/14 3,096,622 3,079,756 3,079,756 0 0 16,423,315 0 5,464,792 10,958,523 33,749,574,631,287
155 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/13 3,065,288 3,048,652 3,048,652 0 0 16,423,315 0 5,464,792 10,958,523 33,408,722,857,464
156 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/12 3,065,253 3,048,617 3,048,617 0 3,042 16,423,315 5,678 5,464,792 10,958,523 33,408,336,089,920
157 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/11 3,062,449 3,045,816 3,045,816 0 0 16,420,273 0 5,459,114 10,961,159 33,385,677,880,353
158 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/10 3,060,963 3,044,339 3,044,339 0 4,496 16,420,273 5,094 5,459,114 10,961,159 33,369,479,401,417
159 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/09 3,060,904 3,044,281 3,044,281 0 16,448 16,415,777 11,435 5,454,020 10,961,757 33,370,664,482,403
160 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/08 3,061,948 3,045,336 3,045,336 0 3,076 16,399,329 11,949 5,442,585 10,956,744 33,366,962,568,112