صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/07 3,069,386 3,052,733 3,052,733 0 0 16,396,253 0 5,430,636 10,965,617 33,475,096,886,472
162 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/06 3,060,570 3,043,971 3,043,971 0 0 16,396,253 0 5,430,636 10,965,617 33,379,024,750,400
163 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/05 3,060,521 3,043,922 3,043,922 0 5,838 16,396,253 19,023 5,430,636 10,965,617 33,378,485,528,426
164 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/04 3,060,443 3,043,864 3,043,864 0 2,454 16,390,415 10,230 5,411,613 10,978,802 33,417,975,949,291
165 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/03 3,055,481 3,038,951 3,038,951 0 4,215 16,387,961 27,124 5,401,383 10,986,578 33,387,671,977,626
166 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/02 3,058,027 3,041,516 3,041,516 0 5,562 16,383,746 24,551 5,374,259 11,009,487 33,485,535,507,295
167 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/12/01 3,063,182 3,046,662 3,046,662 0 3,814 16,378,184 8,264 5,349,708 11,028,476 33,600,038,900,994
168 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/30 3,074,808 3,058,235 3,058,235 0 0 16,374,370 0 5,341,444 11,032,926 33,741,280,866,163
169 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/29 3,080,439 3,063,827 3,063,827 0 0 16,374,370 0 5,341,444 11,032,926 33,802,971,179,379
170 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/28 3,080,392 3,063,779 3,063,779 0 2,807 16,374,370 3,440 5,341,444 11,032,926 33,802,452,466,406
171 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/27 3,080,332 3,063,721 3,063,721 0 0 16,371,563 0 5,338,004 11,033,559 33,803,742,308,420
172 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/26 3,079,111 3,062,504 3,062,504 0 2,497 16,371,563 12,631 5,338,004 11,033,559 33,790,321,373,510
173 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/25 3,079,018 3,062,427 3,062,427 0 5,252 16,369,066 10,291 5,325,373 11,043,693 33,820,499,108,566
174 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/24 3,071,513 3,054,974 3,054,974 0 3,193 16,363,814 7,558 5,315,082 11,048,732 33,753,587,754,574
175 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/23 3,077,978 3,061,406 3,061,406 0 0 16,360,621 0 5,307,524 11,053,097 33,838,021,071,250
176 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/22 3,071,608 3,055,078 3,055,078 0 0 16,360,621 0 5,307,524 11,053,097 33,768,074,082,241
177 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/21 3,071,561 3,055,030 3,055,030 0 3,028 16,360,621 6,918 5,307,524 11,053,097 33,767,545,140,509
178 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/20 3,071,501 3,054,977 3,054,977 0 1,842 16,357,593 14,970 5,300,606 11,056,987 33,778,838,132,819
179 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/19 3,074,973 3,058,445 3,058,445 0 1,540 16,355,751 36,653 5,285,636 11,070,115 33,857,340,012,981
180 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/18 3,068,987 3,052,553 3,052,553 0 3,146 16,354,211 24,361 5,248,983 11,105,228 33,899,296,024,772